Transport av dyr i varmt vær

Høye temperaturer, særlig i kombinasjon med høy luftfuktighet, resulterer raskt i dårlig velferd for dyr under transport. Her får du få noen gode råd for å unngå at dyr skal lide i varmen.

Publisert

Selv om Norge med sine relativt moderate sommertemperaturer ikke representerer samme utfordring som land lenger sør i Europa, er faren for at dyr lider under transport på varme sommerdager til stede.

Når dyretransporter med utilstrekkelig ventilasjon står stille i varmen gir det raskt uutholdelige forhold for dyrene.

Mattilsynet gir råd om dyretransport i varmt vær tilpasset norske forhold med bakgrunn i informasjon fra Det engelske departementet for miljø, mat og landbruk (DEFRA).

Krav til temperatur

Transportregelverket pålegger transportøren/dyretransportsjåføren å ta de nødvendige forholdsregler for å beskytte dyrene mot ekstreme temperaturer under transport. Dette gjelder også under lasting og lossing av dyra.

Kravene til temperatur og ventilasjon i transportmidler varierer med reisens varighet og mellom artene.

Det er også av betydning om transporten foregår i sin helhet innenfor Norges grenser. Dette er fordi vi har strengere krav enn EU-regelverket, som bare gjelder for innenlands transport. Det som beskrives under gjelder reiser som i sin helhet foregår innenfor Norges grenser. 

Korte reiser (under åtte timer)

For storfe, småfe, svin og hest er det krav om at det skal være et ventilasjonssystem som sikrer at temperaturen inne i transportrommet kan holdes innenfor intervallet 5 ºC–30 ºC med en toleranse på +/- 5 ºC, avhengig av utetemperaturen.

Ventilasjonssystemet skal ha en nominell kapasitet på 60 m3 /h/KN nyttelast. Det betyr at systemet må kunne veksle 60 kubikkmeter luft per time per 100 kg dyr som transporteres. Ventilasjonssystemet skal kunne driftes i minst fire timer, uavhengig av om kjøretøyets motor er i gang eller ikke. 

For storfe, småfe, svin, hest og fjørfe er det krav om system for kontinuerlig overvåking av temperaturen i transportrommet og at temperaturene registreres på en måte som gjør det mulig å kontrollere i ettertid hvordan temperaturen har vært under reisen. Det skal også være installert varslingssystem, som varsler sjåføren hvis temperaturen når høyeste eller laveste tillatte grense. Kravet om varslingssystem gjelder ikke for fjørfe. Disse kravene om ventilasjon og temperaturovervåking gjelder likevel ikke for transportmidler der slik ventilasjon er åpenbart unødvendig. Dette kan typisk være tilhengere eller andre transportmidler for et fåtall dyr, der luftvolumet og ventilasjonsflatene (for eksempel lufteluker på hestehenger) i forhold til dyretall/kroppsmasse er stort.

Lange reiser (over åtte timer)

De samme reglene om ventilasjon og temperatur som er beskrevet for korte reiser, gjelder også for lange reiser (over åtte timer). Men, unntaket som er beskrevet for transportmidler der det er åpenbart unødvendig med slikt ventilasjonssystem og temperaturregistrering, gjelder ikke for transportmidler som skal brukes til lange reiser.  

For andre arter enn storfe, småfe, svin, hest og fjørfe er det ingen spesifikke krav verken til temperatur eller ventilasjonskapasitet. For slike transportmidler gjelder det generelle krav om at dyrene skal beskyttes mot ekstreme temperaturer og at de skal sikres tilstrekkelig luftkvalitet og -mengde.  

Dyrenes toleranse for høye temperaturer kan variere, blant annet med luftfuktighet. Hvis dyrene viser tegn på overoppheting til tross for at de gjeldende temperaturkravene er overholdt, må det treffes tiltak for å beskytte dyrene ytterligere.

Det er viktig å merke seg at temperaturen inne i en dyretransportbil som ikke reguleres av klimaanlegg, ofte vil være minst 5 ºC høyere enn utendørs temperatur.

Forholdsregler ved transport i varmt vær

  • Hold deg oppdatert om forventet temperatur på strekningen du planlegger å transportere dyrene. Planlegg reisen nøye med tanke på å unngå forsinkelser og stillstand. På varme dager bør man vurdere å transportere dyrene på de kjøligere tidene på døgnet, uten at maksimal tillatt transporttid overskrides.
  • Parker der temperaturen er lavere (i skygge, vind, fuktighet) hvis mulig.
  • Sørg for å ha et velfungerende ventilasjonsanlegg som virker både når bilen kjører og står stille.
  • Inspiser dyrene oftere i varmt vær for å oppdage eventuelle tegn til overoppheting.
  • Reduser dyretettheten med minst 30 %. For fjørfe og eventuelt andre dyr i kasser, kan det være nødvendig å fjerne noen rader for å skape mer fritt luftvolum i lasset.

Tilby dyrene vann

Svin har ikke svettekjertler og er spesielt utsatt for overoppheting. Avkjøling med vann som dusjes på dyrene er en mulighet, men vær klar over effekten av økt luftfuktighet kombinert med temperaturer over 24 ºC.