Til hovedinnhold

Import av animaliebiprodukter

Med "import" menes det mottak av animalske biprodukter fra tredjestater (land utenfor EØS-området).

Publisert

Import og transitt av animalske biprodukter og bearbeidede produkter (avledede produkter) er kun tillatt dersom det foregår i samsvar med regelverket for animalske biprodukter. Import av animalske biprodukter fra land utenfor EU/EØS (tredjeland, skal gjøres via de veterinære grensekontrollstasjoner som er godkjent for kontroll av slike produkttyper. 

Import av animalske varer fra tredjestat/land utenfor EU/EØS

Flere animalske biprodukter skal kun importeres til Norge fra virksomheter/land godkjent for eksport til land i EØS-området. 

Se oversikt over virksomheter/land som ABP kan importeres fra (food.ec.europa.eu)

Ved sending av animalske biprodukter skal disse følges av helsesertifikat utstedt av offentlig tilsynsmyndighet i tredjestaten.

Modeller for helsesertifikat er gitt i biproduktforordningen 142/2011 vedlegg XV og kan finnes i TRACES. Se også i regelverkboksen under.

Slik gjør du

Importør skal melde innførsel av animaliebiprodukter til Mattilsynet

Meldeplikten gjelder for all innførsel av animalske biprodukter.

 • Meldeplikten er regulert av forskrift av 31. desember 1998 nr. 1484 om tilsyn og kontroll ved import og eksport av levende dyr, annet avlsmateriale og animalsk avfall innen EØS, og ved import av levende dyr fra tredjestater (Forskrift om handel med levende dyr m.v.).

 • Både importør og første mottaker i Norge skal være registrert hos Mattilsynet før innførsel kan skje. Importør registrerer seg og førstemottaker ved skjema "Ny importør av biprodukter".

 • Registrert importør melder innførsel av hvert parti ved skjema «Import av biprodukter» på Mattilsynets skjematjenester.

 • Importør skal melde innførsel senest 24 timer før varen ankommer første mottaker.

 • Meldinger om innførsel av animalske biprodukter behandles lokalt i Mattilsynet, ut i fra importøren som melder og første mottaker av varen.

Finn skjemaene i Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften

VEDLEGG XV
MODELLER FOR HYGIENESERTIFIKATER

Modellene for hygienesertifikater i dette vedlegg skal anvendes ved import fra tredjestater og ved transitt gjennom Den europeiske union av de animalske biproduktene og de avledede produktene som er nevnt i de respektive modellene for hygienesertifikater.
Merknader
 1. a.
  Veterinærattester skal utstedes av eksporttredjestaten på grunnlag av modellene i dette vedlegg, i samsvar med den modellen som tilsvarer de berørte animalske biproduktene eller avledede produktene. De skal inneholde, i den nummerrekkefølgen som er angitt i modellen, de attestasjonene som kreves for alle tredjestater, og dersom det er aktuelt, de tilleggsgarantiene som kreves for den eksporttredjestaten eller en del av den.
 2. b.
  Dersom det i modellen for sertifikatet er angitt at ikke relevante erklæringer skal strykes, kan erklæringer som ikke er relevante, strykes, paraferes og stemples av sertifikatutstederen, eller slettes helt fra sertifikatet.
 3. c.
  Originalen av hvert sertifikat skal bestå av ett enkelt ark med tekst på begge sider, eller dersom det er behov for mer tekst, være utformet slik at alle nødvendige ark utgjør en del av et integrert hele og ikke kan deles opp.
 4. d.
  Det skal utarbeides på minst ett av de offisielle språkene i den medlemsstaten der det foretas kontroll ved grensestasjonen og i bestemmelsesmedlemsstaten. Disse medlemsstatene kan imidlertid tillate andre språk, eventuelt vedlagt en offisiell oversettelse.
 5. e.
  Dersom sertifikatet vedheftes flere ark med henblikk på identifikasjon av enkeltdeler i forsendelsen, skal disse arkene også betraktes som en del av originalsertifikatet, ved at hver side påføres den attesterende offentlige veterinærens underskrift og stempel.
 6. f.
  Når handelsdokumentet, herunder eventuelle tilleggsark som nevnt i bokstav e), utgjør mer enn én side, skal hver side være nummerert - (sidenummer) av (totalt antall sider) - nederst på siden og være merket øverst på siden med det kodenummeret som vedkommende myndighet har tildelt dokumentet.
 7. g.
  Originalsertifikatet skal fylles ut og undertegnes av en offentlig veterinær. Vedkommende myndigheter i eksportstaten skal i den forbindelse sikre at det anvendes prinsipper for attestering som tilsvarer dem som er fastsatt i direktiv 96/93/EF.
 8. h.
  Underskriften skal være i en annen farge enn den trykte teksten. Dette gjelder også for stempler, unntatt pregestempler og vannmerker.
 9. i.
  Originalsertifikatet skal følge forsendelsen til EU-grensekontrollstasjonen.
 10. j.
  Dersom hygienesertifikater benyttes til forsendelser i transitt, skal felt nr. I.5 (Mottaker) i det relevante hygienesertifikatet fylles ut med navnet og adressen til den grensekontrollstasjonen der forsendelsen skal sendes ut av Den europeiske union.

KAPITTEL 1
Hygienesertifikat

For bearbeidet animalsk protein, bortsett fra bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter, som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15

KAPITTEL 1 A
Hygienesertifikat

For bearbeidet animalsk protein fra oppdrettsinsekter som ikke er beregnet på konsum, herunder blandinger og andre produkter enn fôr til kjæledyr som inneholder slikt protein, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15

KAPITTEL 2 A
Hygienesertifikat

For melk, melkebaserte produkter og produkter som er framstilt av melk, som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15

KAPITTEL 2 B
Hygienesertifikat

For råmelk og råmelkprodukter fra storfe, som ikke er beregnet på konsum, som skal sendes til eller i transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15

KAPITTEL 3 A
Hygienesertifikat

For boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M4

KAPITTEL 3 B
Hygienesertifikat

For bearbeidet fôr til kjæledyr, med unntak av boksefôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M4

KAPITTEL 3 C
Hygienesertifikat

For tyggesaker, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M6

KAPITTEL 3 D
Hygienesertifikat

For rått fôr til kjæledyr for direktesalg, eller for animalske biprodukter som skal brukes i fôr til pelsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M6

KAPITTEL 3 E
Hygienesertifikat

For aromatiske smaksforsterkere til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M6

KAPITTEL 3 F
Hygienesertifikat

For animalske biprodukter til framstilling av fôr til kjæledyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M28
M28
M6
M4

KAPITTEL 4 A
Hygienesertifikat

For import av blod og blodprodukter fra dyr av hestefamilien til bruk utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M4
M9

KAPITTEL 4 B
Hygienesertifikat

For blodprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M9
M4

KAPITTEL 4 C
Hygienesertifikat

For ubehandlede blodprodukter, bortsett fra de fra dyr av hestefamilien, for framstilling av avledede produkter for formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15

KAPITTEL 4 D
Hygienesertifikat

For behandlede blodprodukter, bortsett fra de fra dyr av hestefamilien, for framstilling av avledede produkter for formål utenfor fôrkjeden for produksjonsdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M4

KAPITTEL 5 A
Hygienesertifikat

For ferske eller kjølte huder og skinn fra hovdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union

KAPITTEL 5 B
Hygienesertifikat

For behandlede huder og skinn fra hovdyr, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union

KAPITTEL 5 C
Offisiell erklæring

For behandlede huder og skinn fra drøvtyggere og dyr av hestefamilien beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union, og som før import har vært isolert i 21 døgn eller vil være under transport i 21 døgn uten avbrudd
M4

KAPITTEL 6 A
Hygienesertifikat

For behandlede jakttrofeer og andre bearbeidinger fra fugler og hovdyr, som består utelukkende av bein, horn, hover/klover, klør, gevir, tenner, huder eller skinn, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M4

KAPITTEL 6 B
Hygienesertifikat

M15
For jakttrofeer eller andre preparater av fugler og hovdyr, som består av hele ubehandlede deler, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15

KAPITTEL 7 A
Hygienesertifikat

For grisebuster fra tredjestater eller regioner i tredjestater som er fri for afrikansk svinepest, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union

KAPITTEL 7 B
Hygienesertifikat

For grisebuster fra tredjestater eller regioner i tredjestater som ikke er fri for afrikansk svinepest, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M6

KAPITTEL 8
Hygienesertifikat

For animalske biprodukter som skal brukes for formål utenfor fôrkjeden eller som vareprøver, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M28
M28
M6

KAPITTEL 9
Hygienesertifikat

For fiskeolje som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til fôrmidler eller formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union

KAPITTEL 10 A
Hygienesertifikat

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M4

KAPITTEL 10 B
Hygienesertifikat

For smeltet fett som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til visse formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M28
M28

KAPITTEL 11
Hygienesertifikat

For gelatin og kollagen som ikke er beregnet på konsum, til bruk som fôrmiddel eller for formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15
M4

KAPITTEL 12
Hygienesertifikat

For hydrolysert protein, dikalsiumfosfat og trikalsiumfosfat som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes til fôrmidler eller formål utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15

KAPITTEL 13
Hygienesertifikat

For biprodukter av biavl som er beregnet utelukkende på bruk i biavl, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M4

KAPITTEL 14 A
Hygienesertifikat

For fettderivater som ikke er beregnet på konsum, til bruk utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M4

KAPITTEL 14 B
Hygienesertifikat

For fettderivater som ikke er beregnet på konsum, som skal brukes som fôr eller utenfor fôrkjeden, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M4

KAPITTEL 15
Hygienesertifikat

For eggprodukter som ikke er beregnet på konsum, som kan brukes som fôrmidler, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M4

KAPITTEL 16
Modell for erklæring

Erklæring fra importøren av bein og beinprodukter (unntatt beinmel), horn og hornprodukter (unntatt hornmel) og hover/klover og hov-/klovprodukter (unntatt hov-/klovmel) beregnet på andre formål enn fôrmidler, organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, som skal sendes til Den europeiske union

KAPITTEL 17
Hygienesertifikat

For bearbeidet husdyrgjødsel, produkter avledet av bearbeidet husdyrgjødsel og guano fra flaggermus, beregnet på forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union

KAPITTEL 18
Hygienesertifikat

For horn og hornprodukter, unntatt hornmel, og hover/klover og hov-/klovprodukter, unntatt hov-/klovmel, beregnet på framstilling av organisk gjødsel og jordforbedringsmidler, for forsendelse til eller transitt gjennom Den europeiske union
M15
M15

KAPITTEL 19
Hygienesertifikat

For gelatin som ikke er beregnet på konsum, til bruk i fotoindustrien, beregnet på forsendelse til Den europeiske union
M9

KAPITTEL 20
Modell for erklæring

Erklæring om import fra tredjestater og om transitt gjennom Den europeiske union av halvfabrikater som skal brukes i framstillingen av legemidler, veterinærpreparater, medisinsk utstyr for humanmedisinske og veterinære formål, aktivt implanterbart medisinsk utstyr, medisinsk utstyr for in vitro-diagnostikk for humanmedisinske og veterinære formål, laboratoriereagenser og kosmetiske produkter
M15
M15
M9
M2

KAPITTEL 21
Modell for erklæring

Erklæring fra importør av ubehandlet ull og hår som omhandlet i artikkel 25 nr. 2 bokstav e) for import til Den europeiske union
M2
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no