Meldepliktig hendelse i næringsmiddelvirksomhet

Næringsmiddelvirksomheter skal varsle Mattilsynet dersom noe de har omsatt kan være helsefarlig. Produsenter av melk og melkeprodukter skal også melde fra hvis de overskrider grenseverdier. Hvis en importør avdekker mangler ved et produkt, skal de melde det til Mattilsynet.

Faglig oppdatert

Næringsmiddelvirksomheter har en generell plikt til å varsle Mattilsynet dersom de anser, eller har grunn til å tro, at et næringsmiddel som er omsatt, kan være helseskadelig.

Salmonella

Virksomheter skal melde hvis de mistenker Salmonella eller andre sykdomsfremkallende bakterier.

Grenseverdier for melk og melkeprodukt

For virksomheter som produserer melk og melkeprodukt er det også meldeplikt for følgende:

  1. når geometrisk gjennomsnitt viser overskridelse av grenseverdiene for kimtall i rå melk,

  2. når geometrisk gjennomsnitt viser overskridelse av grenseverdiene for somatisk celletall i rå melk,
  3. overskridelse av antibiotika,
  4. overskridelse av kimtall rå melk/behandlet melk før bearbeiding av produktene.

Se animaliehygieneforordningen art. 3.1, jf. vedlegg III, avsnitt IX

Mangler ved et importert produkt

Importører av næringsmidler skal varsle Mattilsynet hvis de i mottakskontrollen oppdager feil eller mangler ved produktet, eller produktet har mangelfull merking eller dokumentasjon. 

Importøren kan ikke ta varepartiet i bruk eller gi eller selge varepartiet videre før Mattilsynet har tillatt dette.

Se importkontrollforskriften § 10.

Slik gjør du

Meldeskjema for tilbaketrekking av produkter

En virksomhet som får mistanke om mulig helsefare i mat eller drikke, skal umiddelbart varsle Mattilsynet og fjerne varen fra markedet.

Matloven § 6 sier: Virksomheten skal umiddelbart iverksette nødvendige tiltak for å forebygge, redusere eller eliminere eventuelle skadevirkninger, herunder stanse omsetning og iverksette tilbaketrekking fra markedet.

Dersom et produkt som må trekkes tilbake har nådd forbruker, har virksomheten også en plikt til å informere forbrukerne.

I tillegg vil Mattilsynet advare forbrukerne om mulig/påvist helsefare, gjennom å publisere en nettmelding på Mattilsynet.no/tilbaketrekkinger. Dette fjerner ikke virksomhetens plikt til selv å publisere informasjon om tilbaketrekkingen via sine egne kanaler.

Begrepet tilbaketrekking i denne sammenheng er ikke er helt presist. Årsaken er at da regelverket ble oversatt til norsk, valgte man å kun bruke "tilbaketrekking" i stedet for å skille mellom de to begrepene "tilbaketrekking" og "tilbakekalling", slik man egentlig burde ha gjort:

Tilbaketrekking av produkt betyr at virksomheten trekker produktet tilbake fra markedet, det vil si fra grossistlager, butikker og liknende.

Tilbakekalling av produkt betyr at virksomheten ber forbrukerne kaste produktet, eller returnere det til butikken der det er kjøpt.

Merk at plikten til å stanse omsetning og iverksette tilbaketrekking fra markedet, gjelder både ved mistanke om helseskade og miljøskade og både for næringsmidler og innsatsvarer (fôr, gjødselvarer og såvarer). Den gjelder også for plantevernmidler og produkter med planteskadegjørere.

Last ned meldeskjema for tilbaketrekking av produkter (PDF)

Varsle om meldepliktig hendelse

Logg inn på Mattilsynets skjematjeneste, velg "Andre skjema" og "Meldepliktig hendelse".

Mattilsynets skjematjeneste

Registrering av virksomhet

Du skal være registrert eller godkjent hos Mattilsynet om du produserer, importerer, håndterer, lagrer eller omsetter næringsmidler.

Du registrerer deg ved å bruke skjemaet "Ny matbedrift og/eller import, produksjon og engrossalg av matkontaktmaterialer" i Mattilsynets skjematjeneste.

Skjemaet skal også brukes dersom du vil utvide aktiviteten i en allerede eksisterende virksomhet og starte med en ny aktivitet som ikke er registrert.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Lov og forskrifter