Til hovedinnhold

Slik håndteres funn av Phytophthora ramorum i importsending

Håndteringen avhenger av om det foreligger mistanke om, eller påvisning av, Phytophthora ramorum.

Publisert

Tiltak ved mistanke om Phytophthora ramorum 

Når det påvises Phytophthora i en hurtigtest eller det er funnet symptomer på Phytophthora ramorum ved visuell inspeksjon, foreligger det mistanke om Phytophthora ramorum. Prøve skal da sendes til analyse på laboratorium.

Omfang av planter som holdes tilbake i påvente av prøveresultatet

1. Relatert til sendinga som prøven tas fra:

  • Alle mottakelige planter fra det produksjonsstedet som har levert planta som er prøvetatt, skal holdes tilbake. Dette er med tanke på hva som vil kunne bli avvist, dersom Phytophthora ramorum blir påvist i prøven.
  • Dersom planta med mistanke har vært samlastet under transporten på en slik måte at det representerer en fare for overføring av smitte, skal det vurderes om andre mottakelige planter også skal holdes tilbake.
  • Dersom sendinga inneholder mottakelige planter fra flere produksjonssteder, og importøren hverken har eller kan skaffe oversikt over hvilke planter som kommer fra hvilke produksjonssteder, skal alle mottakelige planter på sendinga holdes tilbake.

2. Relatert til eventuelle andre sendinger med mottakelige planter fra samme produksjonssted som ankommer Norge samtidig eller i løpet av de nærmeste dagene:

  • Alle mottakelige planter skal holdes tilbake til analyseresultatet foreligger.
  • Plantene kan ikke disponeres av importøren, men skal oppbevares samlet og på en faglig forsvarlig måte.

Evtentuell tilbaketrekking av sendinger som har kommet før mistanken oppsto

I utgangspunktet skal ikke tidligere sendinger som allerede er frigitt, trekkes tilbake.

Tiltak ved påvisning av Phytophthora ramorum

Phytophthora ramorum er påvist når det foreligger et analysesvar fra NIBIO Planteklinikken (evt. et annet tilsvarende laboratorium) om at det er påvist Phytophthora ramorum i innsendt prøve.

Avvisning etter påvisning

1. I utgangspunktet skal alle de plantene som ble holdt tilbake ved tidspunkt for mistanke, avvises. Produksjonsstedet tilfredsstiller ikke lenger kravene i det norske regelverket.

2. For sendinger fra europeiske land: Andre mottakelige planter enn høyrisikoplantene kan frigis dersom plantehelsemyndighetene i eksportlandet skriftlig kan bekrefte at:

  • plantene ikke har stått innenfor 10 m fra partiet med påvist smitte
  • plantene har stått og vært håndtert på produksjonsstedet på en slik måte at det ikke foreligger risiko for at de kan være smittet

De avviste plantene skal destrueres eller returneres. Ved destruksjon skal plantematerialet brennes eller gjennomføres ved annen metode i samråd med Mattilsynet. Plantene kan returneres hvis eksportlandets myndigheter aksepterer det, og retur ikke er forbundet med risiko for smittespredning.

Mottakelige planter fra dette produksjonsstedet skal ikke sendes til Norge før relevante tiltak er gjennomført på produksjonsstedet, og eksportlandets plantehelsemyndighet finner at virksomheten igjen tilfredsstiller kravene i forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum.

Regelverk

Forskrift om tiltak mot Phytophthora ramorum