Til hovudinnhald

Fugl som hobby

Hvis du holder fugler, må du følge regler som skal hindre smitte. Reglene er ulike for ulike typer fuglehold. Mange som har fugl som hobby, skal følge reglene for fugler i fangenskap, som du finner på denne siden. 

Sykdom hos villfugl

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i store deler av landet. Se hvor det er påvist smitte: Fugleinfluensa hos villfugl (vetinst.no)

Det er innført ferdselsforbud i Hornøya og Reinøya naturreservat, Andotten naturreservat og Eidvågen naturreservat i Finnmark.

Det er ikke innført såkalt portforbud.

Les mer om fugleinfluensa

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Regelverk

Lover og forskrifter

Forskrift om hold av strutsefugl Forskrift om hold av høns og kalkun Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften) Forskrift om velferd for produksjonsdyr Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften) Lov om dyrevelferd Forskrift om infisert sone for høypatogen aviær influensa og Newcastlesyke Forskrift om opprettelse av restriksjonssone for å bekjempe høypatogen aviær influensa (HPAI-soneforskrift Kvinnherad) Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forskrift om særskilte beskyttelsestiltak ved innførsel fra en rekke land i Asia i forbindelse med utbrudd av aviær influensa. Forskrift om helsemessige betingelser ved import og transitt av fjørfe og visse fjørfeprodukter fra tredjestater