Til hovedinnhold

Hvilke opplysninger må du ha med i dyreholdjournalen?

Du som har fugl som hobby må ha en oppdatert dyreholdjournal om hva som skjer i fugleholdet ditt fra dag til dag.  

Publisert

Disse opplysningene må være med

 • Antall fugler.
 • Hvilke fuglearter du har.
 • Hvis fuglene er merket med individnummer må det noteres i dyreholdjournalen.
 • Informasjon om fugler som flyttes til og fra fugleholdet ditt.
 • Opplysninger om fugler som dør og hva som er årsaken.
 • Opplysninger om hvilke smitteverntiltak du har.
 • Opplysninger om besøk av veterinær.

Slik gjør du

Du velger selv om du har journalen på papir eller elektronisk. Det er viktig at alle opplysningene som kreves er med. Dyreholdjournalen må være lett tilgjengelig for veterinæren din, og for Mattilsynet hvis vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4.Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 4.Krav til registrering, godkjenning, registre, journalføring og sporbarhet

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som endret ved forordning (EU) 2020/1625 og forordning (EU) 2021/2168) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Artikkel 22
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for alle anlegg hvor det holdes landdyr
Driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg hvor det holdes landdyr, skal journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  Identifikasjonskoden som framgår av identifikasjonsmerket, dersom det er påsatt, for hvert identifisert dyr som holdes i anlegget.
 2. b.
  Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg dersom de kommer fra et annet anlegg.
 3. c.
  Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes bestemmelsesanlegg dersom de skal til et annet anlegg.
Artikkel 25
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes fjørfe og fugler i fangenskap
Driftsansvarlige for registrerte eller godkjente anlegg hvor det holdes fjørfe, og driftsansvarlige for anlegg som holder fugler i fangenskap, skal journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  Produksjonsresultater for fjørfe.
 2. b.
  Sykelighet hos fjørfeet og fuglene i fangenskap i anlegget, med opplysninger om årsak.

§ 16.Tidsrom for oppbevaring av journaler

Driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sauer, geiter, dyr av kamelfamilien eller hjortedyr skal oppbevare journalene på anleggene i minst 10 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, fjørfe, kaniner eller bier, skal oppbevare journalene på anleggene i minst 5 år.
Driftsansvarlige for anlegg som holder andre holdte landdyr enn de som er nevnt i første eller annet ledd skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Driftsansvarlige for rugerier skal oppbevare journalene på anleggene i minst 3 år.
Transportører skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Driftsansvarlige som gjennomfører oppsamling av landdyr uavhengig av et anlegg skal oppbevare journalene i minst 3 år.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no