Til hovedinnhold
Risikovurdering

Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av ubehandlet husdyrgjødsel fra slakterier

I en risikovurdering konkluderer Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM) med at gjødsel som samles opp på slakterier kan spre et lite antall alvorlige planteskadegjørere, dersom den brukes ubehandlet på jordbruksarealer.

Publisert
Hva ble undersøkt?

Mattilsynet har bedt VKM vurdere innhold i fordøyelseskanal og husdyrgjødsel som samles opp på slakterier, som kilder til spredning av planteskadegjørere og ugress. En vanlig praksis i dag er at dette spres ubehandlet på jordbruksarealer nær slakteriene. Utgangspunktet er at ugress og planteskadegjørere kan følge fôr eller strømaterialer og dermed havne i gjødselen både direkte eller etter å ha passert dyrenes fordøyelseskanal. Mattilsynet ønsket en vurdering av i hvilken grad dette representerer en risiko for introduksjon og spredning av planteskadegjørere og ugress til nye jordbruksarealer.

Hva er vurderingen?

VKM har vurdert et stort antall ugress og planteskadegjørere som kan finnes i fôr eller strømaterialer. Av disse nevner VKM et tjuetalls organismer som kan overleve i denne typen gjødsel frem til den spres på jord. Mange av disse er skadegjørere som allerede er vanlige på norske jordbruksarealer. Rapporten trekker frem fire skadegjørere som i dag har en begrenset geografisk utbredelse, og hvor bruk av ubehandlet gjødsel fra slakterier kan bidra til spredning av skadegjørere til nye jordbruksarealer. De fire er ugressartene floghavre og hønsehirse, samt potetkreft og potetcystenematoder. Sannsynligheten for spredning er svært usikker.

VKM har også vurdert tiltak som kan redusere risiko for å spre de mest alvorlige planteskadegjørerne. For enkelte skadegjørere kan risiko for videre spredning reduseres ved å unngå visse typer avlinger i årene etter bruk av gjødselen, en annen mulighet er å unngå enkelte typer fôr i perioden før dyrene sendes til slakteriet. VKM trekker også frem at kompostering kan være effektivt for å ødelegge smitteevnen hos planteskadegjørere, men det er ikke gjort en full vurdering av kompostering som behandlingsmetode i denne rapporten.

Hvem utførte oppdraget?

Les rapporten på VKMs nettsider - Vurdering av plantehelserisiko ved bruk av husdyrgjødsel fra slakterier

Hva gjør Mattilsynet videre?

Bruk av denne typen gjødsel reguleres i flere regelverk. Regelverket for animalske biprodukter åpner for at innhold i fordøyelseskanal og gjødsel fra slakterier spres ubehandlet på jordbruksarealer i samme fylke. Plantehelsehensyn er regulert i regelverket for organisk gjødsel, hvor hovedregelen er at denne typen gjødsel skal behandles slik at den ikke viderefører smitte. Mange slakterier har fått dispensasjon fra dette hygieniseringskravet. Mattilsynet vil bruke denne rapporten til å vurdere hvordan vi kan sikre en likere håndhevelse av regelverket, samtidig som vi sikrer at denne typen gjødsel ikke sprer alvorlige planteskadegjørere til nye jordbruksarealer.

Offentliggjort