Til hovedinnhold
Rapportserie

Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet oppdatert kunnskapen om det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr.

Publisert

Oppdatert kunnskap om potensialet skrantesjuke har for å kunne overføres til mennesker

Bestillingen kommer som en oppfølger til den forrige rapporten etter funnet på Hardangervidda, og hvor folkehelseaspektet ikke ble omtalt.

Les den forrige rapporten Skrantesjuke på Hardangervidda og videre håndtering i Norge

Hva ble undersøkt?

Det zoonotiske potensialet av skrantesjuke ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt fra hjortedyr.

Hva er vurderingen?

Rapporten konkluderer blant annet med at det zoonotiske potensialet til de norske skrantesjuke-variantene er svært lavt, både ved håndtering av slakt og konsum av kjøtt. Dette er i overenstemmelse med VKMs tidligere konklusjoner. De poengterer at føre-var-betraktninger tilsier at human eksponering for skrantesjuke-smitte må begrenses i størst mulig grad.

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten er spesielt viktig når det gjelder vurdering av føre-var-tiltak for å minske human eksponering av skrantesjuke-smittestoffet.

Offentliggjort

Skrantesjuke på Hardangervidda og videre håndtering i Norge

Bakgrunnen for oppdatert risikovurdering er funnet av klassisk skrantesyke hos en villrein på Hardangervidda høsten 2020.

Hva ble undersøkt?

Oppdatert kunnskap om sykdommen og smittespredning, og vurdering av alternative strategier for håndtering og konsekvensene av disse.

Hva er vurderingen?

Rapporten konkluderer blant annet med at kunnskapsgrunnlaget som er beskrevet i tidligere VKM-rapporter fortsatt er relevant, og at det er styrket. VKM omtaler tre ulike strategier for å håndtere skrantesjuke og effektene av disse. De går inn på effektene og konsekvensene av ulike tiltak. Usikkerhet og manglende data er også beskrevet.

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM) har på oppdrag fra Mattilsynet og Miljødirektoratet.

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten er viktig for anbefalingene Mattilsynet og Miljødirektoratet gir til politiske myndigheter om videre håndtering av skrantesjuke i Norge.

Offentliggjort

Smittespredning av skrantesjuke i og ut av Nordfjella

Hva ble undersøkt?

Viktige faktorer som spiller inn på smittespredning av skrantesjuke i og ut av Nordfjella.

Hva er vurderingen?

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider: Smittespredning av skrantesyke (vkm.no).

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Offentliggjort

Vurdering av EFSAs evalueringer knyttet til smitterisiko av skrantesjuke

Hva ble undersøkt?

Hvorvidt EFSAs nylige publiserte CWD-rapport II gir grunnlag for endring av VKMs tidligere vurderinger eller om disse fremdeles er gjeldende.

Hva er vurderingen?

Hele vurderingen kan leses på VKMS nettsider: Konklusjoner om skrantesyke står ved lag (vkm.no).

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Offentliggjort

Nye vurderinger av smitterisiko fra skrantesjuke etter forskningsprosjekt i Canada

Hva ble undersøkt?

Canadiske og Amerikanske nettsider har lagt ut info om resultater av et forskningsprosjekt om CWD hos aper.

Mattilsynet og Miljødirektoratet ønsker en uttalelse fra VKM om disse eller eventuelt andre nye opplysninger endrer noen av konklusjonene i risikovurderingene fra VKM.

Hva er vurderingen?

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider: Fortsatt lite sannsynlig at mennesker kan smittes av skrantesyke (vkm.no)

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Offentliggjort

Risikofaktorer som bidrar til overføring av smitte av skrantesjuke

Hva ble undersøkt?

Hvilke risikofaktorer bidrar til overføring av smitte, og hvordan risikofaktorene vil påvirke valg av tiltak.

Hva er vurderingen?

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider: Trenger omfattende tiltak for å bli kvitt skrantesyke (vkm.no).

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Offentliggjort

Mattrygghet og smitterisiko til dyr knyttet til skrantesjuke

En villrein i Lærdal ble funnet positiv i april 2016, og to elger i Trøndelag ble funnet positive i mai 2016.

Hva ble undersøkt?

Spørsmål knyttet til mattrygghet og dyrehelse etter at den uhelbredelige sykdommen ble påvist hos dyr i Norge.

Hva er vurderingen?

Hele vurderingen kan leses på VKMs nettsider: Ukjent smittekilde til CWD i Norge (vkm.no)

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mat og miljø (VKM)

Offentliggjort

Risikovurdering av dyresykdommen skrantesjuke

Hva ble undersøkt?

Les mer om risikovurderingen på VKMs nettsider.

Hva er vurderingen?

Rapporten bekrefter at skrantesjuke ikke utgjør noen stor trussel mot mennesker, men kan være svært alvorlig for hjortedyrene i Norge.

Hvem utførte oppdraget?

Vitenskapskomiteen for mattrygghet (VKM)

Hva gjør Mattilsynet videre?

Rapporten gir oss et godt grunnlag for å komme med de rette tiltakene. Veterinærinstituttet har som mål å hindre at sykdommen brer seg hos hjortedyr, og den kunnskapen VKM oppsummerer i rapporten gir oss et godt grunnlag for å oppnå det.

Offentliggjort