Til hovedinnhold
Søk

Ansvar og oppgaver ved lokale og nasjonale utbrudd

Et godt samarbeid er en forutsetning for å kunne være effektive når vi oppklarer sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra næringsmidler eller dyr. Våre samarbeidspartnere er både kommuneoverlegene, Folkehelseinstituttet og iblant også andre etater, avhengig av utbruddets omfang, karakter og årsak.

Publisert

Utbruddsveilederen

Utbruddsveilederen er en veileder for Mattilsynet og kommunelegene, til bruk i oppklaring av sykdomsutbrudd som skyldes smitte fra mat, vann eller dyr. Veilederen presenterer metodene og hvordan ansvaret fordeles. Veilederen inneholder også spørreskjema, bakgrunnsinformasjon, og andre verktøy.

Utbruddsveilederen fra FHI (fhi.no) er delt i tre dokumenter, av rent praktiske grunner.

  • Metodekapitler
  • Hjelpemidler (spørreskjema og brukerveiledere)
  • Bakgrunnsstoff

Prinsipper ved nasjonale utbrudd

Nærhetsprinsippet: En krise skal håndteres på lavest mulige operative nivå.

Likhetsprinsippet: Den organisasjonen man etablerer under kriser og i krig skal være mest mulig lik organisasjonen man opererer med til daglig.

Samvirkeprinsippet: Alle virksomheter har et selvstendig ansvar for å sikre et best mulig samvirke med relevante aktører i arbeidet med forebygging, beredskap og krisehåndtering (se også folkehelseloven § 4).

Aktørene må samarbeide godt om utbruddsoppklaringen

Både selve utbruddet og de tiltak som iverksettes som følge av oppklaringen, kan ha store helsemessige, økonomiske, nærings- og handelspolitiske konsekvenser. Det er derfor viktig at vi jobber målbevisst, forpliktende og klarer å utnytte de faglige ressursene som finnes, på tvers av etats- og faggrensene.

Ansvars- og arbeidsfordelingen bygger på ansvars-, nærhets-, likhets- og samvirkeprinsippet. Ved nasjonale utbrudd er det Folkehelseinstituttet som har ansvaret for å drive og organisere det faglige oppklaringsarbeidet innen befolkningen. Ved lokale utbrudd er det kommuneoverlegen som har dette ansvaret. Uansett omfang av et utbrudd har Mattilsynet ansvaret for oppklaringsarbeid, sporing og tiltak innen matkjeden.

Mattilsynet

Mattilsynet har i henhold til matloven tilsynsansvaret for hele produksjons- og distribusjonskjeden for alle typer næringsmidler, inkludert produksjonsdyr. Tilsynsansvaret omfatter også innsatsvarer i matkjeden, drikkevann, og dyr som ikke inngår i matproduksjon, som familie- og sportsdyr. Det primære ansvaret for å etterleve regelverket og for å treffe nødvendige tiltak, ligger imidlertid hos virksomhetene.

Mattilsynets lokale avdeling er kommunehelsetjenestens viktigste samarbeidspartner når det gjelder næringsmiddelbårne sykdommer og zoonoser.

Kommuneoverlegen

Ifølge smittevernloven § 7-2 har kommuneoverlegen ansvaret for å organisere og lede helsetjenestens arbeid med vern mot smittsomme sykdommer i sin kommune, herunder tiltak og beredskap. Dette gjelder også ved sykdomsutbrudd.

Kommuneoverlegen er derfor Mattilsynets viktigste samarbeidspartner når det gjelder smittsomme sykdommer som kan overføres til mennesker fra matvarer, drikkevarer, drikkevann, dyr, fôr og andre kilder innen Mattilsynets forvaltningsområde. Et godt samarbeid er avhengig av at man kjenner hverandres ansvar og arbeidsoppgaver og har nedfelt disse i klare og forpliktende samarbeidsrutiner, basert på regelverket.

Folkehelseinstituttet

Folkehelseinstituttet er statens smitteverninstitutt. Etter smittevernloven § 7-9 skal Folkehelseinstituttet gi faglig bistand, råd, veiledning og informasjon ved blant annet oppklaring og kontroll av utbrudd av smittsom sykdom i en kommune, dersom kommuneoverlegen eller Mattilsynet ønsker det (se avsnittet nedenfor: "Folkehelseinstituttet skal gi faglig bistand, råd veiledning og informasjon").

Matsmittekomiteen

Matsmittekomiteen er en tverretatlig, rådgivende gruppe opprettet ved Folkehelseinstituttet for å bidra til god koordinering, samhandling og kvalitetssikring under etterforskning av Nasjonale utbrudd. Utbruddsveilederen (avsnitt 14.5.1). beskriver oppgavene til Matsmittekomiteen, som skal bidra til at arbeidet med oppklaringen er koordinert og drives fremover, at riktig kompetanse er koblet inn, og at all informasjon samles og drøftes.