Til hovedinnhold
Risikovurdering

Mikroorganismer i gjødsel

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at det er ubetydelig helserisiko og lav miljørisiko ved å bruke gjødselvarer tilsatt kulturer av Azotobacter spp, Rhizobium spp., Azospirillum og mycorrhizasopp.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Mattilsynet og Miljødirektoratet ba VKM vurdere effekter på helse (mennesker, planter og dyr), biologisk mangfold og spredning, kvaliteten på jordbruksjord og jordmiljø, ved å bruke gjødselvarer med tilsatt kulturer av Azotobacter spp, Rhizobium spp., Azospirillum og mycorrhizasopp. Innførsel og bruk av disse organismene kommer under ansvaret til både Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Bakgrunnen for bestillingen er at et nytt gjødselregelverk er under diskusjon i EU, og i EUs regelverksutkast er disse fire mikroorganismene oppført på en positiv-liste.

Hva er vurderingen?

VKM har ikke funnet noen indikasjoner på at noen spesifikke sykdommer hos planter, dyr eller mennesker er forårsaket av de mikroorganismer som er vurdert. Det er noen få rapporterte tilfeller av sykdom hos mennesker ved sårinfeksjoner eller infeksjoner hos immunkompromitterte pasienter. Dette representerer en situasjon hvor alle mikroorganismer kan forårsake infeksjoner, og er altså ikke noe spesifikt for de aktuelle mikroorganismene. Risikoen for enhver sykdom forårsaket av de aktuelle mikroorganismene anses som ubetydelig.

Det biologiske mangfold av mikroorganismer i jord er ekstremt høyt. Det er også stor grad av konkurranse, tilpasning og funksjonell overlapping i jord. Dette betyr at introduserte mikroorganismer har en svært liten sjanse til å etablere seg, og enda mindre sjanse til å kunne påvirke det biologisk mangfoldet og de fysiske forholdene i jord.

Hvem utførte oppdraget?

Les mer om risikovurderingen hos VKM: Risikovurdering av mikroorganismer i biostimulanter.

Offentliggjort