Til hovedinnhold
Tilsynsrapport

Tilsyn med grindanlegg og salteplasser i Nordfjella-sonen

Publisert

Tilsyn med grindanlegg og salteplasser i Nordfjella-sonen

Det er fastsatt krav til måten salting skal utføres på i CWD-soneforskriften. Målsetningen er senke risikoen for spredning av CWD-smitte så mye som mulig.

Hva ble undersøkt?

Grindanlegg og salteplasser i Nordfjella-sonen.

Tidsrom
Juni-oktober 2020
Hva lette vi etter?
 • at de ca 650 grindanleggene rundt tidligere salteplasser var sikret og vedlikeholdt slik at de holder hjortevilt ute uten å utgjøre en fare for tamme og ville dyr.
 • at salteinnretningene som ble brukt til tildeling av salt til beitedyr, hindret søl og avrenning av salt.
 • at salteinnretningene ble brukt i samsvar med kravene i CWD-soneforskriften.
 • at salteinnretningene ble stengt ned og gjenværende salt forsvarlig lagret etter avsluttet beiteperiode.
Hva fant vi?
 • grindanleggene krever ettersyn og vedlikehold flere ganger i løpet av barmarksperioden.
 • godt vedlikeholdte grindanlegg gir god beskyttelse mot at hjortevilt får tilgang til tidligere salteplasser der det kan være CWD-smitte.
 • godt vedlikeholdte grindanlegg er sikre for beitedyr og vilt.
 • de nye, funksjonskravene til salteinnretninger reduserer både direkte lekkasjer og avrenning av salt til terrenget vesentlig. 
 • en del av salteinnretningene som var i bruk, oppfylte ikke funksjonskravene.
 • riktig montering og bruk av salteinnretningene er svært viktig.
 • nedstenging av salteinnretningene etter avsluttet beiteperiode var fulgt opp i svært varierende grad av beitebrukerne.
Fil
Tilsyn med grindanlegg og salteplasser i Nordfjella-sonen (PDF)

Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella

Hva ble undersøkt?
 • at rutinene for å hindre smittespredning ble fulgt
 • at rutiner for å sikre sporbarhet for skrott og hode ble fulgt
 • skuddskader hos felte dyr
 • hold, sjukdom og skader hos felte dyr
Tidsrom
Mars 2019
Hva lette vi etter?

Vi sjekket hvordan fellingslagene ivaretok dyrevelferden under felling, skuddtreff på dyrene, og forholdene på mottaksanlegget.

Hva fant vi?

Konklusjonen er at rutinene for å forebygge smittespredning er fulgt og at dyrevelferden under uttaket har vært akseptabel.

Fil
Tilsyn med ekstraordinært uttak i sone 2 Nordfjella (PDF)

Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella

Hva ble undersøkt?

Det føres tilsyn med dyrevelferd, gjennomføring av smitteforebyggende tiltak og håndtering av animalsk avfall i forbindelse med statlig felling av reinsdyr fra sone 1 i Nordfjella.

Den statlige fellingen av reinsdyr utføres som en del av saneringsplanen for å fjerne den smittsomme sjukdommen CWD fra Nordfjella.

Tidsrom
2017-2018
Hva lette vi etter?
 • Smitteforebyggende tiltak
 • Håndtering av animalsk avfall
 • Dyrevelferd - vurdert i henhold til:

  a) Fettgrad hos dyret. Dette brukes som en indikator på om dyret er i godt hold

  b) Skuddtreff: Det sjekkes hvor gode førstetreff de statlige fellingslagene har. Fangskudd (skudd nr to som gis for å sikre at dyret hurtig faller til bakken) omtales men brukes ikke som indikator på god eller dårlig dyrevelferd. Det er riktig og forsvarlig at slike skudd brukes når det er tvil om førsteskuddet er godt nok.
Hva fant vi?

Mattilsynet har vurdert dyrevelferden ved statlig uttak som akseptabel. Denne vurderingen er gjort med bakgrunn i at den pågående fellingen av reinsdyra gjennomføres for å utrydde den smittsomme prion-sjukdommen CWD fra villreinområdet i Nordfjella.

Det er vedtatt at villreinen i Nordfjella sone 1 skal fjernes innen 01.05.2018. For å nå dette målet vil det være nødvendig å utsette dyra for menneskelig aktivitet gjennom vinteren 2017/2018. Det vil bli ført tilsyn med dyrevelferden ved statlig uttak hver uke så lenge fellingen pågår, og resultatene av tilsynene vil bli vurdert fortløpende.

Fil
Tilsyn av dyrevelferd på Nordfjella (PDF)