Tilsynsrapport

Tilsyn med matkontaktmaterialer 2019

Mattilsynet gjennomførte i 2019 et nasjonalt tilsynsprosjekt i virksomheter som importerer, samhandler, produserer og omsetter matkontaktmaterialer.

Publisert

Målene for prosjektet var blant annet økt kompetanse og bedre regelverksetterlevelse.

Resultatene i 2019 sammenholdt med resultatet fra tilsvarende undersøkelser i 2014, viser at andelen matkontaktmaterialer med samsvarserklæring har økt og at innholdet i erklæringene i større grad gir informasjon som bidrar til trygg bruk.

Hva ble undersøkt?

I virksomheter som produserer, importerer/samhandler og/eller omsetter matkontaktmaterialer i plast og/eller papp og papir undersøkte vi:

 • Virksomhetens system for sporbarhet.
 • Samsvarserklæring for valgte matkontaktmaterialer: om den forelå, innholdet i erklæringen, og i noen materialer også underlagsdokumentasjonen for informasjonen i erklæringen.
 • Virksomhetens kunnskap om innholdet i samsvarserklæringen.
 • Merking av matkontaktmaterialene med informasjon om riktig og trygg bruk.
Tidsrom
2019
Hva lette vi etter?

Om virksomheten fulgte sentrale krav i matkontaktregelverket.

 • Sporing ett ledd fram og ett ledd tilbake er viktig ved en eventuell tilbaketrekking av matkontaktmaterialer.
 • Samsvarserklæringen skal følge alle typer. matkontaktmaterialer fram til siste ledd før omsetning til forbruker. Erklæringen skal gi informasjon fra leverandør til mottaker som gir grunnlag for riktig bruk av matkontaktmaterialet. Vi undersøkte om erklæringene ga denne informasjonen og om virksomhetene forsto informasjonen som ble gitt.
 • Underlagsdokumentasjon: Samsvarserklæringen er et sammendrag av all annen dokumentasjon som foreligger om matkontaktmaterialet. Det må være samsvar mellom denne dokumentasjonen og informasjonen som gis i erklæringen. Dette ble undersøkt for noen av de valgte matkontaktmaterialene.
 • Merking av matkontaktmaterialet skal gi mottaker informasjon om bruksområde og eventuelle begrensninger materialet har.
Hva fant vi?

46 virksomheter fikk tilsyn, i disse ble:

 • 77 matkontaktmaterialer ble undersøkt.
 • 70 av disse (91%) hadde samsvarserklæring.
 • 40 % av erklæringene ga ikke tilstrekkelig informasjon for å sikre trygg bruk.
 • 40% av virksomhetene hadde ikke tilstrekkelig kunnskap til å forstå informasjonen i samsvarserklæringen.
 • 91% av matkontaktmaterialene var merket eller ga på annen måte informasjon om bruksområde/begrensninger.
 • Det er ikke vesentlig forskjell på virksomhetenes grad av etterlevelse av regelverket for materialer i papp/papir og for materialer i plast.
 • Aktive matkontaktmaterialer i form av absorbenter ble omsatt for bruk i pakninger for fersk fisk og kjøtt.
 • Resirkulerte materialer er nesten ikke brukt til direkte kontakt med mat, kun i ett av de undersøkte matkontaktmaterialene i plast.
Fil
Rapport - Nasjonalt tilsynsprosjekt om matkontaktmaterialer 2019 (PDF)