Til hovudinnhald

Import av økologiske varer frå tredjeland

Alle vareparti av økologiske landbruksvarer og næringsmiddel frå land utanfor EØS-området skal kontrollerast ved import.

Publisert

Felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkt er at det trengst eit økologisertifikat (certificate of inspection – COI) i tillegg til annan dokumentasjon. Det er eit krav om at importør melder forventa innkomst av varepartiet seinast ein arbeidsdag før framkomst. Slik melding skal gjerast i Traces.​ Slik behandlar du elektroniske sertifikat i TRACES

Mattilsynet godkjenner importsertifikatet (COI) før varepartiet kan omsetjast som økologisk. I tillegg til dokumentasjonskontrollen i Traces blir det gjennomført risikobasert identitets- og fysisk kontroll av eit risikobasert utval av økologiske vareparti. Mattilsynets risikovurdering er avhengig av vare, importør, eksportør, land og kontrollorgan. Dette er felles for både animalske og vegetabilske økologiske produkt. ​

Det er krav om kontroll av økologiske produkt over grensekontrollstasjon når tilsvarande ikkje-økologiske produkt er grensekontrollpliktige. For grensekontrollpliktige økologiske vareparti skal heile økologikontrollen og generell grensekontroll bli gjennomført på grensekontrollstasjon.​Økologiske vareparti som ikkje er grensekontrollpliktige, kan kontrollerast av Mattilsynet når varepartiet kjem til førstemottakar, men før varepartiet kan omsetjast som økologisk.​

I økologiregelverket er det regulert frå kva tredjeland økologiske produkt kan importerast, og kva kontrollorgan og styresmakter som kan kontrollere slike produkt.

Regelverk

Økologiforskriften

Forskrift om økologisk produksjon og merking av økologiske landbruksprodukter, akvakulturprodukter, næringsmidler og fôr m.m. (økologiforskriften) (FOR-2022-06-11-1171)
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no