Til hovedinnhold

Forklaring til produksjonsformer for aktiviteten "Detaljomsetning og servering av mat og drikke"

Alle som starter en matbedrift må melde fra til Mattilsynet på forhånd. Dette gjør du i Mattilsynets skjematjeneste.

Publisert

Slik gjør du:

  • Velg skjemaet "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer".
  • Velg aktiviteten "Detaljomsetning og servering av mat og drikke".

Her skal du velge produksjonsformer som beskriver hvilken bedrift du har. Du kan legge til flere produksjonsformer.

Dersom du skal legge til ny produksjonsform i en allerede registrert matbedrift, velger du skjemaet "Endre informasjon om næringsmiddelvirksomhet inkl matkontaktmateriale".

Gå til Mattilsynets skjematjeneste

Produksjonsformene for aktiviteten "Detaljomsetning og servering av mat og drikke"

Apotek

Forretning som i første rekke selger legemidler. Apotek selger også naturlegemidler, små mengder næringsmidler som krydder, m.v.

Catering

Virksomhet som håndterer, foredler og produserer næringsmidler som blir forhåndsbestilt, produsert og levert spesifikt til en gruppe mennesker, ofte i forbindelse med arrangementer (eks. selskap, konferanser, møter etc.). Næringsmidlene fraktes til et annet sted enn der de er produsert. Dette er ofte spiseferdige næringsmidler der det er vesentlig at kjølekjeden eller varmholding blir opprettholdt under lagring og transport.

Andre, som eksempelvis kantiner, restauranter, dagligvare med ferskvare som produserer catering, må også registrere seg med denne aktiviteten. Dersom de får et annet bedrift til å stå for utkjøring og distribusjon vil det kunne være aktuelt at denne virksomheten er registrert med aktiviteten "transport av næringsmidler" i skjematjenesten.

Forsamlingslokale

Møte-/ selskapslokaler som har lokaler og utstyr til matlaging. De som har egen drikkevannskilde og må registrere denne. Dersom du har organiserte aktivitet som foregår jevnlig, eksempelvis kafe på søndager, må du også benytte produksjonsformen kafe og restaurant.

Kantine

Produksjon og servering av næringsmidler på arbeidsplasser, skoler mv. (spiserom med felles innkjøp og selvsmøring av mat omfattes ikke av registreringsplikten til Mattilsynet).

Omsetning av animalsk råvare direkte fra produsent (vilt, fisk, honning og egg)

Produksjonsformen omsetning av animalske råvarer direkte fra produsent skal brukes for ulike typer råvarer som selges til sluttforbruker eller lokale detaljister direkte fra primærprodusent. For mange gårdsbutikker vil dette være et naturlig valg. Denne vil også kunne passe for torgsalg og eventuelt for Bondens marked.

Noen eksempler på type produkter som kan komme inn under denne produksjonsformen:

  • Salg av egg som er uemballerte, f.eks. salg på brett i gårdsbutikk eller egg i små mengder solgt lokalt til detaljist. Egg som er pakket i kartong eller svøpt på brett med plast rundt hører ikke til denne kategorien, men til produksjonsformen eggpakkeri.
  • Salg av honning fra gård til forbruker på marked eller via lokal detaljist. Dersom du selger honning fra egen bigård skal du også benytte denne produksjonsformen.
  • Omsetning av hele eller halve slakt av vilt fra jeger direkte til forbruker.
  • Fiskefartøy som selger egne fiskerivarer inkl. levende fisk, krabbe mv til forbruker skal ha denne produksjonsformen. Ombord i fiskefartøyet kan fiskerivaren (primærproduktet) ha gjennomgått arbeidsoperasjonene bløgging, slakting, sløying, hodekapping, fjerning av finner, nedkjøling og innpakking før levering til forbruker. De skal i tillegg ha produksjonsformen «Fiske». Dersom fiskefartøy f.eks. koker krepsdyr og bløtdyr om bord (foredler) eller fileterer fisk (ikke primærprodukt) og kun selger til forbruker ved kai, skal de ha produksjonsformen «Mobilt salg av fiskerivarer». Se mer informasjon på produksjonsformen «mobilt salg av fiskerivarer».

Detaljistvirksomheter som mottar råvarer fra primærproduksjon, fiskerivarer

Detaljistvirksomheter som tar imot fiskeriråvarer direkte fra primærprodusenter (f.eks. fiskefartøy), skal ha denne produksjonsformen.

Restaurant og kafé

Virksomheter som håndterer og produserer næringsmidler i serveringsvirksomheter hvor det er tilrettelagt for å spise på stedet og/eller rene take-away virksomheter. Restaurant brukes ofte om spisesteder med et bredt utvalg av varme og kalde matretter og drikkevarer. En kafé har gjerne enklere meny enn det som finnes på en restaurant, men ordet kan også betegne mindre restauranter. Både smilefjessteder og de som ikke kommer inn under ordningen skal bruke denne produksjonsformen. Spisested som ikke selv tilbereder maten er ikke omfattet av smilefjesordningen, men er med her. For eksempel er bakeriutsalg med sitteplasser å regne som kafé.

Pub/bar

Virksomheter som i hovedsak serverer drikkevarer og eventuelt har et svært enkelt mattilbud (snacks, toast, oppvarmet pizza). Er virksomheten din allerede registrert som restaurant eller kafé, trenger du ikke registrere deg som pub/bar i tillegg.

Gatekjøkken

Virksomheter som produserer og håndterer hurtigmat, fra stasjonære eller mobile salgssteder. «Nye» hurtigmat-konsepter (matvogner, créperier o.l.) regnes også som gatekjøkken. Virksomheter som er mobile (for eksempel «food truck») skal registrere produksjonsformen “mobilt salg av matvarer” i tillegg.

Dersom produksjonssted/lager er et annet sted enn salgssted må dere oppgi adresse for alle enheter. (Obligatorisk felt i skjematjenesten). Bensinstasjoner med salg av hurtigmat, skal registreres som gatekjøkken.

Kioskhandel

Kiosk som hovedsakelig har emballerte varer og ingen bearbeiding av mat utover oppvarming. Dette vil være fra små strandkiosker med brus og emballert iskrem, små bensinstasjoner med kun varme pølser til storkiosker med varme pølser, toast, bake-off og softis.

Institusjonskjøkken

Produksjonskjøkken/sentralkjøkken på institusjoner. Institusjonskjøkken som utelukkende produserer og serverer mat til beboere på institusjonen de er tilknyttet/lokalisert sammen med eller til hjemmeboende, faller inn under detaljhandel/storkjøkken og er ikke godkjenningspliktig. De kan også levere til andre institusjoner uten krav om godkjenning, dersom dette faller inn under marginal, lokal og begrenset aktivitet, jf. § 17 i animaliehygieneforskriften.

Produksjonskjøkken/sentralkjøkken som ikke er lokalisert i eller i umiddelbar nærhet av en institusjon og som produserer mat av animalske råvarer, skal godkjennes. Disse skal ikke registrere seg med aktiviteten «Detaljomsetning og servering av mat og drikke» men velge aktuell godkjenningspliktig aktivitet, f.eks. «Produksjon av kjøtt og kjøttprodukter», «Produksjon av meieriprodukter», «Mottak, slakting og produksjon av fiskerivarer og muslinger m.m» osv. Deretter må de velge riktig produksjonsform som gir full godkjenning med godkjenningsnummer.

Institusjon, mottak og postkjøkken

Mottak av mat fra hovedkjøkken eller annet produksjonskjøkken for videre utporsjonering, oppvarming m.v. Enkel tilberedning (smørbrød o.l.) Hvis det er flere post- /mottakskjøkken knyttet til en adresse/avdeling skal de kun registreres som ett tilsynsobjekt. Antallet knyttet til adressen/avdelingen kan angis i merknadsfeltet.

Barnehage og SFO

Barnehage og skolefritidsordning (SFO) evt. med matservering.

Dagligvarebutikk uten ferskvareavdeling

Butikk med utvalg av dagligvarer uten ferskvare f.eks. REMA, Coop Prix, Kiwi m.m. Dersom de kjører ut matvarer selv, anser vi at transporten er inkludert i virksomheten. De trenger ikke registrere transport som en egen aktivitet.

Dagligvarebutikk med ferskvareavdeling

Butikk med utvalg av dagligvarer med ferskvare f.eks. Meny, Coop Mega m.m. I ferskvareavdeling er det håndtering og/eller bearbeiding av næringsmidler. Dersom de kjører ut matvarer selv, anser vi at transporten er inkludert i virksomheten. De trenger ikke registrere transport som en egen aktivitet.

Mobilt salg av matvarer

Salg av mat fra flyttbare innretninger. En del virksomheter vil ha dette som produksjonsform i tillegg til annen produksjonsform.

Mobilt salg av fiskerivarer

Salg av fiskerivarer fra flyttbare innretninger f.eks. fiskebiler, torghandel. Fiskefartøy som f.eks. koker krepsdyr og bløtdyr om bord (foredler) eller fileterer fisk (ikke primærprodukt) og kun selger til forbruker ved kai, skal også ha denne produksjonsformen. De skal i tillegg ha produksjonsformen «Fiske».

Dersom fartøy også selger egne råvarer(primærprodukter) direkte til forbruker, skal de ha produksjonsformen «Omsetning av animalsk råvare direkte fra produsent». Se også informasjon på produksjonsformen «Omsetning av animalsk råvare direkte fra produsent».

Netthandel

Kjøp som blir gjort over internett - Dersom virksomheten har en webadresse bør denne registreres som navn på tilsynsobjekt. Netthandel vil oftest måtte høre sammen med andre produksjonsformer, eventuelt også andre aktiviteter.

Kortvarig salg av mat

Tidsbegrenset eller periodisk salg av mat. Eksempler på slikt salg kan være torgsalg av ulik art, Bondens marked, ulike messer, og arrangementer, festivaler og «events». Virksomheter som har registrert sin ordinære virksomhet med aktiviteten «mobilt salg», behøver ikke å melde fra hver gang de driver slikt salg. Det er heller ikke nødvendig å melde fra til Mattilsynet om kortvarige arrangementer som skoleavslutninger, loppemarkeder, eller idrettslagets salg av pølser og kaker i kun noen timer.

Gårdsutsalg

Salg av gårdens egne råvarer og produkter, animalske og vegetabilske. Dette salget er tilknyttet eget produksjonssted. Her kan også varer fra andre produsenter inngå.

Helsekostutsalg

Butikker som primært selger helsekostprodukter (f.eks. Life, Sunkost)

Spesialforretning – kjøtt

Butikk som har håndtering og bearbeiding av kjøtt og kjøttprodukter som hovedaktivitet. (produksjonsformen skal ikke benyttes i dagligvareforretning med fersvareavdeling).

Spesialforretning - ost og delikatesse

Butikk som håndterer ost og delikatesse som hovedaktivitet. (produksjonsformen skal ikke benyttes i dagligvareforretning med fersvareavdeling).

Spesialforretning – sjømat

Butikk som har håndtering og bearbeider fiskerivarer (sjømat) som hovedaktivitet. (produksjonsformen skal ikke benyttes i dagligvareforretning med fersvareavdeling).

Andre utsalg av næringsmidler

Utsalg av næringsmidler som ikke kommer inn under noen av de andre kategoriene f.eks; Utsalg av næringsmidler som en liten del av sortimentet.

Bakeriutsalg uten sitteplasser.

Utsalg av små mengder kaffe, sjokolade m.v i f.eks. Plantasjen, elektriske forretninger m.v. Produserer du små mengder av matvarer som saft, syltetøy, gresskar, julekaker, m.v. som du selger på messer, eller kunder kan komme hjem å hente hos deg, bruker du denne produksjonsformen.