Til hovedinnhold

Krav til handelsdokument for animaliebiprodukter

Ved forsendelse av animalske biprodukter og avledede produkter (animaliebiprodukter) er det utvidede krav til sporingsopplysninger som skal følge varepartiet fra avsender til mottaker. Sporingsopplysningene skal stå i et handelsdokument.

Publisert

Formålet med handelsdokumentet er å sikre at animalske biprodukter ikke kommer på avveie. Handelsdokument er viktig dokumentasjon for dere som sender, mottar og transporterer animaliebiprodukter.

Handelsdokumentet skal inneholde følgende opplysninger:

1) Dato for transport fra avsender

2) Beskrivelse av materialet, herunder:

 • Kategori (jf. Artikkel 8-10 i forordning (EF) 1069/2009).
 • Allment kjent betegnelse for animaliebiproduktene.
 • For kategori 3 materiale beregnet til fôr: Dyreart og henvisning til relevant bokstav i artikkel 10 i 1069/2009. 
 • Øremerkenummer, dersom det transporteres kadaver med krav om øremerker. Øremerkene skal fjernes før transport.
 • Hvilke behandling materialet har gjennomgått og eventuelt hvilken metode som er brukt. 
   

3) Mengde i vekt, volum eller antall kolli

4) Opprinnelsessted: Navn, adresse og registrerings- eller godkjenningsnummer* til virksomheten som de animalske biproduktene sendes fra.

5) Navn, adresse og registreringsnummer* til transportøren

6) Navn, adresse og registrerings- eller godkjenningsnummer* til mottaker.

7) Ved transport i kontainer, kontainerens identifikasjonsnummer (BIC-kode).

8) Referansenummer som er spesifikt for hvert handelsdokument. Det kan for eksempel brukes dato eller et unikt løpenummer.

9) Signatur til avsender, som skal være i en annen farge enn den trykte teksten.

*Med registrerings- og godkjenningsnummer menes biproduktnummer tildelt av Mattilsynet eller tilsvarende myndighetsorgan for utenlandske virksomheter. For avsendere som ikke har krav til biproduktnummer kan registrerings-/godkjenningsnummer etter fôrhygieneforskrifta (183/2005) eller næringsmiddelhygieneforskrifta (852/2004) brukes, eller eventuelt produsentnummer/ lokalitetsnummer.

Handelsdokumentets format

Handelsdokument kan sendes enten som fysisk handelsdokument på papir, som elektronisk handelsdokument eller ved elektronisk overføring av informasjon.

Handelsdokument på papir skal foreligge i minst tre eksemplarer, én original og to kopier. Originalen følger forsendelsen frem til mottaker. Avsender og transportør beholder hver sin kopi. Handelsdokumentet skal enten være ett ark med tekst på begge sider, eller et samlet hefte som ikke kan splittes.

Elektronisk handelsdokument er tilsvarende dokument som på papir, men at det sendes elektronisk.

Med elektronisk overføring av informasjon mener vi overføring av opplysningene som skal stå i handelsdokumentet via apper eller andre elektroniske løsninger.

Ved samhandel av noen typer animalske biprodukter skal handelsdokument (DOCOM) i TRACES brukes. Se informasjon om DOCOM i TRACES her: Bruk av TRACES ved samhandel av animalske biprodukter til Norge.

Ved samhandel skal handelsdokumentet kunne forstås i både avsender- og mottakerlandet, og det skal brukes handelsdokument på papir dersom ikke annet er bestemt i mottakerlandet.

Om signatur

Handelsdokument skal signeres av avsenderen, og signaturen skal ha annen farge enn den trykte teksten. Dersom opplysninger overføres elektronisk via app eller tilsvarende løsninger, aksepteres det at signatur er basert på innloggingsinformasjon og sporing av bruker, eller at det brukes tilsvarende metoder som kan identifisere hvem som har sendt sporingsopplysningene. 

Registre og handelsdokument

Sporingsopplysningene i handelsdokumentet skal oppbevares av driftsansvarlige (avsendere, mottakere og transportører) i minst 2 år. Se mer om krav til register her: Minimumskrav til register over forsendelser av animaliebiprodukter.

Unntak for krav om handelsdokument

Handelsdokument skal som hovedregel følge alle forsendelser av animaliebiprodukter. Dette gjelder også for animalske matvarer som ikke lengre skal brukes som mat, og derfor sendes til forbrenning eller eventuelt til et annet formål.

Det er noen unntak fra kravet om å bruke handelsdokument. Sporbarheten skal likevel være sikret ved bruk av annen dokumentasjon. I følgende situasjoner er det ikke krav om handelsdokument:

 • Organisk gjødsel og jordforbedringsmidler som leveres fra detaljist (for eksempel hagesenter) til private sluttbrukere innenlands.
 • Kjæledyrfôr (og andre produkter framstilt av kategori 3 materiale) som leveres fra detaljist til private sluttbrukere innenlands.
 • Innsamling i samsvar med kravene i avfallsforskrifta (kapittel 10a) av kjøkken- og matavfall fra private husholdninger, cateringvirksomhet, restauranter og storkjøkken for levering til mellomliggende aktivitet/lager, til et biogassanlegg eller til et komposteringsanlegg.
 • Melk og melkebaserte produkter i kategori 3 som leveres i retur tilbake til meieriet/produsenten som først leverte ut melken/melkeproduktene.
 • Fôrblandinger som er pakket og merket i samsvar med reglene i forskrift om merking mv av fôrvarer jf. forordning 767/2009.
 • Transport av husdyrgjødsel innenfor samme driftsenhet.

Veiledning om animalske biprodukter

Skjema

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften

§ 22. Krav om dokumentasjon ved innenlandstransport - handelsdokument m.m.

Biprodukter og avledede produkter som bare transporteres i Norge, skal dokumenteres på en av følgende måter:
 1. a.
  med fysisk eller elektronisk handelsdokument som inneholder informasjonen i forskriftens vedlegg 2
 2. b.
 3. c.
  ved elektronisk overføring av informasjon om opprinnelse, bestemmelsessted, mengde, beskrivelse av biproduktene eller avledede produktene og eventuell merking.
Overføres informasjonen elektronisk etter bokstav b og c skal transportøren ha tilgang til den elektroniske informasjonen under transporten.
Bestemmelsen gjelder ikke husdyrgjødsel som transporteres mellom to steder på samme gård eller til arealer som virksomhetsansvarlig leier.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no