Informasjon om fugleinfluensa til deg som har fjørfe og andre fugler i fangenskap

Fugleinfluensa er svært smittsom mellom fugler. Det er påvist fugleinfluensa på villfugl flere steder i landet. Tamme fugler som går ute er mest utsatt for smitte fra villfugl. Derfor er det viktig at du som har fjørfe og andre fugler i fangenskap har gode smitteforebyggende tiltak. 

Faglig oppdatert

Du må være nøye med smittevern og har lav terskel for å varsle om mistanke om fugleinfluensa hvis fugler plutselig dør, legger færre egg enn vanlig, spiser og drikker mindre enn vanlig eller det er generell endring i adferd i flokken.

Kontakt veterinær dersom du mistenker at fuglene dine er syke.

Registrer hobbyhold

På den måten kan vi raskt nå deg med informasjon om et sykdomsutbrudd i ditt område: Registrer hobbyhold av fugl.

Ha godt smittevern

Beskytt vann og fôr

Beskytt fôr og vann slik at ville fugler ikke kommer til.

Bruker du ubehandlet overflatevann som ville fugler har tilgang til, må du koke det først slik at smitte ikke kan overføres.

Vann fra godkjent vannverk (springen) eller egen drikkevannsbrønn ansees som trygt.

Hindre smitte fra ville fugler

Direkte kontakt med smittede fugler eller avføring fra disse er den viktigste smitteveien for fugleinfluensa. Du kan selv gjøre mye for å hindre smitte fra ville fugler til fuglene dine:

  • Pass på at færrest mulig er i kontakt med fuglene dine.
  • Når du eller andre skal inn i dyreholdet ditt, bør alle ta på egne sko som kun brukes inne på området der dyrene oppholder seg (evt. skoovertrekk til engangsbruk). Skoene tas av igjen når man forlater området. Husk å vaske hendene. Det aller viktigste er uansett å passe på at sko som har vært i kontakt med avføring fra ville fugler ikke kommer inn på området hvor du holder dine fugler.
  • Har du selv vært i kontakt med ville fugler? Dusj og skift klær før du er i kontakt med dine fugler.
  • Hold det rent og ryddig rundt på områdene der dyrene oppholder seg. Sørg for å fjerne fôrsøl, eggsøl og annet som kan tiltrekke seg ville fugler. Materialer og innredning der du holder fuglene dine skal kunne rengjøres og desinfiseres. Glatte, harde og vannbestandige overflater egner seg best til dette.
  • Dersom du har høner i et høyrisikoområde, kan det være lurt å benytte desinfeksjonsmidler på skoene ved inn- og utgang av dyreholdet. Mattilsynet anbefaler Virkon S® i 2 % løsning eller Virocid® i 0,5 % løsning. Pass på at desinfeksjonsløsningen byttes når den rosa fargen på desinfeksjonsmiddelet (Virkon S) er borte og minimum en gang per uke. Ved temperaturer under 10 grader må styrken på løsningen økes. 

Du kan få gode råd om smittevern fra interesseorganisasjoner og lignende.

Følg med på dyrene dine

Det er viktig å oppdage eventuell smitte så tidlig som mulig for å hindre at smitten sprer seg.

Symptomer på fugleinfluensa hos fugler kan være:

  • fugler som dør plutselig
  • de legger færre egg enn vanlig
  • de spiser og drikker mindre enn vanlig
  • generell endring i adferd i flokken

Hos fjørfe og andre fugler i fangenskap fører høypatogen fugleinfluensa som oftest til at dyra dør raskt uten å ha vist symptomer på forhånd. Av og til får fuglene luftveissymptomer eller sentralnervøse symptomer (bevegelsesforstyrrelser, lammelser).

Dokumenter flytting av fugler og rugeegg til og fra dyreholdet

Du som kjøper, selger, mottar eller gir bort fugler eller rugeegg må føre journal.

I journalen skal du føre opp alle du har mottatt fugler eller rugeegg fra, og alle de som du har levert fugler eller rugeegg til.

Husk å føre opp både navn og adresse, dette er viktig informasjon for alle som får egg eller fugler fra deg dersom det skulle bryte ut sykdom.

I journalen må det også stå når og hvor mange rugeegg eller fugler som ble flyttet.

Journalen må oppbevares i to år. På denne måten kan vi stanse smitteutbrudd fra å spre seg, og vi kan beskytte dine og andres fugler mot sykdommen.

Legg til rette for god dyrevelferd også i perioder med økt smittefare

Ettersom det har vært påvisninger av fugleinfluensa på ville fugler mange steder i landet, anser Mattilsynet at fugleinfluensa finnes i villfuglbestanden hele eller deler av året.

Det er viktig at du som har høner og andre fugler ute i friluft - eller du som vurderer å skaffe deg dette - tenker nøye gjennom hvordan du skal beskytte fuglene dine mot eventuell smitte fra ville fugler.

Det krever mye å ha dyr, og levemiljøet skal oppfylle visse kriterier - også når nødvendige smitteverntiltak må settes i verk. Som dyreeier er det ditt ansvar å sikre dette.

Oppsøk nyeste informasjon om spredning og tiltak

Se temasiden for fugleinfluensa.

Dette gjør du

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.