Til hovedinnhold

Dette ser vi etter på smilefjestilsyn 

Hvis du får tilsyn når du driver restaurant og kafe er det fire hovedområder som våre inspektører sjekker. Her får du informasjon om hvilke områder og hvordan Smilefjes-ordningen fungerer. 

Faglig oppdatert

Smilefjes gjelder for serveringssteder som er allment tilgjengelige, tilbereder, serverer og omsetter mat til forbrukerne og er tilrettelagt og beregnet for at maten skal spises på stedet i permanente serveringsområder. Hovedsakelig gjelder dette restauranter, kafeer og liknende serveringssteder. 

Smilefjes gjelder ikke for kantiner, matservering på institusjoner, bensinstasjoner eller storkiosker.

Tilsyn i 2023

Normalt vil alle serveringssteder som er med i ordningen få tilsyn av oss årlig. Gjennom årene med pandemitiltak var aktiviteten redusert både for Mattilsynet og for serveringsstedene. Mange har opplevd at det har gått lengre tid enn forventet før de fikk besøk fra Mattilsynet.

I 2023 vil vi fortsatt prioritere ned de virksomhetene som har best tilsynshistorikk, det vil si de som har fått smilefjes og ikke strekmunn eller surmunn, ved tre ordinære tilsynsbesøk i perioden 2018 til 2022. Disse virksomhetene vil i utgangspunktet ikke få tilsynsbesøk i 2023. Mattilsynet kan likevel komme på tilsyn hvis vi får bekymringsmeldinger, i forbindelse med matbårne utbrudd, eller hvis andre opplysninger gjør at vi vurderer det som viktig å følge opp.

Dette ser vi etter

Når vi fra Mattilsynet kommer på tilsyn, har vi en felles mal, basert på fire hovedområder. Under de fire hovedområdene finnes det 25 kravpunkt som vi kan sjekke. Vi legger ikke opp til at vi kontrollerer hvert eneste kravpunkt ved hvert tilsyn, men vi sjekker minst ett fra hvert av hovedområdene under. Hvilket smilefjes du får, bestemmes av den dårligste karakteren gitt på de kontrollerte kravpunktene. 

Mattilsynets inspektører utfører tilsyn basert på disse fire hovedområdene: 

Rutiner og ledelse

 • Ansvaret til driftsansvarlige 
 • Meldeplikt for virksomheten 
 • Synlig rapport for smilefjes 
 • Internkontroll 
 • Farevurdering og styringstiltak 
 • Opplæring 

Lokaler og utstyr

 • Generelt, planløsning, standard og vedlikehold 
 • Lokaler – spesielle krav ved tilberedning, bearbeiding og foredling 
 • Utstyr – renhold 
 • Håndtering av avfall 
 • Forebygge og bekjempe skadedyr 
 • Håndvask 
 • Personaltoaletter og garderobe 

Mathåndtering og tilberedning

 • Råvarer 
 • Vann og is 
 • Forurensningsfare 
 • Lagring 
 • Transport 
 • Personlig hygiene 
 • Kjølekjeden 
 • Varmebehandling 
 • Nedkjøling 
 • Tining 

Sporbarhet og merking

 • Sporbarhet 
 • Merking av allergeningredienser 

Se mer om kravene i veileder til smilefjesordningen (pdf) 

Engelsk versjon: Guidelines to Smiley inspections from The Norwegian Food Safety Authorithy

Publisering

Mattilsynet skal publisere tilsynsresultatene digitalt, innen fem virkedager etter gjennomført tilsyn. Smilefjesdataene publiseres her (data.norge.no)

Slik gjør du

Plassering av plakaten

Smilefjesrapporten skal plasseres slik at den er lett synlig og forbrukerne får informasjon før de velger om de vil spise på serveringsstedet. Smilefjesrapporten skal henges opp selv om serveringsstedet klager på resultatet av tilsynet eller ber om oppfølging.

Hvis du ikke henger opp smilefjesrapporten er dette å anse som et brudd på regelverket. Dette vil derfor medføre negative konsekvenser ved neste tilsyn. Hvis du mister rapporten, må du sørge for å få den erstattet. 

Hvis du er uenig i resultatet eller retter opp feilene 

Etter at du har rettet opp i regelverksbruddet og Mattilsynet har mottatt beskjed om dette, har du rett på nytt tilsyn innen ti virkedager. Dersom Mattilsynet ikke overholder denne fristen kan du ta ned den gjeldene smilefjesrapporten, og Mattilsynet må fjerne den fra nettsidene. 

Regelverk