Til hovedinnhold
Risikovurdering

Risikovurdering av tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord

Risikovurderingen til VKM (Vitenskapskomiteen for mat og miljø) viser at bruk av gjødselvarer som inneholder tungmetaller og arsen kan føre til at vi over tid får mer av slike stoffer i næringskjeden. Økning av arsen, kadmium, bly og kvikksølv er spesielt uønsket.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord – effekt på helse og miljø i Norge.

Hva er vurderingen?
  • De potensielt giftige elementene arsen (As), kadmium (Cd), krom Cr(tot) (Cr(III) og Cr(VI)), kobber (Cu), bly (Pb), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn) forekommer som ingredienser eller forurensninger i mange typer gjødsel, jordforbedringsmidler, jordblandinger og dyrkingsmedier.
  • Det er vurdert flere scenarier for gjødselvaretilførsel fire steder i Norge (Time, Stange, Melhus og Målselv). Norge har store geologiske variasjoner, og de geologiske regionale forskjellene påvirker i stor grad resultatet av risikovurderingen
  • Vurderingen viser at det kan være risiko for vannlevende, terrestriske eller sedimentlevende organismer i enkelte tilfeller.
  • Flere scenarioer viser en akkumulering i jord over tid. Dette fører igjen til økt innhold i vekster som blir dyrket.
  • Beregninger viser at vekster dyrket i dyrkingsmedier og konstruert jord kan inneholde mer arsen, bly, kadmium og kvikksølv. Inntaket av arsen, bly og kadmium er allerede høgt, og en økning er uheldig
Hvem utførte oppdraget?

Les mer om risikovurderingen hos VKM: Tungmetaller og arsen i gjødselvarer og jord – effekt på helse og miljø i Norge

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten er verdifull for det videre arbeidet på flere fagområder i Mattilsynet. Estimatene viser at det er grunn til å undersøke mer hvordan tilførsel av gjødselvarer påvirker lokalt miljø og opptak i planter av tungmetaller og arsen. Det er en økende trend å produsere mat lokalt, for eksempel urbant jordbruk og hjemmedyrking av grønnsaker.

Vi vil først starte med å vurdere om vi skal endre grenseverdiene for tungmetaller i dyrkingsmedier i forslaget til ny gjødselvareforskrift. Funnene viser at det er spesielt aktuelt å se på grenseverdiene for bly.

Offentliggjort