Til hovedinnhold

Informasjon til kommuner ved innsamling av døde villfugler på grunn av fugleinfluensa

I områder der mange villfugler dør av fugleinfluensa, er det viktig å fjerne døde fugler for å redusere smitte til andre fugler.

Faglig oppdatert

Innhold på siden

Kommuner som samler inn og destruerer døde fugler er ansvarlig for at dette skjer på riktig måte, og for at personer som samler inn er godt beskyttet.

Det er også viktig å informere befolkningen og turister i området om smittefare og om å redusere ferdsel i områder med mye villfugl.

Beskyttelsesutstyr ved innsamling av døde fugler

Arbeidsgiver har ifølge Arbeidsmiljøloven ansvar for å beskytte sine arbeidstakere mot smitte.

For personer som skal samle inn et stort antall døde villfugl, anbefaler FHI at det av føre-var-prinsipp benyttes følgende beskyttelsesutstyr for å forebygge smitte: 

 • Engangs beskyttelsesklær som f.eks. kjeledress 

 • Vanntett forkle 

 • Kraftige engangshansker eller kraftige vanntette desinfiserbare hansker i henhold til NS EN ISO 374-1:2016/A1:2018 

 • Åndedrettsvern NS_EN 149:2001-FFP3. Vanlige munnbind er ikke anbefalt. 

 • Tettsittende briller 

 • Engangs skoovertrekk eller vanntette, desinfiserbare sko eller støvler 

 • Engangshette 

Disse anbefalingene gjelder også alle som midlertidig blir organisert via kommunen til å bidra i utbruddsbekjempelse av fugleinfluensa. 

Kilde: Yrkesutsatte grupper bør bruke personlig beskyttelsesutstyr (fhi.no)

Det er viktig at smittevernutstyret brukes korrekt, derfor må de som skal samle inn døde fugler få god opplæring. Kommunelegen har god kompetanse på smittevern og bør kunne bidra med råd og veiledning. Mattilsynet kan også gi råd ved behov.

Under innsamling av døde fugler bør man ikke samtidig spise, drikke eller røyke.

Personer som holder fugler hjemme, skal ikke delta i innsamling av døde fugler for å unngå å smitte egne fugler.

Vask og desinfeksjon av klær og fottøy

Klær og sko som kan ha blitt forurenset av smitte, må vaskes og desinfiseres etter bruk.

Fjern først all synlig forurensing. Deretter maskinvaskes klær ved minst 60 grader (helst 70 grader) med egnet vaskemiddel på et vanlig program (ikke kortprogram). Dersom man ikke kan vaske klær ved høy nok temperatur, kan dette legges i desinfeksjonsvæske (f.eks. 2 % Virkon S eller 2 % NAOH) i minst 30 minutter.  

Noen steder kan det være behov for desinfeksjon av fottøy ved inngang og utgang fra områder med mye fugl. Bruk fottøy som tåler vann og desinfeksjonsmiddel. Siden desinfeksjonsmidlene mister effekt når det er organisk materiale til stede, må man først spyle fottøyet og bruke kost for å få bort all jord, fugleskitt, gress og lignende. Deretter flytter man seg til et reint område og sprayer på rikelig med desinfeksjonsmiddel.

Man kan ev. trå oppi et kar med desinfeksjonsmiddel og stå der til fottøyet er godt dekket. Deretter går man ut av karet på den andre siden (rein side).

La desinfeksjonsmiddelet tørke på fottøyet. Ikke skyll med reint vann før det har gått minst 30 minutter.

En desinfeksjonsstasjon for fottøy bør ha en ansvarlig person som hjelper til med at desinfeksjon av fottøy blir gjort på rett måte, holder området reint, fyller på og bytter desinfeksjonsmiddel i karet når det er forurenset. Informasjon om hvordan man desinfiserer fottøy bør være lett synlig.

Det finnes flere forskjellige desinfeksjonsmidler som kan brukes. Les på pakningen om det kan brukes mot fugleinfluensa. Følg produsentens anvisning om konsentrasjon. Et middel som brukes mye, er Virkon S i 2 % løsning. Virocid er et annet aktuelt desinfeksjonsmiddel som er mindre korrosivt, det vil si skader metaller mindre.

Dersom det er kaldt (under + 10 grader), bør konsentrasjonen økes til det dobbelte.

Avfallshåndtering for fugler som er døde av fugleinfluensa

For kommunen  

Når kommunen har samlet opp døde fugler eller mottar døde fugler fra private husholdninger, er fuglene regnet som avfall.   

Kommunen plikter å ta imot og håndtere disse døde fuglene i tråd med reglene i forurensningsloven § 32 og forskrift om animalske biprodukter som kategori 1 materiale.  

Ta imot døde fugler  
Fugler som blir samlet opp av private husholdninger regnes som husholdningsavfall. Kommunen har plikt til å motta husholdningsavfall etter forurensningsloven § 30.  

Kommunen vurderer selv hvilken løsning som er hensiktsmessig for å ta imot døde fugler, slik som levering til oppsatte containere.  

Døde fugler fra områder der det er grunn til å tro at fuglen kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fuglen i restavfallet. Områder med utbrudd vil ha mange døde fugler på konsentrerte områder. 

Videre håndtering av fuglene  
Hovedregelen er at fugler som er døde av fugleinfluensa (næringsavfall i form av kategori 1 materiale) skal leveres til et lovlig avfallsanlegg for direkte forbrenning.   

Det kan også leveres til deponi, etter at materialet er trykksterilisert i et anlegg som Mattilsynet har godkjent, gitt at deponiet har samtykke etter forurensningsloven til å motta denne type avfall.    

Transport og merking av døde fugler  
Transport av animalske biprodukter skal skje i hermetisk lukket emballasje eller i overdekkede, lekkasjesikre beholdere eller kjøretøy. Emballasjen skal beskytte materialet mot skadedyr og fugl og hindre mikroorganismer i å komme til eller fra materialet.  

Beholderne skal merkes med «Kategori 1 materiale kun til destruksjon».  

For sporingsformål skal det følge med handelsdokument (Se vedlegg II til forskrift om animalske biprodukter). Handelsdokumentet skal inneholde informasjon om  

 • avsender  
 • mottaker  
 • transportørinnhold  

Avsender, transportør, og mottaker skal lagre informasjonen. Det kan være papirversjon i tre eksemplarer, dvs. ett eksemplar til avsender, ett til transportør og ett til mottaker. Informasjonen kan overføres elektronisk, men må da være tilgjengelig for transportøren under transporten.    

Transportør skal være registrert hos Mattilsynet som annen registrert operatør etter forskrift om animalske biprodukter.  

Søk om samtykke til annen disponering 

I særlige tilfeller kan Mattilsynet og Miljødirektoratet gi samtykke til "annen disponering" av avfall på egnet lokalitet. Eksempler på slik annen disponering er nedgraving eller brenning.  

Disse forutsetningene bør være oppfylt når du søker:

 • det dreier seg om mindre mengder fugl (inntil 500)  
 • aktuell lokalitet ikke innebærer avrenningsfare til vassdrag, og lokaliteten ikke har viktige naturverdier  
 • lokaliteten er avklart med grunneier og egnet for bruken  
 • håndtering av fuglene på lokaliteten ikke på noen måte er i strid med plan og bygningslovens bestemmelser  
 • det ikke graves ned fugl i verneområder  

Dersom kommunen vurderer at det er mer hensiktsmessig å for eksempel grave ned eller brenne fuglene fremfor å transportere dem til lovlig avfallsanlegg, må kommunen søke om dette til både Mattilsynet og Miljødirektoratet.  

Søknad til Miljødirektoratet  
Søknaden må inneholde:  

 • ca. hvor mange fugler det er snakk om  
 • beskrivelse av hvilken håndtering dere ber om dispensasjon for  
 • hvor dere har tenkt å grave ned eller brenne fuglene  
 • kort vurdering av lokalitetens egnethet og ev. avrenningsfare til vannforekomster    

Send søknaden på e-post til post@miljodir.no.  

Miljødirektoratet gir tilbakemelding om det er behov for ytterligere informasjon.  

Dersom det er snakk om nedgraving eller brenning av større mengder døde fugler, kan det også være nødvendig med en tillatelse til forurensning etter forurensningsloven § 7. Miljødirektoratet vil vurdere dette i forbindelse med henvendelsen fra kommunen og gi veiledning.   

Søknad til Mattilsynet  
Mattilsynet kan etter søknad gi tillatelse til nedgraving eller forbrenning etter unntaksbestemmelsene om «fjerntliggende områder», som listet i animaliebiproduktforskriften Vedlegg 1 eller etter unntaksbestemmelsen om meldepliktige sykdommer jf. forordning (EU)1069/2009 art 19 e.

Søknaden må inneholde informasjon om: 

 • ca. hvor mange fugler det er snakk om  
 • hvor dere har tenkt å grave ned eller brenne fuglene  
 • kort vurdering av lokalitetens egnethet og ev. avrenningsfare til drikkevannskilder

Dersom kommunen ikke ligger i et fjerntliggendeområde, men søker om tillatelse etter unntaksbestemmelsen om meldepliktige sykdommer, må søknaden inneholde informasjon om hvorfor nedgraving vil medføre mindre fare for spredning av smitte enn transport til et lovlig avfallsanlegg.  

Send søknaden til postmottak@mattilsynet.no  

Forbrenning eller nedgraving  
Ved forbrenning/nedgraving utenom godkjent anlegg, må personen som er ansvarlig for forbrenning/nedgraving føre register over  

 • hvilke mengder, kategorier og arter av animalske biprodukter som er gravd ned eller forbrent  
 • dato og sted for nedgraving og forbrenning  

Materialet må graves ned så dypt at ingen dyr kan grave det opp igjen.  

Har kommunen allerede brent eller gravd ned fugler uten tillatelse?  
Dersom kommunen uten samtykke fra Miljødirektoratet og Mattilsynet har disponert døde, oppsamlede fugler på enn annen måte enn direkte forbrenning i lovlig avfallsanlegg eller deponering etter trykksterilisering, ber vi kommunen sende en henvendelse til Mattilsynet og Miljødirektoratet. 

Henvendelsen skal inneholde informasjon om håndteringen, omtrent hvor mange fugler det gjelder og hvor dette gjelder.  

Send dette på e-post til post@miljodir.no og postmottak@mattilsynet.no    

Transport og merking av døde fugler  

Transport av animalske biprodukter skal skje i hermetisk lukket emballasje eller i overdekkede, lekkasjesikre beholdere eller kjøretøy. Emballasjen skal beskytte materialet mot skadedyr og fugl og hindre mikroorganismer i å komme til eller fra materialet.  

Beholderne skal merkes med «Kategori 1 materiale kun til destruksjon».  

For sporingsformål skal det følge med handelsdokument (Se vedlegg II til forskrift om animalske biprodukter). Handelsdokumentet skal inneholde informasjon om  

 • avsender  
 • mottaker  
 • transportørinnhold  

Avsender, transportør, og mottaker skal lagre informasjonen. Det kan være papirversjon i tre eksemplarer, dvs. ett eksemplar til avsender, ett til transportør og ett til mottaker. Informasjonen kan overføres elektronisk, men må da være tilgjengelig for transportøren under transporten.    

Transportør skal være registrert hos Mattilsynet som annen registrert operatør etter forskrift om animalske biprodukter.  

I særlige tilfeller kan Mattilsynet og Miljødirektoratet gi samtykke til "annen disponering" av avfall på egnet lokalitet. Eksempler på slik annen disponering er nedgraving eller brenning.  

Dette forutsetter at/Det vil fortrinnsvis være aktuelt å gi samtykke når følgende forutsetninger er oppfylt  

 • det dreier seg om mindre mengder fugl (inntil 500)  
 • aktuell lokalitet ikke innebærer avrenningsfare til vassdrag, og lokaliteten ikke har viktige naturverdier  
 • lokaliteten er avklart med grunneier og egnet for bruken  
 • håndtering av fuglene på lokaliteten ikke på noen måte er i strid med plan og bygningslovens bestemmelser  
 • det ikke graves ned fugl i verneområder  

Dersom kommunen vurderer at det er mer hensiktsmessig å for eksempel grave ned eller brenne fuglene fremfor å transportere dem til lovlig avfallsanlegg, må kommunen søke om dette til både Mattilsynet og Miljødirektoratet. 

Avfallsanlegg og deponier

For avfallsforbrenningsanlegg  

Forbrenningsanlegg som mottar døde fugler, må være registrert av Mattilsynet.  

Forbrenningsanlegget må håndtere og behandle fuglene i tråd med vilkår i tillatelsen fra forurensningsmyndigheten samt aktuelt regelverk (for eksempel avfallsforskriften kapittel 10 ved forbrenning).

Ta kontakt med forurensningsmyndigheten som har gitt tillatelsen ved behov for veiledning.   

Animaliebiproduktregelverket krever at fugler som er døde av smittsom sykdom må forbrennes direkte. Materialet må rett inn i ovnen og kan ikke blandes med annet avfall først. Det er også krav om at forsendelsen skal følges av handelsdokument.   

For deponier  

Forurensningsmyndigheten kan i særlige tilfeller tillate deponering av biologisk nedbrytbart avfall. Dersom et deponi ønsker å deponere døde fugler, må de søke forurensningsmyndigheten (Statsforvalteren) om unntak fra forbudet mot deponering av biologisk nedbrytbart avfall (avfallsforskriften § 9-4 første ledd).   

Materialet må være trykksterilisert i et anlegg som Mattilsynet har godkjent før eventuell deponering.   

Informasjon fra kommune til innbyggere og turister

Ved utbrudd eller påvisninger av fugleinfluensa blant villfugl er det viktig å informere lokal befolkning og turister slik at de vet hvordan de skal gjøre om de finner døde fugler og hva de ev. skal gjøre med dem.

Lav smitterisiko til mennesker

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte av fugleinfluensa fra fugl til mennesker som svært lav.

Dette gjelder også i områder der det er funnet døde fugler og det er påvist fugleinfluensa hos villfugl.

Les mer om dette: Råd for å forebygge smitte med fugleinfluensa til mennesker (fhi.no)

Vi ber dere lenke til Mattilsynets nettsider

Mattilsynets temaside om fugleinfluensa er det mye relevant informasjon kommuner kan lenke til fra sine nettsider.

Vi anbefaler at dere lenker til sidene våre, fordi sidene oppdateres fortløpende. Tekst kopiert fra våre nettsider og lagt på kommunens nettsider kan derfor raskt være utdatert.

Hva skal folk gjøre med døde fugler? 

Dette er spørsmålet aller flest lurer på.

Melde fra til Mattilsynet
Hvis privatpersoner oppdager døde eller syke fugler og andre dyr, skal de melde fra til Mattilsynet ved bruk av eget varslingsskjema som man finner på: Varsling til Mattilsynet om døde fugler.

Vi oppfordrer kommuner til å lenke til siden med varslingsskjemaet,

Fjerning av fugler på egen eiendom
Mattilsynet oppfordrer Innbyggere til å kontakte kommunen sin for å høre om det er lokale ordninger for håndtering av døde fugler. Kommuner bør derfor ha lett tilgjengelig informasjon om dette.

Vår generelle informasjon om dette er ellers: 

I områder uten kjent fugleinfluensasmitte, kan fuglen legges i en dobbel avfallspose før den kastes i husholdningsavfallet (ikke bioavfall), dersom kommunen ikke har en annen ordning. Husk engangshansker, munnbind og god håndhygiene. 

I områder der det er grunn til å tro at fuglen kan være smittet med fugleinfluensa, kan man ikke kaste fuglen i husholdningsavfallet eller bioavfallet. Områder med utbrudd vil ha mange døde fugler på konsentrerte områder.  

Hvis kommunen din ikke har en ordning for håndtering av døde fugler, kan fuglen graves ned. 

Nedgravingen må ikke føre til forurensning eller andre skader. Det er viktig at fuglene graves så dypt ned at de ikke vil kunne graves opp igjen av andre dyr. Det er også viktig at du ikke graver ned fugl i myrområder eller nær en bekk. 

Det er viktig at du bruker engangshansker og munnbind ved håndtering av fuglen, og vasker hendene godt med såpe og vann etterpå. Utstyr og poser som har vært i kontakt med fuglen skal kastes i husholdningsavfallet.  

Egen side med mange spørsmål og svar

Lenk til siden vår som gir svar på de vanligste spørsmålene privatpersoner har om fugleinfluensa: Svar til innbyggere om fugleinfluensa.

Plakat når ferdselsbegrensning er anbefalt

For å hindre videre smitte, kan det være aktuelt å oppfordre befolkning og turister til å begrense ferdsel i områder med mye villfugl, og om å ikke ta på syke og døde fugler.

Vi har laget plakater på norsk og engelsk som kommuner og turistaktører oppfordres til å henge opp på relevante steder dersom det er aktuelt:

Regelverk

Animaliebiproduktforskriften, vedlegg 1 og artikkel 19

Vedlegg 1 - fjerntliggende områder, jf. § 20

 1. 1.
  Utsira og Røvær (Rogaland)
 2. 2.
  Fedje (Hordaland)
 3. 3.
  Øyområder og ytre fastlandsområder sør for Florø, Sula og Ytre Sula inkludert hele Solund kommune (Sogn og Fjordane)
 4. 4.
  Værøy, Røst, Træna og øyene i Lurøy (Nordland)
 5. 5.
  Karlsøy og Kvænangen, samt følgende øyer i Harstad og Troms: Reinøy, Rebbenesøy og Vanna (Troms)
 6. 6.
  Finnmark
 7. 7.
  Øysamfunn med lengre fergetransport i Rogaland, Hordaland, Sogn og Fjordane, Møre og Romsdal, Sør-Trøndelag, Nord-Trøndelag, Nordland og Troms
 8. 8.
  Utmark, øyer og andre områder uten tilkomst for kjøretøy.
Artikkel 19
Innsamling, transport og disponering
1. Vedkommende myndighet kan som unntak fra artikkel 12-14 og 21 tillate disponering
 1. a.
  ved nedgraving av døde kjæledyr og dyr av hestefamilien,
 2. b.
  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet eller på andre måter under offentlig tilsyn som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a) v) og bokstav b) ii) og kategori 2- og 3-materiale i fjerntliggende områder,
 3. c.
  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet eller på andre måter under offentlig tilsyn som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav b) ii) og kategori 2- og 3-materiale i områder som i praksis er utilgjengelige eller som bare vil være tilgjengelige under visse omstendigheter, på grunn av geografiske forhold, klimaforhold eller en naturkatastrofe, som utgjør en risiko for helsen og sikkerheten til personalet som foretar innsamling, eller der adgang ville kreve bruk av uforholdsmessig store innsamlingsressurser,
 4. d.
  på andre måter enn ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet under offentlig tilsyn, når det gjelder kategori 2- og 3-materiale som ikke utgjør en risiko for folkehelsen og dyrehelsen, når materialmengden per uke ikke overstiger en bestemt mengde som er fastsatt i forhold til virksomhetens art og den dyrearten som de berørte animalske biproduktene kommer fra,
 5. e.
  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet på vilkår som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av andre animalske biprodukter enn kategori 1-materiale nevnt i artikkel 8 bokstav a) i) ved et utbrudd av en meldepliktig sykdom, dersom transport til nærmeste anlegg som er godkjent for bearbeiding eller disponering av de animalske biproduktene ville øke faren for spredning av helserisiko eller, ved et omfattende utbrudd av en epizooti, ville føre til manglende kapasitet ved slike anlegg, og
 6. f.
  ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet på vilkår som hindrer overføring av risiko for folkehelsen og dyrehelsen, av bier og biprodukter fra biavl.
2. Dyrebestanden av en bestemt art i de fjerntliggende områdene nevnt i nr. 1 bokstav b) skal ikke overstige en viss prosentdel av dyrebestanden av denne arten i den berørte medlemsstat.
3. Medlemsstatene skal for Kommisjonen gjøre tilgjengelig opplysninger om
 1. a.
  hvilke områder de klassifiserer som fjerntliggende områder ved gjennomføringen av nr. 1 bokstav b), og grunnene til denne klassifiseringen, og ajourførte opplysninger om eventuelle endringer av denne klassifiseringen, og
 2. b.
  hvordan de bruker tillatelsene omhandlet i nr. 1 bokstav c) og d) når det gjelder kategori 1- og 2-materiale.
4. Det skal fastsettes gjennomføringstiltak for denne artikkel med hensyn til følgende:
 1. a.
  vilkår som skal sikre kontroll av risiko for folkehelsen og dyrehelsen ved avfallsforbrenning eller nedgraving på stedet,
 2. b.
  den største tillatte prosentdelen av dyrebestanden i samsvar med nr. 2,
 3. c.
  mengden av animalske biprodukter i forhold til aktivitetenes art og den dyrearten som de berørte animalske biproduktene kommer fra, i samsvar med nr. 1 bokstav d), og
 4. d.
  listen over sykdommer nevnt i nr. 1 bokstav e).
Disse tiltakene, som er utformet for å endre ikke-vesentlige deler av denne forordning ved å utfylle den, skal vedtas etter framgangsmåten med forskriftskomité med kontroll nevnt i artikkel 52 nr. 4.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no