Til hovedinnhold

Plikter for virksomheter der animalske biprodukter oppstår

Plikter etter animaliebiproduktregelverket i virksomheter der animalske biprodukter oppstår, som slakterier, fiskemottak, nedskjæringsvirksomheter, meierier og liknende.

Faglig oppdatert

Innhold på denne siden

  1. Startpunkt i produksjonskjeden
  2. Det er krav til handelsdokument ved transport
  3. Sporbarhet og registrering
  4. Transport av animalske biprodukter

Virksomhetene hvor animalske biprodukter oppstår vil ofte være godkjent etter mathygieneregelverket, og må ikke samtidig være godkjent i henhold til animaliebiproduktregelverket.

Virksomhetene hvor animalske biprodukter oppstår har et viktig ansvar for å sikre at materialet håndteres trygt og at det verken utgjør en trussel for den næringsmiddelproduksjonen som skjer i virksomheten eller for dyre- og folkehelsen for øvrig. Det grunnleggende kravet til virksomhetene er at de samler inn materialet uten unødig opphold og kategoriserer det riktig. Videre skal virksomhetene ha kontroll på hva de ulike beholderne faktisk inneholder og sørge for at det gis informasjon om dette til neste ledd i verdikjeden gjennom nedtegning i det handelsdokumentet som skal følge materialet.