Hobbytransport eller næringsmessig transport?

Lurer du på om den transporten du skal gjennomføre er å betrakte som hobbytransport eller næringsmessig transport?

Publisert

Typiske eksempler på transport som er å betrakte som næringsmessig transport er:

  • transport som gjennomføres av en transportør som tar betalt for tjenesten
  • transport som gjennomføres som en del av et næringsmessig dyrehold (for eksempel et sauehold eller stutteri), eller som en del av en næringsmessig aktivitet (for eksempel en travtrenervirksomhet eller beridning)

Det kan være glidende overganger mellom hvilke transporter som regnes å være næringsmessig og hvilke som regnes å være hobbytransport.

Det er særlig for transport av hest at grensene mellom hobbytransport og næringsmessig transport kan synes uklare og kan være vanskelig å definere. 

Dersom man er i tvil om transporten er å betrakte som næringsmessig eller ikke, må man tenke over formålet med transporten. For eksempel vil transport av dyr til stevne eller annet arrangement med pengeutbetaling eller som øker/kan øke dyrets verdi, i mange tilfeller falle inn under begrepet næringsmessig transport selv om det ikke medfører en reell verdiøkning eller pengeutbetaling. Et konkret eksempel på dette er transport til og fra totalisatorløp eller internasjonale hestesportsarrangementer på seniornivå. Slike transporter er som hovedregel å betrakte som næringsmessig.

Unntak

Ttransport av inntil to hester til slike arrangement i Norge regnes likevel som hobbytransport. Det er en betingelse at transporten ikke er å betrakte som næringsmessig av andre grunner, for eksempel at det er en innleid transportør som gjennomfører transporten mot vederlag.

Vær oppmerksom på regler i landet du transporterer til

Hvis du skal transportere dyr til eller i andre EØS-land, må du være oppmerksom på at det kan være ulike tolkninger når det gjelder hva som betraktes som næringsmessig transport, og hvilke transporter som dermed er regulert av dette regelverket. Vi anbefaler deg å kontakte myndighetene i det/de aktuelle landene dersom du er i tvil om  hvilke regler som gjelder for den transporten du skal gjennomføre.