Skip to main content

Skrantesjuke – dette gjelder for deg som har husdyr på beite i områder med smitte

Med skrantesjuke (CWD) hos villrein på Hardangervidda og i Nordfjella er det ekstra viktig å unngå at rein og andre hjortedyr samles på salteplasser eller på fôringsplasser for husdyr.

Publisert

Smitteoverføring mellom hjortedyr kan lett skje på slike plasser. Derfor har Mattilsynet inngjerdet salteplasser, som skal være merket så de er identifiserbare.

Du kan bare dele ut salt til beitedyr hvis du kan gjøre det på en måte som sikrer at det ikke lekker salt ut fra salteinnretningen. I løpet av beiteperioden skal du flytte innretningen innenfor gitte områder.  

Utenfor beiteperioden for husdyr skal du oppbevare saltet utilgjengelig for hjortedyr. Du skal rydde saltplasser for biter av saltsteiner, og du skal tømme automater når du sanker ned ssau.

Hvis du lagrer fôr på innmark innenfor sonene, må du sikre at ville hjortedyr ikke får tilgang til det. Dette gjelder i perioden 15. oktober til 1. mai.

Fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr er forbudt i hele landet

Det er forbudt å legge ut fôr og slikkesteiner til ville hjortedyr. Dette gjelder for hele Norge.

Du finner alle tiltakene i forskriftene om CWD

Du finner oversikten over alle reglene som gjelder i forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD og forskrift om soner ved påvisning av CWD. 

Regelverk

Forskrift om soner ved påvisning av CWD

§ 6. Bruk av salt

I sonene er det forbudt å sette ut eller bruke salt til beitedyr utendørs. Salt omfatter salter og mineraler, herunder løssalt og slikkestein.
Det er likevel tillatt å gi beitedyr salt fra en salteinnretning i normal beiteperiode dersom
  1. a.
    tildelingen av salt skjer på en måte som sikrer at det ikke lekker salter ut fra salteinnretningen direkte eller ved avrenning
  2. b.
    salteinnretningen flyttes flere ganger gjennom perioden og minst så ofte at vegetasjonen på utsatte steder ikke slites bort, og det dokumenteres at flytting er gjennomført, for eksempel med mobilkamera, og
  3. c.
    salteinnretningen er plassert med en avstand på minimum 50 meter og maksimum 500 meter fra tidligere registrert og inngjerdet salteplass, eller Mattilsynet har gitt tillatelse til annen plassering.

En registrert og inngjerdet salteplass som nevnt i første punktum bokstav c kan bare erstattes med én salteinnretning. Dokumentasjon som nevnt i første punktum bokstav b skal oppbevares i fem år og kunne forevises Mattilsynet på forespørsel.

For Hardangervidda-sonen gjelder kravene i andre ledd første punktum bokstav c alle salteplasser som har vært benyttet i perioden 2015-2020, uavhengig av om de er registrert og inngjerdet.
Utenfor beiteperioden i sonen skal salt oppbevares utilgjengelig for hjortedyr, og på en slik måte at det ikke fører til saltavrenning. Salteksponerte flater på salteinnretninger skal heller ikke være tilgjengelig for hjortedyr.
Salteinnretninger skal være merket med eiers navn og telefonnummer, alternativt med dyreholds-ID eller organisasjonsnummer.
Grinder, lemmer og lignende som er satt opp for å skjerme salteplasser, skal ikke åpnes eller fjernes, med mindre Mattilsynet bestemmer annet. All aktivitet innenfor skjermede salteplasser i området som er avgrenset av riksvei 52 og Lærdalen i nord, Sognefjorden og Aurlandsfjorden i vest, fylkesvei 50 i sør-vest, og riksvei 7 og kommunegrensen mot Gol i sør-øst, er forbudt.
I Hardangervidda-sonen er det forbudt å bruke salteplasser som har vært benyttet i perioden 2015 til 2020.

§ 7. Påbud for å hindre smittespredning i og fra sonene

Fôr som lagres på innmark og som oppsøkes av hjortedyr, skal sikres mot at ville hjortedyr får tilgang til fôret i perioden 15. oktober til 1. mai.
Deler av døde hjortedyr skal ikke være tilgjengelige for andre dyr minst frem til negativt prøvesvar for Chronic Wasting Disease for dyret foreligger. Delene skal oppbevares under kontroll i denne perioden. Deler av hjortedyr som legges igjen i naturen i samsvar med god jaktpraksis, kan alternativt dekkes til.
Kartreferanse til fellingsstedet og stedet der deler av hjortedyr ble lagt igjen i naturen skal oppgis til myndighetene ved forespørsel.
Det er påbudt å rengjøre utstyr og redskaper som er benyttet i jakt på hjortedyr i sonene. Det er i tillegg påbudt å desinfisere utstyr og redskaper som har vært i kontakt med hjortedyr, blodsøl e.l. fra hjortedyr i sonene, så fremt negativt prøvesvar ikke foreligger.
Enhver som har hatt salteplasser som har vært benyttet i perioden 2015 til 2020 i Hardangervidda-sonen, skal rapportere inn GPS-koordinater eller informasjon om beliggenhet for disse plassene til Mattilsynet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om tiltak for å begrense spredning av CWD