Til hovedinnhold
Rapportserie

Strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler

På oppdrag fra Helse- og omsorgsdepartementet, Landbruks- og matdepartementet og Nærings- og fiskeridepartementet (matdepartementene) har Mattilsynet og Direktoratet for strålevern og atomsikkerhet (DSA) utarbeidet en felles strategi med mål for den videre utviklingen av forvaltning og krisehåndtering knyttet til radioaktivitet i næringsmidler.

Publisert

Strategi for forvaltning av radioaktivitet i fôr og næringsmidler – 2013

Oppdraget var å lage et forslag til en helhetlig strategi for forvaltning av radioaktiv forurensning i fôr- og næringsmidler i Norge, både i normalsituasjonen, ved hendelser og i langtidsoppfølgingen etter hendelser.

Strategiens visjon er at vi skal ha en trygg håndtering som minimerer helsekonsekvenser og øvrige samfunnskonsekvenser av radioaktivitet i fôr, drikkevann og mat, også ved fremtidige hendelser.

Overordnete mål i arbeidet mot denne visjonen er:

  • God atomberedskap
  • God samhandling mellom aktørene på alle nivåer
  • God informasjon
  • Trygg mat gjennom hensiktsmessig regelverk og effektivt tilsyn
  • Riktige tiltak overfor befolkning og næringsaktører for å minimere konsekvenser

For at myndighetene skal kunne ivareta dette ansvaret godt, er det viktig at det jobbes aktivt med å:

  • bygge, opprettholde og videreutvikle kompetanse
  • utvikle godt planverk
  • ha tilstrekkelig analysekapasitet
  • formulere tydelig regelverk
  • ha god overvåking
Tidsrom
2013
Hvem utførte oppdraget?

Statens strålevern og Mattilsynet

Fil
Strategi for forvaltning av radioaktivitet i fôr og næringsmidler (1) (PDF)

Strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler – 2021-2025

Beredskapsperspektivet ligger til grunn i arbeidet med videreføring av den første strategien, og arbeidsoppgavene  for å håndtere fremtidige hendelser.

Erfaringene med de store ulykkene ved kjernekraftverkene i Tsjernobyl og Fukushima viser at matproduksjon vil være svært sårbar, og matstrategien tydeliggjør oppgaver som er konkretisert i arbeidsplanen.

Håndtering av koronapandemien gir i tillegg viktige perspektiver og tydeliggjør hvilke enorme samfunnskonsekvenser som må håndteres ved en hendelse.

Tidsrom
2021-2025
Hvem utførte oppdraget?

Mattilsynet og DSA 

Fil
Strategi for håndtering av radioaktivitet i næringsmidler 2021-2025 (PDF)