Til hovedinnhold

Regelverk ved import av treemballasje

Treemballasje i importsendinger skal være behandlet og merket i samsvar med den internasjonale standarden ISPM nr. 15. 

Publisert

For å redusere risikoen for innførsel av alvorlige skogskadegjørere har Norge, som de fleste andre land i verden, innført krav om at treemballasje i importsendinger skal være behandlet mot slike skadegjørere. Kravene gjelder for alle typer varesendinger, og ved import av brukt treemballasje som vare, f.eks. sendinger med brukte EUR-paller.

Importører bør ved bestilling av varer fra andre land informere om at Norge har krav til treemballasje som er i henhold til ISPM nr.15, og skal ved innførsel av sendinger med  treemballasje påse at kravene er oppfylt. Dette gjøres ved å kontrollere at behandlingen er dokumentert ved merking av treemballasjen. Umerket treemballasje må ikke gjenbrukes i Norge uten at den er behandlet og merket i Norge.

Treemballasje med spor etter insekter (hull, gnag, larveganger) bør destrueres ved forbrenning. I tilfeller med slike mangler og observasjoner bør Mattilsynet varsles. For øvrig gjennomfører Mattilsynet et stikkprøvebasert tilsyn i forbindelse med import. 

Internasjonal standard for treemballasje - ISPM nr. 15

Regelverk

Forskrift om plantehelse

Vedlegg 4A. Særskilte krav til import av visse planter og andre smittebærende emner

Nr. Planter og andre smittebærende emner Særskilte krav
1.1 Tre av Coniferales (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt tre i form av flis og spon og treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk) med opprinnelse i Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Portugal, Taiwan og USA. Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 1.1:
a) Treet skal være skåret slik at all naturlig runding er fjernet,

og

b) det skal ved hjelp av et godkjent indikatorsystem som er påført treet, godtgjøres at treet har gjennomgått en tilstrekkelig varmebehandling, og at en kjernetemperatur på minst 56° C i 30 minutter er oppnådd.
1.2 Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk. Treemballasjen skal oppfylle følgende krav:
- Treet skal ha gjennomgått behandling enten ved varmebehandling til en minimum kjernetemperatur på 56° C i 30 minutter eller metylbromidgassing i samsvar med vedlegg I i FAOs internasjonale standard for plantesanitære tiltak nr. 15 om regulering av treemballasje i internasjonal handel, vedtatt av interrimkommisjonen for plantesanitære tiltak mars 2002, endret i 2009 (ISPM 15), jf. vedlegg 12.

og

- treemballasjen skal ha et merke med ISO-landkode på to bokstaver, kode for produsent og en kode som angir hvilken behandling som er anvendt på treet samt logoen i samsvar med det som er angitt i vedlegg II i ISPM 15 endret i 2009 jf. vedlegg 12.
Treemballasje som er produsert før 1. januar 2014 kan være behandlet og merket i henhold til tidligere versjoner av ISPM 15.
1.3 Tre av Coniferales (bartrær), medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate (unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk og flis og spon som helt eller delvis kommer fra bartrær) med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Canada, Kina, Japan, Korea, Mexico, Taiwan og USA a) Treet skal være avbarket og fritt for larveganger forårsaket av slekten Monochamus spp.

eller

b) treet skal på framstillingstidspunktet, ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, være ovnstørket og vanninnholdet brakt ned til under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffinnholdet. For å godtgjøre at slik behandling er gjennomført, skal treet eller dets emballasje, i samsvar med gjeldende forretningspraksis, være merket med «Kiln-dried», «KD» eller annet internasjonalt anerkjent merke.
2 Tre av Castanea Mill. (ekte kastanje) og Quercus L. (eik), herunder tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate, med opprinnelse i nordamerikanske land. Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk omfattes ikke Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 2:
Treet skal være avbarket og
a) skåret slik at den runde overflaten er helt forsvunnet,

eller

b) det er offisielt konstatert at vanninnholdet i treet er under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffet,

eller

c) det er offisielt konstatert at treet er desinfisert ved en egnet behandling med varm luft eller varmt vann,

eller

d) når det gjelder saget trevirke, med eller uten rester av bark: Treet skal på framstillingstidspunktet, ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, være ovnstørket og vanninnholdet brakt ned til under 20 %, uttrykt i prosent av tørrstoffinnholdet. For å godtgjøre at slik behandling er gjennomført, skal treet eller dets emballasje, i samsvar med gjeldende forretningspraksis, være merket med «Kiln-dried», «KD» eller annet internasjonalt anerkjent merke.
3 Tre av Castanea Mill. (ekte kastanje), unntatt treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk. Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 2 og vedlegg 4A punkt 2:
a) Det er offisielt konstatert at treet har opprinnelse i områder som er fri for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr.,

eller

b) treet skal være avbarket.
4 Tre av Populus L. (poppel), med opprinnelse i land på det amerikanske kontinent. Treemballasje i henhold til ISPM 15 som er i bruk eller har vært i bruk omfattes ikke. Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 3:
Treet skal være avbarket.
5 Tre i form av flis og spon, som helt eller delvis kommer fra
- Castanea Mill. (ekte kastanje), Populus L. (poppel) og Quercus L. (eik), med opprinnelse i ikke-europeiske land,

eller

- Coniferales (bartrær), med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Canada, Kina, Japan, Korea, Taiwan og USA
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1,1.2, 2 og 3 og vedlegg 4A punkt 2, 3 og 4:
Det er offisielt konstatert at varen
a) er framstilt utelukkende av tre som er avbarket,

eller

b) er framstilt utelukkende av tre som på framstillingstidspunktet er ovnstørket ved hjelp av egnede tids- og temperaturstandarder, til et vann-innhold på under 20%, uttrykt i prosent av tørrstoffet,

eller

c) har gjennomgått en gassing om bord på skipet eller i en container før utskiping, og som fraktes i forseglede containere eller under forhold som hindrer ny infeksjon av planteskadegjørere.
6 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pinus L. (furu) Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 1.1:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Mycosphaerella dearnessii M. E. Barr og Mycosphaerella pini E. Rostrup ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
7 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Abies Mill. (edelgran), Larix Mill. (lerk), Picea A. Dietr. (gran), Pinus L. (furu), Pseudotsuga Carr. (douglasgran) og Tsuga Carr. (hemlokk) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1 og vedlegg 4A punkt 6:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Melampsora medusae Thümen ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekst-perioden.
8 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Castanea Mill. (ekte kastanje) og Quercus L. (eik) Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 2:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet har opprinnelse i områder som er kjent å være fri for Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr,

eller

b) symptomer på Cryphonectria parasitica (Murrill) Barr ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
9 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Populus L. (poppel) Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 3:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Melampsora medusae Thümen ikke er observert på produksjonsstedet eller i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
10 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av følgende planteslag, med opprinnelse i land hvor Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) forekommer:
Acacia Mill., Acer L. (lønn), Amelanchier Medik. (søtmispel), Betula L. (bjørk), Cercidiphyllum Sieb et Zucc. (katsura), Choenomeles Lindl. (eldkvede), Cornus L. (kornell), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cydonia Mill. (kvede), Eriobotrya Lindl., Euonymus L. (beinved), Fagus L. (bøk), Juglans L. (valnøtt), Ligustrum L. (liguster), Lonicera L. (leddved), Malus Mill. (eple), Mespilus L. (ekte mispel), Maclura Nutt., Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Ptelea L. (humlebusk), Pyracantha M.J. Roem. (ildtorn), Pyrus L. (pære), Ribes L. (ribes), Rosa L. (rose), Salix L. (pil), Sorbus L. (rogn, asal), Spiraea L. (spirea), Symphoricarpos Duham. (snøbær), Syringa L. (syrin), Tilia L. (lind) og Ulmus L. (alm), Vitis L. (vin)
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 3, 4, 5, 6.1, og 6.2 og vedlegg 4A punkt 9:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet har opprinnelse i et område der Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) ikke er kjent å forekomme, og på et produksjonssted som har stått under offisielt tilsyn siden begynnelsen av de siste to vekstperiodene, og der symptom på Quadraspidiotus perniciosus (Comstock) ikke er påvist.
11 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Choenomeles Lindl. (eldkvede), Crataegus L. (hagtorn), Cydonia Mill. (kvede), Eriobotrya Lindl., Malus Mill. (eple), Prunus L. (prunus) og Pyrus L. (pære), med opprinnelse i ikke-europeiske land Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og 6.1 og vedlegg 4A punkt10:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet har opprinnelse i et land som kjent å være fritt for Monilinia fructicola (Winter) Honey,

eller

b) plantematerialet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Monilinia fructicola (Winter) Honey, og at symptomer på Monilinia fructicola (Winter) Honey ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
12 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Crataegus L. (hagtorn), Malus Mill. (eple) og Pyrus L. (pære) med opprinnelse i land der Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart forekommer Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10 og 11:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Phyllosticta solitaria Ellis & Everhart ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
13.1 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Malus Mill. (eple), med opprinnelse i land der følgende planteskadegjørere forekommer på Malus Mill. (eple):
Cherry rasp leaf nepovirus (amerikansk)
- Tomato ringspot nepovirus
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 12:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for minst de relevante planteskadegjørerne ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelser har vist seg å være fri for de nevnte planteskadegjørerne,

og

b) symptomer på sykdom forårsaket av de relevante planteskadegjørere ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.
13.2 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Malus Mill. (eple) Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 10, 11, 12 og 13.1:
Det er offisielt konstatert at

a)
plantematerialet kommer fra områder som er kjent å være fri for Candidatus phytoplasma mali (heksekost) iht. International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, og at navnet på området framkommer på sertifikatet i rubrikken for tilleggserklæringer.

eller
b
i)
plantematerialet (unntatt det som er dyrket fra frø) stammer i direkte linje fra morplanter som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i løpet av de siste seks avsluttede vekstperiodene har blitt offisielt testet med egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, minst én gang for Candidatus phytoplasma mali (heksekost), i eksportlandet og funnet fri for heksekost,

og
b
ii)
symptomer på Candidatus phytoplasma mali (heksekost) ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottakelige planter i dets umiddelbare nærhet, siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.

og
b
iii)
én promille av plantematerialet i partiet som skal importeres, skal være testet med egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, i eksportlandet og være funnet fri for Candidatus phytoplasma mali (heksekost). Minst én prøve skal være testet, hvis sendingen omfatter færre enn 1000 enheter.
14 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Cydonia Mill. (kvede) og Pyrus L. (pære) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 12: Det er offisielt konstatert at

a)
plantematerialet kommer fra områder som er kjent å være fri for Candidatus phytoplasma pyri iht. International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, og at navnet på området framkommer på sertifikatet i rubrikken for tilleggserklæringer.

eller
b
i)
planter på produksjonsstedet og i dets umiddelbare nærhet som har vist symptomer i løpet av de siste tre avsluttede vekstperiodene som gir mistanke om smitte med Candidatus phytoplasma pyri, er blitt fjernet.

og
b
ii)
én promille av plantematerialet i partiet som skal importeres, skal være testet med egnet metode, som også avdekker latent infeksjon, i eksportlandet og være funnet fri for Candidatus phytoplasma pyri. Minst en prøve skal være testet, hvis sendingen omfatter færre enn 1000 enheter.
15.1 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av følgende arter av Prunus L. (prunus), med opprinnelse i land der Plum pox potyvirus forekommer
- Prunus armeniaca L. (aprikos)
- Prunus avium L. (søtkirsebær)
- Prunus blireiana Andre
- Prunus brigantina Vill.
- Prunus cerasifera Ehrh.
(myrobalanplomme)
- Prunus cerasus L. (surkirsebær)
- Prunus cistena Hansen
- Prunus curdica Fenzl et Fritsch.
(- Zander)
- Prunus domestica L. spp. domestica (Borkh) Schneid. (vanlig plomme)
- Prunus domestica L. spp. insititia (L.) C.K. Schneid. (krekeplomme)
- Prunus domestica L. spp. italica (Borkh.) Gams
- Prunus dulcis (Mill.) D.A. Webb (ekte mandel)
- Prunus glandulosa Thunb.
ex Murr.
- Prunus holosericea Batal
- Prunus hortulana
L.H. Bailey
- Prunus japonica Thunb. ex Murr.
- Prunus mandshurica (Maxim.) Koehne
- Prunus maritima Marsh.
- Prunus mume Sieb. et Zucc.
- Prunus nigra Ait.
- Prunus persica (L.) Batsch (fersken)
- Prunus salicina L. (salicinaplomme
- Prunus sibirica L.
- Prunus simonii Carr.
- Prunus spinosa L. (slåpetorn)
- Prunus tomentosa Thunb. ex Murr.
- Prunus triloba Lindl. (rosemandel)
andre arter av Prunus L. (prunus) som er mottakelige for Plum pox potyvirus
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10 og 11:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet, unntatt det som er dyrket fra frø, stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for Plum pox potyvirus ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for denne planteskadegjøreren,

og

b) symptomer på Plum pox potyvirus ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de siste tre avsluttede vekstperiodene,

og

c) planter på produksjonsstedet som har vist symptom på sykdom forårsaket av andre virus eller andre viruslignende patogener, er blitt fjernet.
15.2 Planter og formeringsmateriale av Prunus L. (prunus)
a) med opprinnelse i land der Tomato ringspot nepovirus forekommer på Prunus L. (prunus)
b) unntatt frø, med opprinnelse i land der følgende planteskadegjørere forekommer:
Cherry rasp leaf nepovirus
- Peach mosaic virus (amerikansk)
Plum American line pattern ilavirus
- Peach X-disease
phytoplasma
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10, 11 og 15.1:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperioder har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for de relevante planteskadegjørerne, ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for disse planteskadegjørerne,

og

b) symptomer på de relevante planteskadegjørerne ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de siste tre avsluttede vekstperiodene.
15.3 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Prunus L. (prunus) med opprinnelse i land der Xanthomonas arboricola pv pruni (Smith) Vauterin et al. forekommer på Prunus L. (prunus) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og vedlegg 4A punkt 10, 11, 15.1 og 15.2:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Xanthomonas arboricola pv pruni (Smith) Vauterin et al. ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
16.1 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Rubus L. rubus) Det er offisielt konstatert at
a) Phytophthora rubi Man in 't Veld (rød rotråte) ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet,

og

b) plantematerialet er kontrollert og funnet fritt for symptom på Phytophthora rubi Man in 't Veld (rød rotråte) ved kontroll gjennomført på egnet tidspunkt den siste vekstperioden.
16.2 Planter og formeringsmateriale av Rubus L.
a) med opprinnelse i land der følgende skadegjørere forekommer på Rubus L. (rubus):
- Tomato ringspot nepovirus
- Black raspberry latent virus
- Cherry leafroll nepovirus
- Apple mosaic ilavirus
b) unntatt frø, med opprinnelse i ikke-europeiske land der følgende skadegjørere forekommer på Rubus L. (rubus):
- Raspberry leaf curl luteovirus
Cherry rasp leaf 'nepovirus'
Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 16.1:
- Plantematerialet skal være fritt for bladlus og deres egg.

og

- det er offisielt konstatert at
plantematerialet stammer i direkte linje fra materiale som har blitt vedlikeholdt under forhold som er egnet til å hindre infeksjon, og som i de siste tre avsluttede vekstperiodene har gjennomgått minst én offisiell undersøkelse for de relevante planteskadegjørerne ved bruk av egnede indikatorer eller tilsvarende metoder, og som ved disse undersøkelsene har vist seg å være fri for de relevante planteskadegjørere,

og

symptomer på de relevante planteskadegjørere ikke er observert på planter på produksjonsstedet eller på mottagelige planter i dets umiddelbare nærhet siden begynnelsen av de tre siste avsluttede vekstperiodene.
16.3 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Rubus L. (rubus) med opprinnelse i land der følgende skadegjørere forekommer:
- Arabis mosaic nepovirus
- Raspberry ringspot nepovirus,
- Strawberry latent ringspot nepovirus
Tomato black ring nepovirus
Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 16.1 og 16.2:
Det er offisielt konstatert at symptomer på de relevante planteskadegjørerne ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
17 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Malus Mill. (eple), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Ribes L. (ribes), Rubus L. (rubus) med opprinnelse i land der ikke-europeiske virus og viruslignende patogener forekommer Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 4 og 6.1 og vedlegg 4A punkt 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2 og 16.3:
Det er offisielt konstatert at symptomer på ikke-europeiske virus og viruslignende patogener ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.1 Knoller av Solanum tuberosum L. (potet) Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 8:
Det er offisielt konstatert
a) at knollene har opprinnelse opprinnelse i land som er kjent å være fri for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al.

eller

b) at knollene har opprinnelse i områder som står under offentlig tilsyn for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al., og som er kjent å være fri for denne planteskadegjøreren

og

at produksjonsstedet er kontrollert og funnet fritt for Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. siste vektsesongen.
18.2 Knoller av Solanum tuberosum L. (potet), med opprinnelse i land der Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Pervical forekommer Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1:
Det er offisielt konstatert at knollene har opprinnelse på et produksjonssted
a) hvor Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival aldri har forekommet,

eller

b) hvor det i samsvar med en metode anerkjent av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon) er fastslått at Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival ikke lenger forekommer.
18.3 Knoller av Solanum tuberosum L. (potet) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1 og 18.2:
Det er offisielt konstatert at knollene har opprinnelse:

a) i et land som er kjent å være fri for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al.,

eller

b) på et produksjonssted som er kontrollert i den siste vekstsesongen, og hvor det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er fritt for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al., enten ved at skadegjøreren aldri har vært kjent å forekomme på stedet, eller ved at produksjonsstedet etter påvisning av skadegjøreren har vært underlagt et offentlig saneringsprogram og offentlig etterkontroll for Clavibacter michiganensis ssp. sepedonicus (Spieckerman & Kotthoff) Davis et al.
18.4 Knoller av Solanum tuberosum L. (potet) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og vedlegg 4A punkt 18.1,18.2 og 18.3:
Det er offisielt konstatert at knollene er dyrket på et felt som minst én gang i løpet av de siste 4 årene har gjennomgått en offisiell undersøkelse, ved hjelp av en metode tilrådd av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon), for Globodera pallida (Stone) Behrens og Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens.
18.5 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Solanaceae (søtvierfamilien), med opprinnelse i land der Potato stolbur phytoplasma forekommer  Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.1, 18.2, 18.3 og 18.4:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Potato stolbur phytoplasma ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.6 Planter og formeringsmateriale av Solanaceae (søtvierfamilien), unntatt frø av Solanum lycopersicum L. (tomat), med opprinnelse i land der Potato spindle tuber viroid forekommer Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.5:
Det er offisielt konstatert at symptomer på Potato spindle tuber viroid ikke er observert på planter på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
18.7 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Capsicum annuum L. (paprika), Solanum lycopersicum L. (tomat), Musa L. (banan), Nicotiana L. (tobakk) og Solanum melongena L. (eggfrukt) med opprinnelse i land Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al forekommer Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 9 og vedlegg 4A punkt 18.5 og 18.6:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet har opprinnelse i områder hvor det er kjent at Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. ikke forekommer.
19.1 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum),  Dianthus L. (nellik) og Pelargonium L'Herit. ex Ait (pelargonium) Det er offisielt konstatert at
a) tegn på Helicoverpa armigera (Hübner) eller Spodoptera littoralis (Boisduval) ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden,

eller

b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot de ovennevnte planteskadegjørerne.
19.2 Planter og plantedeler (unntatt frø) av Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum),  Dianthus L. (nellik) og Pelargonium L'Herit. ex Ait. (pelargonium) Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1:
Det er offisielt konstatert at
a) tegn på Spodoptera litura (Fabricius) ikke er observert på produksjonsstedet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden,

eller

b) plantematerialet har gjennomgått en egnet behandling mot den ovennevnte planteskadegjøreren.
20 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 4A punkt 19.1 og 19.2:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet er av høyst tredje generasjon etter materiale som ved virologiske undersøkelser har vist seg å være fri for Chrysanthemum stunt viroid, eller stammer direkte fra materiale der en representativ prøve på minst 10% har vist seg å være fri for Chrysanthemum stunt viroid ved en offisiell undersøkelse foretatt på blomstringstidspunktet,

og

b) at plantematerialet
kommer fra anlegg som har blitt offisielt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før forsendelse, og der symptomer på Puccinia horiana P. Hennings ikke er observert i løpet av dette tidsrommet, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre månedene før forsendelse er kjent å ha forekommet symptomer på Puccinia horiana P. Hennings

eller

har gjennomgått en egnet behandling mot den ovennevnte planteskadegjøreren,

og

c) at plantematerialet stammer direkte fra morplanter som ved offisielt godkjente undersøkelser foretatt minst én gang i løpet av de siste to årene, har vist seg å være fri for Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. pv. chrysanthemi.
21 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Dianthus L. nellik) Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1, 19.2 og 20:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet stammer direkte fra morplanter som ved offisielt godkjente undersøkelser foretatt minst én gang i løpet av de siste to årene, har vist seg å være fri for Erwinia chrysanthemi Burkholder et al. pv. dianthicola, Burkholderia caryophylli (Burkholder) Yabuuchi et al. og Phialophora cinerescens (Wollen-weber) van Beyma,

og

b) symptomer på de ovennevnte planteskadegjørerne ikke er observert på plantematerialet.
22 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pelargonium L'Herit. ex Ait. (pelargonium), med opprinnelse i land der Tomato ringspot nepovirus forekommer Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1 og 19.2:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet
a) er dyrket i et dyrkingsmedium fritt for Xiphinema americanum Cobb sensu lato eller andre vektorer av Tomato ringspot nepovirus,

og

b) kommer direkte fra produksjonssteder som er fri for Tomato ringspot nepovirus,

eller

er av høyst fjerde generasjon etter morplanter som ved offisielt godkjente virologiske undersøkelser har vist seg å være fri for Tomato ringspot nepovirus.
23 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Pelargonium-zonale (L.) L'Hérit.ex Ait. og hybrider av denne Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 19.1, 19.2 og 22:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet kommer fra anlegg som har blitt offisielt kontrollert minst én gang i måneden i løpet av de siste tre måneder før forsendelse, og der symptomer på Puccinia pelargonii-zonalis Doidge ikke er observert i løpet av dette tidsrommet, og som ikke ligger i umiddelbar nærhet av områder der det i løpet av de siste tre måneder før forsendelse er kjent å ha forekommet symptomer på Puccinia pelargonii-zonale Doidge.
24 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fuchsia (fuksia) med opprinnelse i USA og Brasil Det er offisielt konstatert at
a) symptomer på Aculops fuchsiae Keifer ikke er observert på produksjonsstedet,

og

b) plantematerialet er kontrollert rett før eksport og erklært fri for Aculops fuchsiae Keifer.
25 Løk av Tulipa L. (tulipan) og Narcissus L. (narsisser), unntatt der det er godtgjort på emballasjen eller på annen måte at de er beregnet på direktesalg til endelige forbrukere som ikke driver yrkesmessig produksjon av snittblomster. Det er offisielt konstatert at symptomer på Ditylenchus dipsaci (Kühn) Filipjev ikke er observert på plantematerialet siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperioden.
26 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Allium cepa (kepaløk) Det er offisielt konstatert at
a) Sclerotium cepivorum Berk ikke er kjent å forekomme på produksjonsstedet,

og

b) plantematerialet er kontrollert og funnet fri for symptom på Sclerotium cepivorum Berk ved kontroll gjennomført på egnet tidspunkt den siste vekstperioden.
27.1 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Apium graveolens L. (hageselleri), Argyranthemum spp. (krage), Aster spp. (asters), Brassica spp. (kål), Capsicum annuum L. (paprika), Cucumis spp., Dendranthema (DC.) Des Moul. (krysantemum),  Dianthus L. (nellik) og hybrider, Exacum spp. (exacum), Gerbera Cass. (gerbera), Gypsophila L. (brudeslør), Lactuca spp. (salat), Leucanthemum L. (krage), Lupinus L. (lupin), Solanum lycopersicum L. (tomat), Solanum melongena L. (eggfrukt), Tanacetum L. (krage, reinfann) og Verbena L. (verbena) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 9 og vedlegg 4A punkt 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 20 og 21:
Det er offisielt konstatert at tegn på følgende planteskadegjørere ikke er observert på produksjonsstedet ved offisiell kontroll foretatt minst én gang i måneden i løpet av de siste tre månedene før eksport:
- Amauromyza maculosa (Malloch)
- Liriomyza huidobrensis (Blanchard)
Liriomyza sativae Blanchard
- Liriomyza trifolii (Burgess)
27.2 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av andre urteaktige arter enn de som er nevnt i vedlegg 4A punkt 27.1, med opprinnelse i land der Amauromyza maculosa (Malloch)  eller Liriomyza sativae Blanchard forekommer Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 7, 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 22, 23 og 24:
Det er offisielt konstatert at
a) tegn på Amauromyza maculosa (Malloch) eller Liriomyza sativae Blanchard ikke er observert på produksjonsstedet ved en offisiell kontroll foretatt før eksport,

eller

b) plantematerialet er kontrollert rett før eksport og er erklært fri for ethvert tegn på de relevante planteskadegjørerne og har gjennomgått en egnet behandling for å utrydde disse skadegjørerne.
28 Planter og formeringsmateriale, med røtter, dyrket på friland Det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er kjent å være fritt for Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
29.1 Jord og dyrkingsmedium som henger ved eller tilhører planter og formeringsmateriale, med opprinnelse i ikke-europeiske land. Det er offisielt konstatert:
a) at dyrkingsmediet på utplantingstidspunktet
var fritt for jord og organiske stoffer

eller

var fritt for insekter eller skadelige nematoder og har gjennomgått en egnet undersøkelse eller behandling som sikrer at andre planteskadegjørere ikke forekommer

eller

har gjennomgått en egnet varmebehandling eller gassing slik at det er fritt for planteskadegjørere,

og

b) at det siden plantingen
har vært truffet egnede tiltak for å sikre at dyrkingsmediet er holdt fritt for planteskadegjørere

eller

at plantematerialet i løpet av de siste to uker før forsendelse er blitt ristet fri for dyrkingsmedium slik at det ikke er mer tilbake enn det som er nødvendig for å holde plantematerialet i live under transporten, og i tilfelle omplanting, at dyrkingsmediet som er brukt oppfyller kravene nevnt i punkt a).
29.2 Planter og formeringsmateriale, med dyrkingsmedium, omsatt i kar, med opprinnelse i land der Arthurdendyus triangulatus) forekommer Det er offisielt konstatert at
a) sendingen kommer fra et produksjonssted funnet fritt for Arthurdendyus triangulatus ved kontroll utført i samsvar med en metode anbefalt av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon),

eller

b) plantematerialet er dyrket på bord med bunn av netting, spiler, lister eller lignende,

eller

c) sendingen har gjennomgått en behandling anbefalt av EPPO for å eliminere Arthurdendyus triangulatus.
30 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet har opprinnelse i et land som er kjent å være fritt for Thrips palmi Karny,

eller

b) produksjonsstedet har vist seg å være fritt for Thrips palmi Karny ved offisielle kontroller foretatt minst én gang pr. måned i løpet av de siste tre måneder før eksport,

eller

c) partiet har gjennomgått en egnet behandling for å sikre et Thysanoptera ikke forekommer.
31 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø og planter i vevskultur), med opprinnelse i ikke-europeiske land (unntatt Middelhavsland) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2, 7, 8 og 9 og vedlegg 4A punkt 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 18.5, 18.6, 18.7, 19.1, 19.2, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27.1, 27.2, 28, 29.2 og 30:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet
a) er fritt for alt planteavfall

og

b) er dyrket i planteskoler

og

c) er kontrollert på passende tidspunkter og før eksport, og erklært fri for symptomer på forekomst av skadelige bakterier, virus og viruslignende patogener, og har vist seg å være fri for tegn eller symptomer på skadelige nematoder, insekter, midd og sopper, eller har gjennomgått en egnet behandling for å fjerne disse planteskadegjørerne.
32 Planter og formeringsmateriale, av løvfellende trær og busker (unntatt frø og planter i vevskultur), med opprinnelse i ikke-europeiske land unntatt Middelhavsland Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 1.1, 2, 3, 4, 5, 6.1, 6.2 og 9 og vedlegg 4A punkt 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13.1, 13.2, 14, 15.1, 15.2, 15.3, 16.1, 16.2, 16.3, 17, 18.5, 18.6, 28, 29.2, 30 og 31:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet er i en hvileperiode og er uten blader, blomster og frukter.
33 Frø av Solanum lycopersicum L. (tomat) Det er offisielt konstatert at frøet er behandlet med en egnet syreekstraksjonsmetode eller en annen likeverdig metode, og at
a) frøene har opprinnnelse i områder der Clavibacter michiganensis spp. michiganensis (Smith) Davis et al., eller Xanthomonas vesicatoria (ex Doidge) Vauterin et al og Potato spindle tuber viroid ikke er kjent å forekomme,

eller

b) symptomer på disse planteskadegjørerne ikke har vært observert på planter på produksjonsstedet siden den siste avsluttede vekstsesongen,

eller

c) en representativ prøve av frøet har gjennomgått en offisiell undersøkelse med egnede metoder for de ovennevnte planteskadegjørerne, og at frøene ved disse undersøkelsene er funnet fri for skadegjørerne.
34 Frø av slektene Triticum L. (hvete), Secale L. (rug) og x Triticosecale fra Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA der Tilletia indica Mitra forekommer Det er offisielt konstatert at frøet har opprinnelse i et område hvor Tilletia indica Mitra er kjent å ikke forekomme. Navnet på området skal være nevnt på sunnhetssertifikatet som følger sendingen.
35 Korn til mat og fôr av slektene Triticum L. (hvete), Secale L. (rug) og x Triticosecale fra Afghanistan, India, Irak, Iran, Mexico, Nepal, Pakistan, Sør-Afrika og USA der Tilletia indica Mitra forekommer Det er offisielt konstatert at
a) kornet har opprinnelse i et område hvor Tilletia indica Mitra er kjent å ikke forekomme. Navnet på området skal være nevnt på sunnhetssertifikatet,

eller

b) det ikke er observert symptomer på Tilletia indica Mitra på planter på produksjonsstedet i løpet av deres siste fullstendige vekstsesong,

og

at representative prøver av kornet som er tatt ved høstingstidspunktet og før sending, er testet og funnet fri for Tilletia indica Mitra. Det siste skal være nevnt på sunnhetssertifikatet som «testet og funnet fri for Tilletia indica Mitra».
36 Jord og andre organiske dyrkingsmedier Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 10:
Det er offisielt konstatert at produksjonsstedet er kjent å være fritt for Clavibacter michiganensis ssp. sependonicus (Spieckermann & Kotthoff) Davis et al., Globodera pallida (Stone) Behrens, Globodera rostochiensis (Wollenweber) Behrens, Ralstonia solanacearum (Smith) Yabuuchi et al. og Synchytrium endobioticum (Schilbersky) Percival.
37 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Fragaria L. (jordbær) Uten at det strider mot forbud i vedlegg 3 punkt 7 og vedlegg 4A punkt 28, 29.2 og 30:
Det er offisielt konstatert at
a) plantematerialet er sertifisert i henhold til en sertifiseringsordning som er i samsvar med gjeldende retningslinjer for sertifisering av Fragaria L. (jordbær), «Certification Scheme for Strawberry PM 4/11», anbefalt av EPPO (Den europeiske plantevernorganisasjon),

og

b) dersom plantematerialet er av klasse sertifisert, skal det være av første generasjon etter klasse elite,

og

c) plantematerialet er produsert på en smitteisolert produksjonsenhet som er kjent å være fri for Phytophthora fragariae C.J. Hickman (rød marg i jordbær),

og

d) plantematerialet er produsert på en smitteisolert produksjonsenhet som er kjent å være fri for Xanthomonas fragariae Kennedy & King,

og

e) symptomer på Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry mottle virus og Strawberry vein banding virus ikke er observert på plantematerialet på den smitteisolerte produksjonsenheten i løpet av de siste 12 måneder før eksport, i et sertifiseringsprogram som har nulltoleranse ved visuell kontroll for disse virusene,

eller

Strawberry mild yellow edge virus, Strawberry mottle virus og Strawberry vein banding virus ikke er kjent å forekomme på den smitteisolerte produksjonsenheten og at planter på produksjonsfeltet har vært testet for disse skadegjørerne ved egnet metode i løpet av de siste 12 måneder før eksport,

og

f) symptomer på følgende planteskadegjørere ikke er observert på plantematerialet på den smitteisolerte produksjonsenheten i løpet av de siste 12 måneder før eksport:
- Arabis mosaic nepovirus (arabismosaikkvirus)
- Raspberry ringspot nepovirus (bringebær-ringflekkvirus)
- Strawberry crinkle cytorhabdo-virus
- Strawberry latent ringspot nepovirus (jordbær-latentringflekkvirus)
- Tomato black ring nepovirus (tomatsvartringvirus)
- Tomato ringspot nepovirus
38 Planter og plantedeler, unntatt frukt og frø, men inkludert levende pollen for pollinering, av
- produksjonstrær av Malus domestica Borkh. (spiseeple),
- andre arter av Malus L. (eple) når de er brukt eller skal brukes som grunnstamme for Malus domestica Borkh. (spiseeple),
- produksjonstrær av Pyrus communis L. (spisepære),
- andre arter av Pyrus L. (pære) når de er brukt eller skal brukes som grunnstamme for Pyrus communis L. (spisepære) og
- Cydonia oblonga Mill. (kvede) når den er brukt eller skal brukes som grunnstamme for Pyrus communis L. (spisepære)
Uten at det strider mot krav nevnt i vedlegg 4A punkt 10, 11, 12, 13.1, 13.2 og 14:
Det er offisielt konstatert at
a)
plantematerialet har opprinnelse i et område som er kjent å være fritt for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann) (PFA) iht. International Standard for Phytosanitary Measures (ISPM) No 4, og at navnet på området framkommer på sertifikatet i rubrikken for tilleggserklæringer.
eller
b)
plantene er produsert i en buffersone, eller hvis de er flyttet inn i en buffersone, så har de minst blitt oppbevart og vedlikeholdt i perioden fra 1. april til 31. oktober i den siste, hele, avsluttede vekstperioden, på et felt:
b i)
- som ligger minst 1 km innenfor grensen av en offisielt utpekt buffersone på minst 50 km2, hvor vertplanter i løpet av de siste to hele, avsluttede vekstperioder, har vært gjenstand for et offisielt godkjent og overvåket kontrollregime for å minimere risikoen for spredning av Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann) fra planter som vokser der.
- Når buffersonen er opprettet, skal det foretas offisielle inspeksjoner i den delen av sonen som ligger utenfor produksjonsfeltet og en 500 meter bred sone omkring dette, minst én gang siden begynnelsen av den siste avsluttede vekstperiode, på det mest egnede tidspunkt, og alle vertplanter som viser symptomer på Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann), skal fjernes straks. Resultatene av disse inspeksjonene skal forelegges Mattilsynet innen 1. mai hvert år.
- En nærmere beskrivelse av buffersonen skal være tilgjengelig for Mattilsynet.
- Navn eller annen identifikasjon av buffersonen skal framkomme på sertifikatet i rubrikken for tilleggserklæringer.
og
b ii)
som har vært offisielt godkjent, på lik linje med buffersonen, i minst to hele avsluttede vekstperioder, til dyrking av planter på de betingelsene som punkt 38 b) fastsetter,
og
b iii)
som, sammen med den omkringliggende sonen på minst 500 m, har blitt funnet fri for Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann) siden begynnelsen av den siste, hele avsluttede vekstperioden, ved offisielle inspeksjoner som minst er foretatt:
- to ganger i feltet, på det mest egnede tidspunktet, dvs. én gang i perioden juni til august og én gang i perioden august til november og
- én gang i den nevnte omkringliggende sone, på det mest egnede tidspunktet, dvs. i perioden august til november
og
b iv)
hvor planter har vært gjenstand for offisiell prøvetaking på det mest egnede tidspunktet, og disse prøvene er offisielt testet og funnet fri for latent smitte av Erwinia amylovora (Burr.) Winsl. et al. (pærebrann), i overensstemmelse med EPPO Diagnostic protocol for Erwinia amylovora.
39 Tre, medregnet tre som ikke har bevart sin naturlige runde overflate, av Fraxinus L. (ask) unntatt tre i form av
- flis, spon og treavfall som helt eller delvis stammer fra Fraxinus L.(ask) og
- treemballasje i henhold til ISPM15 som er i bruk eller har vært i bruk, med unntak av støttemateriale i sendinger av tre, bestående av tre av samme type og kvalitet som treet av Fraxinus L. (ask) i sendingen, og som oppfyller de samme kravene som treet i sendingen
med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske Folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA
Det er offisielt konstatert at

Enten

Alternativ 1:
a) treet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Agrilus planipennis (Fairmaire) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak, navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring

og

b) i tilfelle tre med bark,

b i) lagring og transport av treet skal ha foregått i et område som er anerkjent som fritt for Agrilus planipennis (Fairmaire)

eller

b ii) utenom flygeperioden for Agrilus planipennis (Fairmaire)

eller

b iii) lukket

Eller

Alternativ 2:

barken og minst 2,5 cm av yteveden er fjernet på et anlegg som er godkjent og under tilsyn av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten

Eller

Alternativ 3:

treet har gjennomgått ioniserende bestråling for å oppnå en absorbert dose på minst 1 kGy i hele treet, på et anlegg som er godkjent og under tilsyn av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten

Eller

Alternativ 4:

når det gjelder tre med opprinnelse i eller bearbeidet i USA eller Canada, at treet oppfyller følgende krav:

4.1) Krav til bearbeiding
Bearbeidingen av treet skal oppfylle alle følgende krav:

a) Avbarking
Treet er avbarket, med unntak av visuelt separate og klart adskilte små barkstykker (uavhengig av antall) som oppfyller ett av følgende krav:

a i) de er mindre enn 3 cm brede (uansett lengde)

eller

a ii) hvis de er over 3 cm brede, er overflaten av hvert barkstykke mindre enn 50 cm2

og

b) Saging
Det sagede treet er fremstilt av avbarket rundvirke

og

c) Varmebehandling
Treet er oppvarmet gjennom hele sin profil til minst 71 °C i 1 200 minutter i et varmekammer som er godkjent av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten

eller av et organ godkjent av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten

og

d) Tørking
Treet er tørket i minst to uker i henhold til industrielle tørkeskjemaer anerkjent av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten. Den endelig trefukigheten skal ikke overstige 10 prosent av tørrstoffinnholdet.

og

4.2. Krav til anlegg
Treet skal fremstilles, håndteres eller lagres i et anlegg som oppfyller alle de følgende krav:

a) Anlegget er offisielt godkjent av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i henhold til sertifiseringsprogrammet som gjelder skadegjøreren Agrilus planipennis Fairmaire.

og

b) Anlegget er registrert i en database som er offentliggjort på nettsidene til den nasjonale planteinspeksjonstjenesten.

og

c) Anlegget blir kontrollert av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten eller et organ godkjent av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten minst én gang i måneden, og det er konkludert med at kravene som følger av vedlegg 4A, punkt 39, alternativ 4, er oppfylt.

og

d) Anlegget bruker utstyr til behandlingen av treet som er kalibrert i henhold til driftshåndboken for utstyret,

og

e) Anlegget fører journal over sine prosedyrer, som skal verifiseres av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten eller et organ godkjent av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten, inkludert behandlingens varighet, temperaturer under behandling og den endelige trefuktigheten for hver enkelt bunt som skal eksporteres.

og

4.3. Merking
Hver bunt av treet skal være forsynt med både et synlig buntnummer og en etikett med påskriften «HT-KD» eller «Heat Treated - Kiln Dried». Etiketten skal være utstedt av - eller under tilsyn av - en dertil utpekt person på det godkjente anlegget, etter at det er kontrollert at kravene til bearbeiding i punkt 4.1. og kravene til anlegget i punkt 4.2. er oppfylt.

og

4.4. Kontroll før eksport

Treet skal kontrolleres av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten eller et organ offisielt godkjent av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten, for å bekrefte at treet før eksport til Norge har gjennomgått alle plantesanitære prosedyrer og tiltak som er nødvendig for å kunne konkludere at treet er fritt for skadegjøreren Agrilus planipennis Fairmaire.

og

4.5. Sunnhetssertifikat
Sunnhetssertifikatet skal inneholde følgende elementer i rubrikken for tilleggserklæring:

a) erklæringen: «I overensstemmelse med kravene i plantehelseforskriften vedlegg 4A, punkt 39, alternativ 4.»

og

b) buntnummer/-numre

og

c) navnet på det/de godkjente anlegg i USA eller Canada.
40 Tre i form av flis, spon og treavfall som helt eller delvis stammer fra Fraxinus L.(ask) med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA Det er offisielt konstatert at:

a) treet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Agrilus planipennis (Fairmaire) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak, navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring

og

b) lagring og transport av treet skal ha foregått i et område som er anerkjent som fritt for:

b i) Agrilus planipennis (Fairmaire)

eller

b ii) utenom flygeperioden for Agrilus planipennis (Fairmaire)

eller

b iii) lukket
41 Isolert bark av Fraxinus L.(ask) med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA Det er offisielt konstatert at

a) barken har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Agrilus planipennis (Fairmaire) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak, navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring

eller

b) barken er fri for tre
42 Planter og plantedeler, unntatt frukter og frø, men medregnet avskårne greiner med og uten blad, av Fraxinus L.(ask) med opprinnelse i Canada, Japan, Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Mongolia, Russland, Taiwan og USA Uten at det strider mot krav vedlegg 4A punkt 28, 29.1, 29.2, 30, 31, 32:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Agrilus planipennis (Fairmaire) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak, og navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring.
43 Tre, medregnet tre som ikke har bevart sin naturlige runde overflate, av Betula L. (bjørk) unntatt tre i form av
- flis, spon og treavfall som helt eller delvis stammer fra Betula L. (bjørk) og
- treemballasje i henhold til ISPM15 som er i bruk eller har vært i bruk, med unntak av støttemateriale i sendinger av tre, bestående av tre av samme type og kvalitet som treet av Betula L. (bjørk) i sendingen, og som oppfyller de samme kravene som treet i sendingen med opprinnelse i Canada og USA
Det er offisielt konstatert at

a) barken og minst 2,5 cm yteveden er fjernet på et anlegg som er godkjent og under tilsyn av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten

eller

b) treet har gjennomgått ioniserende bestråling for å oppnå en absorbert dose på minst 1 kGy i hele treet, på et anlegg som er godkjent og under tilsyn av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten.
44 Isolert bark av Betula L. (bjørk) med opprinnelse i Canada og USA Det er offisielt konstatert at barken er fri for tre.
45 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) av Betula L. (bjørk) Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 11 og vedlegg 4A punkt 10, 28, 29.1, 29.2, 30, 31, 32:
Det er offisielt konstatert at plantematerialet har opprinnelse i et land som er kjent som fritt for Agrilus anxius (Gory).
46 Tre, medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate, av
Acer L. (lønn), Aesculus L. (hestekastanje), Albizia Durazz, Alnus Mill. (or), Betula L. (bjørk), Carpinus L. (agnbøk), Cercidiphyllum Siebold et Zucc. (hjertetre), Corylus L. (hassel), Elaeagnus L., Fagus L. (bøk), Fraxinus L.(ask), Koelreuteria Laxm., Morus L., Platanus L. (platan), Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Salix L, (pil,), Tilia L. (lind) og Ulmus L. (alm)

unntatt tre i form av
- flis, spon og treavfall som helt eller delvis stammer fra disse treslagene og
- treemballasje i henhold til ISPM15 som er i bruk eller har vært i bruk, med unntak av støttemateriale i sendinger av tre, bestående av tre av samme type og kvalitet som treet i sendingen, og som oppfyller de samme kravene med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, og USA.
Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 39 og 43:

Det er offisielt konstatert at

a)
i) treet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora glabripennis (Motschulsky) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak, navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring

og

ii) lagring og transport av treet skal ha foregått:

(1) i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

eller

(2) utenom flygeperioden for Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

eller

(3) lukket

Eller
b) treet er avbarket og har gjennomgått en tilstrekkelig varmebehandling for å oppnå en temperatur på minst 56 °C i minst 30 sammenhengende minutter i hele treets profil (inkludert dets kjerne). Hvis bokstav b) er oppfylt, skal treet eller dets emballasje, være merket «HT», i samsvar med handelspraksis
47 Tre i form av flis, spon og treavfall av
Acer L. (lønn), Aesculus L. (hestekastanje), Albizia Durazz Alnus Mill. (or), Betula L. (bjørk), Carpinus L. (agnbøk), Cercidiphyllum Siebold et Zucc. (hjertetre), Corylus L.(hassel), Elaeagnus L., Fagus L. (bøk), Fraxinus L.(ask), Koelreuteria Laxm., Morus L., Platanus L. (platan), Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Salix L, (pil,), Tilia L. (lind) og Ulmus L. (alm)

med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, og USA.
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 11 og vedlegg 4A punkt 40:

Det er offisielt konstatert at:
a)
i) treet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora glabripennis (Motschulsky) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak, navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring

og

ii) lagring og transport av treet skal ha foregått:

(1) i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

eller

(2) utenom flygeperioden for Anoplophora glabripennis (Motschulsky)

eller

(3) lukket

eller
b)
treet er avbarket og har gjennomgått en tilstrekkelig varmebehandling for å oppnå en temperatur på minst 56 °C i minst 30 sammenhengende minutter i hele treets profil (inkludert dets kjerne), Hvis bokstav b) er oppfylt, skal treet eller dets emballasje, være merket «HT», i samsvar med handelspraksis

eller

c)
treet er bearbeidet til stykker hvis tykkelse, bredde og lengde ikke overstiger 2,5 cm
48 Tre, medregnet tre som ikke har beholdt sin naturlige runde overflate, av
Acer L. (lønn), Aesculus L. (hestekastanje), Alnus Mill. (or), Betula L. (bjørk), Carpinus L. (agnbøk), Castanea Mill. (ekte kastanje), Casuarina L., Citrus L., Cornus L. (kornell), Corylus L. (hassel), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cryptomeria D. Don., Fagus L. (bøk), Ficus L., Hibiscus L., Juglans L. (valnøtt), Lagerstroemia L., Litchi Sonn., Malus Mill. (eple), Mallotus Lour., Melia L., Morus L, Platanus L. (platan), Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Rosa L. (rose), Salix L, (pil), Ulmus L. (alm), Vaccinium L. og Zanthoxylum L.

unntatt tre i form av
-flis, spon og treavfall som helt eller delvis stammer fra disse treslagene og
- treemballasje i henhold til ISPM15 som er i bruk eller har vært i bruk, med unntak av støttemateriale i sendinger av tre, bestående av tre av samme type og kvalitet som treet i sendingen, og som oppfyller de samme kravene

med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Vietnam
Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 43 og 46:
Det er offisielt konstatert at:

a)
i) treet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora chinensis (Forster) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak, navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring

og

ii) lagring og transport av treet skal ha foregått:

(1) i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora chinensis (Forster)

eller

(2) utenom flygeperioden for Anoplophora chinensis (Forster)

eller

(3) lukket

eller

b)
treet er avbarket og har gjennomgått en tilstrekkelig varmebehandling for å oppnå en temperatur på minst 56 °C i minst 30 sammenhengende minutter i hele treets profil (inkludert dets kjerne). Hvis bokstav b) er oppfylt, skal treet eller dets emballasje, være merket «HT», i samsvar med handelspraksis.
49 Tre i form av flis, spon og treavfall av
Acer L. (lønn), Aesculus L. (hestekastanje), Alnus Mill. (or), Betula L. (bjørk), Carpinus L. (agnbøk), Castanea Mill. (ekte kastanje), Casuarina L., Citrus L., Cornus L. (kornell), Corylus L.(hassel), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cryptomeria D. Don., Fagus L. (bøk), Ficus L., Hibiscus L., Juglans L. (valnøtt), Lagerstroemia L., Litchi Sonn., Malus Mill. (eple), Mallotus Lour., Melia L., Morus L., Platanus L. (platan), Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Rosa L. (rose), Salix L., (pil), Ulmus L. (alm), Vaccinium L. og Zanthoxylum L.

med opprinnelse i Kina, Den demokratiske folkerepublikk Korea, Republikken Korea, Filippinene, Indonesia, Italia, Japan, Malaysia, Myanmar, Taiwan, Vietnam
Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 43 og 46:

Det er offisielt konstatert at:
a)
i) treet har opprinnelse i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora chinensis (Forster) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak, navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring

og

ii) lagring og transport av treet skal ha foregått:

(1) i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora chinensis (Forster)

eller

(2) utenom flygeperioden for Anoplophora chinensis (Forster)

eller

(3) lukket

eller

b)
treet er avbarket og har gjennomgått en tilstrekkelig varmebehandling for å oppnå en temperatur på minst 56 °C i minst 30 sammenhengende minutter i hele treets profil (inkludert dets kjerne)

eller

c)
treet er bearbeidet til stykker hvis tykkelse, bredde og lengde ikke overstiger 2,5 cm
50 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø) med en diameter på stammen eller rothalsen på minst 1 cm på det tykkeste stedet, av

Acer L. (lønn), Aesculus L. (hestekastanje), Alnus Mill. (or), Betula L. (bjørk), Carpinus L. (agnbøk), Castanea Mill. (ekte kastanje), Casuarina L., Citrus L., Cornus L. (kornell), Corylus L.(hassel), Cotoneaster Medik. (mispel), Crataegus L. (hagtorn), Cryptomeria D. Don., Fagus L. (bøk), Ficus L., Hibiscus L., Juglans L. (valnøtt), Lagerstroemia L., Litchi Sonn., Malus Mill. (eple), Mallotus Lour., Melia L., Morus L., Platanus L. (platan), Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Rosa L. (rose), Salix L., (pil), Ulmus L. (alm), Vaccinium L. og Zanthoxylum L.

med opprinnelse i land hvor Anoplophora chinensis (Forster) forekommer
Uten at det strider mot krav i vedlegg 4A punkt 10, 28, 29.1, 29.2, 30, 31, 32 og 45:

Det er offisielt konstatert at
Plantematerialet i hele dets levetid eller minimum 3 år før eksporten, kun har vært dyrket på et produksjonssted som er registrert og under tilsyn av opprinnelseslandets offisielle planteinspeksjonstjeneste, og som ligger i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora chinensis (Forster) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak. Navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring.
51 Planter og formeringsmateriale (unntatt frø), med en stammediameter på minst 1 cm på det tykkeste stedet, av
Acer L. (lønn), Aesculus L. (hestekastanje), Albizia Durazz, Alnus Mill. (or), Betula L. (bjørk), Carpinus L. (agnbøk), Cercidiphyllum Siebold et Zucc. (hjertetre), Corylus L.(hassel), Elaeagnus L., Fagus L. (bøk), Fraxinus L.(ask), Koelreuteria Laxm., Morus L., Platanus L. (platan), Populus L. (poppel), Prunus L. (prunus), Pyrus L. (pære), Salix L., (pil,), Tilia L. (lind) og Ulmus L. (alm)

med opprinnelse i land hvor Anoplophora glabripennis (Motschulsky) forekommer
Uten at det strider mot forbud og krav i vedlegg 3 punkt 11 og vedlegg 4A punkt 28, 29.1, 29.2, 30, 31, 32, 42 og 50:

Det er offisielt konstatert at plantematerialet i hele dets levetid eller minimum 2 år før eksporten, kun har vært dyrket på et produksjonssted som er registrert og under tilsyn av opprinnelseslandets offisielle planteinspeksjonstjeneste, og som ligger i et område som er anerkjent som fritt for Anoplophora glabripennis (Motschulsky) av den nasjonale planteinspeksjonstjenesten i overensstemmelse med relevante internasjonale standarder for plantesanitære tiltak. Navnet på området skal være angitt på sunnhetssertifikatet i rubrikken for tilleggserklæring.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no