Vannbehandlingskjemikalier i beredskapen

Vannverkseierne skal kunne produsere drikkevann også ved uforutsette hendelser. Det er viktig å ta inn vannbehandlingskjemikalier i beredskapsplanen.

Publisert

De fleste vannverkseiere bruker vannbehandlingskjemikalier i drikkevannsproduksjonen. Leveransene er vanligvis tilpasset forbruket, og lokal lagerkapasitet er ofte liten. Produsentene har korte forsyningslinjer og gjerne også begrenset lager.

I starten av koronapandemien var det usikkert om leveransene ville gå som normalt. Stengte grenser utfordret tilgangen på råvarer, produkter og ikke minst transportører. Vannverkseierne må ta høyde for at situasjoner og hendelser der enkelte produkter uteblir eller ikke blir distribuert, kan skje også i fremtiden.

Les mer om vannbehandlingskjemikalier og hvordan du søker om godkjenning

Planlegg for sikker tilgang til kjemikalier

Gode planer for beredskap skal ivareta alle utfordringer som kan oppstå. Det kan også være nødvendig å ta inn tilgangen på kjemikalier i farekartleggingen. Målet må være at en svikt i forsyningen skal få så liten påvirkning på drikkevannsproduksjonen som mulig.

Kapittel 11 og 6 i Veileder for Drikkevannsforskriften

Normalt er ikke tilgangen til kjemikalier en utfordring, men situasjonen kan endres raskt. Noen av vannbehandlingskjemikaliene blir brukt av andre sektorer og bransjer. For eksempel er fellingskjemikalier mye brukt til avløpsrensing. Knapphet kan gi konkurranse om produktene.

Selv om kjemikalieprodusentene er forberedt på å prioritere drikkevannsproduksjonen, kan det være fornuftig at vannverkseiere går i dialog med leverandøren eller andre berørte bransjer for å sikre tilgangen gjennom avtaler eller på annen måte.

Velg løsninger som passer for dere

Forholdene i vannforsyningssystemet skal i stor grad styre hvilken løsning som blir valgt. Ikke minst er det viktig å kartlegge hvilke kjemikalier som trengs, i hvilket omfang, og mulige konsekvenser ved bortfall. Kanskje kan det være fornuftig å ha tenkt gjennom alternativer. Enten til selve produktet, eller om det er mulig å opprettholde drikkevannsproduksjonen på annet vis, for eksempel med andre tekniske løsninger.

Det finnes altså ingen fasitsvar på hvilken løsning dere bør velge. Det sentrale er at vannverkseierne gjør et godt forarbeid som reduserer risikoen når det uforutsette skjer.