Til hovedinnhold
Risikovurdering

Bruk av urenset slam fra fiskeanlegg som gjødsel kan spre fiskesykdommer

Bruk av urenset slam fra fiskeanlegg utgjør ingen fare for overføring av smittestoffer til mat. Det kan imidlertid ikke utelukkes at bruk av slik slam kan føre til spredning av fiskesykdommer.

Publisert

Mattilsynet vil informere næringen om risikovurderingen, slik at man kan ta nødvendige hensyn når gylle spres. Vi ser imidlertid ikke noe behov for å innføre forbud mot gylle tilsvarende det danske myndigheter har innført.

Hva er vurderingen?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) har konkludert med at det er svært lite sannsynlig at smittestoff (virus, bakterier og parasitter) i slam fra klekkeri og settefiskanlegg representerer en fare for mennesker når dette blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel. Den samme gjelder slam fra marine oppdrettsanlegg. VKM mener derimot at man ikke kan utelukke at spredning av fiskesykdommer kan skje dersom uhygienisert slam blir brukt som gjødsel eller jordforbedringsmiddel.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM): Uttalelse om bruk av slam fra klekkerier, settefiskanlegg og oppdrettsanlegg som gjødsel og jordforbedringsmiddel.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Mattilsynet bruker uttalelsen ved søknader om dispensasjon fra hygienekravet. I den pågående gjennomgangen av forskriften vil uttalelsen bli brukt til å se kravet til slam fra fiskeanlegg i sammenheng med andre hygienekrav.

Offentliggjort