Til hovedinnhold
Søk

Spørsmål og svar til befolkningen om fugleinfluensa

Faglig oppdatert

Kan fugler smitte mennesker?

Det er få kjente tilfeller av smitte til mennesker. FHI vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Hvordan smittes fugler av fugleinfluensa?

Fugleinfluensa smitter svært lett via avføring eller dråpesmitte fra øvre luftveier som tas opp gjennom nebbet eller pustes inn. Fjørfe som går ute, er mest utsatt for mulig smitte fra villfugl. Fjørfe som holdes inne kan smittes ved at viruset passivt følger med mennesker, fôr, og utstyr eller aktivt ved for eksempel skadedyr som slipper inn.

Er det lov å mate småfugler og ville fugler ute?

Det er ingenting i veien for å mate småfugler ute i hagen som vanlig. Vask hendene godt med såpe og vann etter kontakt med fuglebrett eller lignende, eventuelt kan du benytte hansker. Det er et generelt hygieneråd, og er ikke knyttet spesielt til fugleinfluensa.

Vi ber imidlertid om at du nå ikke starter å mate ville fugler i parker og ved innsjøer. Dette fører til at fuglene samles på små områder og lettere sprer smitte seg imellom. Unntaket er ved faste steder der fuglene er vant til at mating foregår, der kan man fortsatt mate fugler da de allikevel samles slike steder.

I tillegg har flere kommuner et ønske om å begrense slik mating med brødrester osv. fordi dette også trekker til seg rotter og mus. Mattilsynet oppfordrer alle til å respektere eventuelle informasjonsskilt som er satt opp for å begrense slik aktivitet.

Hva er høypatogen fugleinfluensa?

Dette er et influensavirus som først og fremst smitter mellom fugler.

Ordet høypatogen betyr at viruset er sterkt sykdomsfremkallende. Det er få kjente tilfeller av smitte fra fugl til mennesker med dette viruset, og Folkehelseinstituttet (FHI) vurderer smitterisiko til mennesker som svært lav.

Hvor kommer smitten fra? 

Det er sannsynlig at de døde villfuglene vi finner i Sør-Norge nå, er en del av et større utbrudd av fugleinfluensa i Skottland, på Shetland, i Nederland og på Island.  Tilfellene blant ville fugler i Nord-Norge er smitte som har overlevd blant ville fugler siden forrige sommer, og blitt med inn i årets influensasesong (en ny influensasesong begynner hver høst).  

Undersøkelser Veterinærinstituttet og Folkehelseinstituttet har utført viser at det er sannsynlig at fugleinfluensaviruset som ble påvist hos verpehøns i Rogaland i november 2021 kom med trekkfugler. Hvordan smitten kom inn i fjørfebesetningene, er ikke klarlagt. 

Det ligger mange døde fugler langs sjøen/i friluftsområder, hvem skal fjerne dem? 

Disse fuglene kan være smittefarlige, og dersom de blir liggende, kan smitten spres videre til åtseletere. Oppsamling og sikker sluttbehandling av døde viltlevende dyr bidrar til å hindre spredning. Dette er viktig for å redusere smittespredning og dermed beskytte både sårbare villfuglpopulasjoner og fjørfe.

I infisert sone (sone med særskilte tiltak for å forhindre smitte til tamme fugler fra ville fugler), vil en slik innsamlings- og destruksjonsordning bli organisert og iverksatt av Mattilsynet lokalt/ regionalt. 

Også i områder der det er påvist høypatogen fugleinfluensa i villfuglpopulasjonen, men som ikke er definert som infisert sone, er det viktig å fjerne døde fugler for å redusere smittespredning. Her vil det variere fra sted til sted hvem som utfører oppryddingen, og beslutningen tas i samarbeid mellom Mattilsynet og lokale myndigheter.  

Meld fra til Mattilsynet dersom du observerer et større antall døde fugler som for eksempel skyldes inn fra havet langs kysten. De som skal samle inn døde fugler må ha tilstrekkelig smittebeskyttelse i form av bekledning, ansiktsmaske og hansker. Fuglene må mellomlagres på en sikker måte frem til henting og destruksjon på forbrenningsanlegg eller anlegg som er godkjent for behandling av høyrisikoavfall.

Kan jeg fortsette å spise egg kjøpt i butikken?

Ja, du kan fortsette å spise egg fra butikken som før. Det er svært lite sannsynlig at mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa ved å spise egg fra butikk, selv om de spises rå.

Kan jeg fortsette å spise kylling kjøpt i butikken?

Ja, du kan fortsatt  spise kylling. Det er svært lite sannsynlig at mennesker kan bli smittet av fugleinfluensa ved å spise kylling solgt i Norge.

Det er en generell anbefaling at alt fuglekjøtt gjennomstekes eller gjennomkokes før det spises. Dette anbefales for å hindre sykdom til mennesker forårsaket av ulike bakterier. Denne varmebehandlingen vil også «drepe»/inaktivere eventuelle fugleinfluensavirus.

Jeg fant en død fugl på min eiendom. Hva skal jeg gjøre med fuglen?

Ta kontakt med Mattilsynet dersom den døde fuglen er av følgende type:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)

Se mer informasjon om varsling til Mattilsynet om døde fugler her.

Mattilsynet vil i samråd med Veterinærinstituttet vurdere om fuglen du har meldt inn skal testes for fugleinfluensa. Dersom du ikke hører noe fra Mattilsynet innen få dager etter at du har meldt ifra om død fugl, kan du anta at den ikke skal tas prøve av. Om det ikke skal tas prøve eller fuglen er av en annen art, bør den fjernes fra eiendommen av en voksen person. Bruk hansker når du plukker opp fuglen, legg den i en plastpose og kast den i restavfallet. Eventuelt kan du plukke opp fuglen med hånden inne i en plastpose som så vrenges om fuglen. Vask hendene godt etterpå med såpe og vann.

Jeg pleiet en forkommen fugl/tok på en død fugl uten å bruke hansker. Har jeg blitt smittet med fugleinfluensa?

Fugleinfluensa skyldes virus som først og fremst smitter mellom fugler. Det viruset som nå er påvist hos fugl påvises sjelden hos mennesker. Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for at dette viruset skal smitte til mennesker som svært lav.

Hvis du skulle få influensalignende-symptomer eller øyekatarr i løpet av to ukers tid etter kontakt med den syke fuglen, kan det være aktuelt å kontakte lege. Du bør da opplyse om at du har pleiet en syk fugl eller tatt på en død fugl.

Kan katten min som spiser fugler bli smittet med fugleinfluensa?

Det er lite sannsynlig at katter eller andre kjæledyr blir syke eller bidrar til spredning av dette viruset.  For tiden er det større utbrudd av fugleinfluensa i flere europeiske land, og det er ikke meldt om smitte til katter i noen av disse landene.  Fugleinfluensaen som nå er påvist, utgjør først og fremst en risiko for fugler. Hunde- og katteiere bør likevel forsøke å holde dyrene unna døde og tydelig syke fugler.

Folkehelseinstituttet vurderer risikoen for smitte til mennesker som svært lav. Generelt er det en god rutine å unngå at dyr slikker deg i ansiktet, samt å vaske hendene etter kontakt med dyr.

Er det noen symptomer man skal være obs på, i tilfelle en katt skulle bli smittet og syk?

Fugleinfluensasmitte hos katt er lite dokumentert, og symptomer vil kunne variere

Aktuelle symptomer på katt som er smittet av fugleinfluensa, inkluderer feber, sløvhet, konjunktivitt, pustevansker og død. Disse symptomene ses også ved andre luftveislidelser hos katter, slik at det er nødvendig med laboratorietester for å bekrefte eller avkrefte om kattens tilstand er forårsaket av fugleinfluensasmitte.

Er det trygt å spise egg fra høner i hagen?

Ja, det er trygt å spise mat som er kokt / oppvarmet til minst 70 grader. Dette anbefales for å hindre sykdom til mennesker forårsaket av ulike bakterier. Denne varmebehandlingen vil også «drepe»/inaktivere eventuelle fugleinfluensavirus.

Hva bør jeg som privatpraktiserende veterinær gjøre med fugler?

Vi anbefaler at du ikke tar imot syke eller døde fugler hvor du mistenker fugleinfluensa. Henvis publikum til Mattilsynet.

Det er ingenting i veien for at du tar imot fugler med brukne vinger eller fugler som har andre symptomer enn fugleinfluensa.

Hvordan jobber Mattilsynet med å samle inn døde fugler?

I infiserte soner (soner med særskilte tiltak for å forhindre smitte til tamme fugler fra ville fugler), vil en slik innsamlings- og destruksjonsordning bli organisert og iverksatt av Mattilsynet lokalt/ regionalt. I andre områder vil det variere fra sted til sted hvem som utfører oppryddingen, og beslutningen tas i samarbeid mellom Mattilsynet og lokale myndigheter. 

Hvordan vil Mattilsynet bestemme hvilke fugler som testes?

Dette gjøres i samråd mellom Veterinærinstituttet og Mattilsynet. Hensikten med testingen av ville fugler er å gi oss en oversikt over smittesituasjonen i et område over tid. Dersom det i et område allerede er testet mange fugler av en bestemt art, er det ikke alltid nødvendig med flere prøver derfra på en stund.

Hvorfor rammes de som driver med hobbyhøns av portforbud når det aldri er påvist smitte eller utbrudd hos hobbyhøns i Norge?

Vi har så langt hatt kun ett utbrudd i et ikke-kommersielt fuglehold i 2020. I områder med påvist smitte på villfugl, og der Mattilsynet vurderer at det er fare for smittespredning til kommersielle fjørfehold, opprettes det portforbud for alt hold av fjørfe og andre fugler i fangenskap. Dette gjøres for å hindre spredning av fugleinfluensa til fugler og mennesker.

Skal påkjørte fugler som flyr i vindu heller ikke røres eller varsles om?

Fugler som dør av skader kan plukkes opp, pakkes inn i en plastpose og kastes i restavfallet. Husk å bruke hansker.

Kan jeg fjerne døde fugler selv?

Dersom det er snakk om enkeltfugler kan du det, med mindre fuglen er en av følgende arter:

 • andefugler (ender, gjess og svaner)
 • havsuler
 • måkefugler
 • vadere
 • rovfugler (spesielt ørn og musvåk)
 • åtseletere (kråkefugler)

Finner du døde fugler av disse artene, eller du finner flere fugler sammen eller flere enkeltfugler innenfor et mindre område, ber vi deg om å heller kontakte Mattilsynet.