Til hovudinnhald

Tiltak for drikkevann fra vannverk ved et radioaktivt nedfall

Det må et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv forurensning overskrider grenseverdiene i en overflatekilde, siden forurensningen blir kraftig fortynnet. 

Publisert

Nærmere 90 prosent av drikkevannet i Norge kommer fra overflatekilder. Forurensningsnivået påvirkes av forholdene i vannkilden – først og fremst hvor dyp kilden er.

Forurensningen i vann blir kraftig fortynnet i vannkilder. Det må derfor et svært stort nedfall til før nivået av radioaktiv forurensning overskrider grenseverdiene.

Grunnvannskilder blir lite påvirket, så det er i størst grad utildekkede brønner med overflateinnsig som risikerer forurensning den første tiden etter et nedfall. 

Kortlivede radioaktive stoffer brytes ned raskt

Hvis det skulle oppstå høye nivåer i en overflatekilde, er dette ventet å være et relativt kortvarig problem. Kortlivede radioaktive stoffer vil brytes ned i løpet av dager til uker, og vil kunne brytes ned i tiden vannet bruker fram til krana hos forbruker. I løpet av noen få uker vil også mer langlivede radioaktive stoffer i stor grad binde seg til partikler, synke til bunns eller bli transportert ut av kilden. 

Vannets oppholdstid i kilden påvirker også hvor lenge forurensning eventuelt forblir et problem i drikkevannet. Tilsig fra nedbørsfeltet vil tilføre ny forurensning til kilden. I de aller fleste tilfeller vil ikke dette kunne gi en økning i konsentrasjoner – kun forsinke nedgangen. Tilsig kan vare i flere tiår. 

I sirkulasjonsperiodene vår og høst vil forurensingen blande seg raskere i vannet, men den vil også bli raskt fortynnet. Vannvolumet i kilden vil være viktig for fortynningsgraden. I en slik sirkulasjonsperiode kan inntak av forurenset vann til vannbehandlingsanlegget skje i løpet av timer eller dager.

Is på vannkilden vil forsinke forurensningen av drikkevannet.

Vannverkenes beredskapsplaner  

Kommunene er pålagt å ha egne atomberedskapsplaner, og disse skal følges ved behov. Det er svært viktig at vannverkenes planverk, tiltak og informasjon til forbrukerne er i tråd med myndighetenes budskap og råd i en gitt hendelse.  

Vannverkene har selv best oversikt over egen vannkilde, og er best i stand til å vurdere om gjennomføring av de ulike tiltakene er mulig og hensiktsmessig. Derfor har de selv ansvar for å lage gode beredskapsplaner som skal dekke ulike typer handlinger og hendelser.

God forståelse av hvor raskt en forurensing vil kunne påvirke vannet er viktig. Momenter å vurdere i beredskapsplanen knyttet til atomberedskap kan være:

  • inngående kjennskap til kilden, inntaksdybde og omløpstid 
  • rense- og filtreringsprosesser 
  • plan for informasjon til abonnentene 

Mattilsynet vil styre prøveuttak fra aktuelle kilder etter et nedfall for å overvåke nivåene i vann. Vannverkene vil derfor kunne få spørsmål om å sende inn prøver til bestemte laboratorier. 

Aktuelle tiltak før et nedfall

  • Vannverk følger egne beredskapsplaner

Aktuelle tiltak etter nedfallet

  • Fortsette normal vannbehandling slik at vannkvaliteten opprettholdes.
  • Vannverk følger egne beredskapsplaner og informerer forbrukerne.
  • Følg med på råd fra myndighetene.

Råd til deg med egen drikkevannskilde

Prøvetaking og analyser ved atomhendelser

Vurdering av risiko for drikkevannsforsyningen ved atomutslipp (fhi.no)

Begrunnelse

Teksten er fra kapittel 3a: "Drikkevann fra vannverk" i rapport fra Mattilsynet og DSA: tiltak for næringsmidler ved en atomhendelse (PDF).