Til hovedinnhold

Kontroll av økologiske verksemder

Kontrollsystemet for økologisk produksjon skal sikre etterleving av regelverket i alle ledd, og tillit til at reglane blir følgde.

Publisert

Mattilsynet har det overordna ansvaret for regelverket knytt til produksjon, foredling, lagring, import og omsetjing av økologiske landbruksprodukt og næringsmiddel i Noreg. 

Mattilsynet har delegert ansvaret for å føre tilsyn med etterlevinga av økologiregelverket til Debio. ​

Slik gjer de

Viss de produserer og/eller omset økologiske landbruksprodukt, akvakulturprodukt eller omarbeidde produkt til næringsmiddel eller fôr, treng de ei sertifisering og økologisk godkjenning frå Debio. Når sertifiseringa er på plass, vil alle økologiske verksemder bli kontrollerte årleg av Debio. 

De kan rette førespurnader og søknader om økologisk produksjon og økologiske produkt til Debio. Debio vidareformidlar førespurnader til Mattilsynet dersom Mattilsynet er rette mottakar.

Meir informasjon

Regelverk

Økologiforskriften §§ 5, 6 og 8

§ 5. Deltakelse i registrerings- og kontrollordningen for økologisk produksjon

Driftsansvarlig ved virksomheter eller virksomhetsgrupper som vil drive aktiviteter omfattet av denne forskriften skal søke Mattilsynet om godkjenning før oppstart av aktiviteten, jf. § 2 jf. forordning (EU) 2018/848 artikkel 34 (1).
Det blir utstedt et økologisertifikat til virksomheter eller virksomhetsgrupper som oppfyller kravene i regelverket og som er omfattet av kontrollordningen for økologisk produksjon, jf. § 2 jf. forordning (EU) 2018/848 artikkel 35 (1).
Kravene etter første og andre ledd gjelder også for tredjemenn, når driftsansvarlig for virksomhetene har satt bort ansvaret for aktivitetene i tillegg til selve aktiviteten.

§ 6. Unntak for salg direkte til sluttbruker

Virksomheter som selger ferdigpakkede produkter direkte til endelige bruker eller forbruker, er unntatt fra kravet om å søke godkjenning etter § 5, jf. forordning (EU) 2018/848 artikkel 34 (2).
Virksomheter som selger uemballerte produkter annet enn fôrvarer direkte til bruker eller forbruker, skal likevel melde aktiviteten til Mattilsynet, men er unntatt fra kravet om å inneha et økologisertifikat hvis vilkårene for mindre omsetning er oppfylt, jf. § 2 jf. forordning (EU) 2018/848 artikkel 35 (8).
Unntakene etter første og andre ledd gjelder likevel ikke for virksomheter som
 1. a.
  produserer eller bearbeider produkter
 2. b.
  lagrer produkter på et annet sted enn direkte på salgsstedet
 3. c.
  importerer produkter fra land utenfor EØS-området
 4. d.
  setter bort aktiviteter som nevnt i bokstavene a til c til tredjemenn.

§ 8. Melding av endringer

Driftsansvarlig ved virksomheter og virksomhetsgrupper med økologisertifikat skal melde fra til Mattilsynet ved
Se heile forskrifta

Kilde: Lovdata.no