Til hovedinnhold
Risikovurdering

Sammenhengen mellom antimikrobiell resistens og innhold av tungmetaller i jord og gjødselprodukter

I denne risikovurderingen konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at potensielt toksiske metaller (tungmetaller) kan være en drivkraft for utvikling av metallresistens hos bakterier, men at dose- og tidseksponering som kan bidra til denne effekten ikke er kjent.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Mattilsynet ba VKM vurdere om innholdet av en rekke potensielt toksiske metaller i jord og gjødselprodukter som brukes, eller er relevant å bruke, i Norge spiller en rolle i utvikling, spredning og persistens av resistens mot disse tungmetallene hos bakterier, og kryss- eller co-resistens overfor antimikrobielle midler. Metallene som er vurdert er arsen (As), kadmium (Cd), krom (Cr), kobber (Cu), bly (Pb), kvikksølv (Hg), nikkel (Ni) og sink (Zn).

Bakgrunnen for bestillingen er at Mattilsynet ønsker å øke kunnskapsgrunnlaget om potensielt toksiske metaller før en revurdering av grenseverdiene for disse metallene i gjødselsregelverket. Bestillingen er en del av Mattilsynets arbeid for å øke kunnskapsgrunnlaget om antimikrobiell resistens og hvordan det er mulig å forbygge og forsinke spredning og utvikling av resistens.

Hva er vurderingen?

Det finnes begrenset kunnskap om tungmetallinnhold i norsk jord og gjødsel. For å undersøke resistens forårsaket av potensielt toksiske metaller foreslår VKM at en bør rette særlig oppmerksomhet på kobber og sink som tilsettes dyrefor, og på kadmium. VKM viser videre til at det er vanskelig å skille mellom resistens hos bakterier som skyldes potensielt toksiske metaller som finnes naturlig i miljøet, og resistens som skyldes tilførsel via landbruk og akvakultur.

Resistens mot potensielt toksiske metaller innebærer også kryss- og ko-resistens mot antimikrobielle midler som brukes for å forebygge og behandle sykdom hos dyr og mennesker. Det gjelder spesielt når resistens mot potensielt toksiske metaller er koblet mot «viktige» og «kritisk viktige antimikrobielle midler». VKMs viser til at det er begrenset kjennskap til mekanismene bak resistens mot potensielt toksiske metaller og deres kobling mot antimikrobieller midler. VKM mener det er behov for mer kunnskap om sammenhengen mellom nivået og konsentrasjonen av potensielt toksiske metaller i gjødselprodukter og jord, og utvikling av resistens hos bakterier, samt videre eksponering av disse resistente bakteriene til miljø, mennesker og dyr. På grunn av mangelen på slike data har VKM ikke kunnet estimert sannsynligheten for utvikling, overføring og spredning av slike metallresistente bakterier i norsk miljø.

Hvem utførte oppdraget?

Les mer om risikovurderingen hos VKM: Tungmetaller i jord og gjødsel og utvikling av antimikrobiell resistens

Offentliggjort