Til hovedinnhold

Reise mellom land med fugler til utstilling og konkurranser

Brevduer og andre fugler som regnes som "fugler i fangenskap", deltar ofte på utstillinger og i konkurranser i andre land. Her får du en oversikt over reglene som gjelder for å få med fuglene hjem igjen.

Publisert

Hjem til Norge fra utstilling i EØS-land

Når du reiser til en utstilling i et annet EØS-land med fugler i fangenskap, må du sørge for å oppfylle de vanlige kravene for flytting av fugler i fangenskap.

Når fuglene skal tilbake til Norge etter utstillingen, må de oppfylle ett av punktene under:

 1. Fuglene må ha et nytt helsesertifikat utstedt i landet der utstillingen ble avholdt. Sertifikatet må følge fuglene på reisen.
 2. Fuglene må ha det samme helsesertifikatet som ved utreise. I tillegg må fuglene ha en deklarasjon fra utstillingsveterinæren om at dyrenes helsestatus ikke har blitt påvirket av å delta på utstillingen. Sertifikatet og deklarasjonen må følge fuglene på reisen.
 3. Rovfugler som har deltatt på rovfuglshow kan returnere til Norge med helsesertifikatet som ble utstedt i hjemlandet ved utreise. Disse fuglene trenger ikke en deklarasjon som i punkt 2. 

Til og fra utstilling i land utenfor EØS

Dersom du reiser til en utstilling i et land utenfor EØS med fugler i fangenskap, gjelder reglene i landet du reiser til.

Når du reiser tilbake til Norge gjelder de vanlige kravene for flytting av fugler i fangenskap uten unntak.

Kappflyvning med brevduer over landegrenser

Kappflyvningskonkurranser med brevduer går ut på at fuglene slippes ett sted, for så å fly tilbake til opprinnelsesstedet.

I noen tilfeller er opprinnelsesstedet og slippstedet for brevduene i ulike land. For slike tilfeller finnes det noen unntak fra reglene om flytting, som du kan lese mer om under.

For at unntakene under skal gjelde, må brevduene  slippes for selv å fly til opprinnelsesstedet i hjemlandet umiddelbart etter ankomst.

Kappflyvning fra et annet EØS-land til hjemland i EØS

Når brevduene flyttes fra et hjemland i EØS til et annet EØS-land, skal de oppfylle de vanlige kravene for flytting av fugler i fangenskapDet gjelder likevel to unntak:

 • Når brevduene slippes for selv å fly til opprinnelsesstedet i hjemlandet, trenger det ikke følge et helsesertifikat sammen med fuglene.
 • Kravet om oppholdstid i anlegget før returreise gjelder ikke. 

Kappflyvning fra et land utenfor EØS til Norge

Når brevduer flyttes til et land utenfor EØS, skal de oppfylle dette landet sine regler for innførselen.

Når brevduene slippes for selv å fly tilbake til opprinnelsesstedet i Norge, trenger det ikke følge et helsesertifikat sammen med fuglene.

Fuglene skal være vaksinert mot Newcastle disease, men de skal ikke være vaksinert mot høypatogen fugleinfluensa. Etter ankomst trenger ikke brevduene holdes i et karanteneanlegg.

Kappflyvning fra Norge til et land utenfor EØS

Når brevduer flyttes til Norge fra et land utenfor EØS, gjelder ikke kravet om opphold i karanteneanlegg ved ankomst. Brevduene skal komme fra et registrert anlegg hvor det i 10 km radius ikke har forekommet tilfeller av Newcastle disease eller høypatogen fugleinfluensa de siste 30 dagene før avreise.

Duene skal være vaksinert mot Newcastle disease, og de skal ikke være vaksinert mot høypatogen fugleinfluensa. Når brevduene slippes for selv å fly til opprinnelsesstedet i hjemlandet, gjelder reglene i landet som fuglene reiser inn til.
 

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften

§ 4.Flytting av landdyr og rugeegg i Norge og EØS-området

EØS-avtalens vedlegg Ikapittel I del 1.1 nr. 13s (forordning (EU) 2020/688 sist endret ved forordning (EU) 2021/1706) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til krav til dyrehelse ved forflytning av landdyr og rugeegg innenfor Unionen gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg Ikapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Avsnitt 5
Fugler i fangenskap og rugeegg fra fugler i fangenskap
Artikkel 59
Krav ved forflytning av fugler i fangenskap
1. De driftsansvarlige skal bare flytte andre fugler i fangenskap enn fugler av papegøyefamilien til en annen medlemsstat dersom følgende krav er oppfylt:
 1. a.
  Dyrene har siden klekkingen eller minst de siste 21 dagene før avsendelse oppholdt seg kontinuerlig i et registrert eller avgrenset anlegg.
 2. b.
  Dyrene kommer fra flokker som ikke viser kliniske tegn på eller mistanke om listeførte sykdommer som er relevante for arten.
 3. c.
  Dyrene viser ingen kliniske tegn på eller mistanke om listeførte sykdommer som er relevante for arten.
 4. d.
  Dersom dyrene er innført til Unionen fra et tredjeland eller et territorium eller en sone i disse, har de vært holdt i karantene i samsvar med kravene for innførsel til Unionen i det godkjente karanteneanlegget på bestemmelsesstedet i Unionen.
 5. e.
  Når det gjelder duer, er dyrene vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus og kommer fra et anlegg der det utføres vaksinasjon mot infeksjon med Newcastle disease-virus.
 6. f.
  De relevante kravene knyttet til vaksinasjon som fastsatt i artikkel 61 og 62.
2. De driftsansvarlige skal bare flytte fugler av papegøyefamilien til en annen medlemsstat dersom følgende krav er oppfylt:
 1. a.
  Vilkårene fastsatt i nr. 1 er oppfylt.
 2. b.
  Dyrene kommer fra et anlegg der det ikke er bekreftet aviær klamydia i løpet av de siste 60 dagene før avsendelse, og der det dersom aviær klamydia er blitt bekreftet i løpet av de siste seks månedene før avsendelse, er iverksatt følgende tiltak:
  1. i.
   Smittede fugler og fugler som forventes å bli smittet, har fått behandling.
  2. ii.
   Etter avsluttet behandling har de vist seg å være negative ved laboratorieundersøkelser for aviær klamydia.
  3. iii.
   Etter avsluttet behandling er anlegget blitt rengjort og desinfisert.
  4. iv.
   Det har gått minst 60 dager etter at rengjøringen og desinfiseringen nevnt i punkt iii) er avsluttet.
 3. c.
  Dersom dyrene har vært i kontakt med fugler i fangenskap fra anlegg der det er diagnostisert aviær klamydia i løpet av de siste 60 dagene før avsendelse, har de vist seg å være negative ved laboratorieundersøkelser for aviær klamydia utført minst 14 dager etter kontakten.
 4. d.
  Dyrene er identifisert i samsvar med artikkel 76 i delegert forordning (EU) 2019/2035.
Artikkel 60
Krav ved forflytning av rugeegg fra fugler i fangenskap
De driftsansvarlige skal bare flytte rugeegg fra fugler i fangenskap til en annen medlemsstat dersom disse eggene oppfyller følgende krav:
 1. a.
  De kommer fra et registrert eller avgrenset anlegg.
 2. b.
  De kommer fra flokker som er blitt holdt i et registrert eller avgrenset anlegg.
 3. c.
  De kommer fra flokker som ikke viser kliniske tegn på eller mistanke om listeførte sykdommer som er relevante for arten.
 4. d.
  De oppfyller de relevante kravene knyttet til vaksinasjon som fastsatt i artikkel 61 og 62.
Artikkel 61
Krav med hensyn til vaksinasjon mot infeksjon med Newcastle disease-virus
Dersom fugler i fangenskap, rugeegg fra fugler i fangenskap eller opprinnelsesflokkene til rugeeggene er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus med andre vaksiner enn inaktiverte vaksiner, skal de vaksinene som gis, oppfylle kriteriene i vedlegg VI.
Artikkel 62
Krav ved forflytning av fugler i fangenskap og rugeegg fra fugler i fangenskap til en medlemsstat eller en sone i denne med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon
De driftsansvarlige skal bare flytte fugler i fangenskap av arter i ordenen Galliformes og rugeegg fra fugler i fangenskap av arter i ordenen Galliformes fra en medlemsstat eller en sone i denne som ikke har status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, til en medlemsstat eller en sone i denne med status som fri for infeksjon med Newcastle disease-virus uten vaksinasjon, dersom kravene i artikkel 59-61 for den spesifikke varen er oppfylt, og disse dyrene og rugeeggene oppfyller følgende krav med hensyn til infeksjon med Newcastle disease-virus:
 1. a.
  Når det gjelder fugler i fangenskap,
  1. i.
   er dyrene ikke vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus,
  2. ii.
   har dyrene vært holdt isolert i 14 dager før avsendelse, enten i opprinnelsesanlegget under tilsyn av en offentlig veterinær eller i et godkjent karanteneanlegg, der
   • -
    ingen fugler i fangenskap er blitt vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av de siste 21 dagene før avsendelse,
   • -
    ingen andre fugler ble tatt inn i løpet av de siste 21 dagene før avsendelse,
   • -
    det ikke har vært foretatt noen vaksinasjon i karanteneanlegget,
  3. iii.
   har dyrene i løpet av de siste 14 dagene før avsendelse testet negativt på serologiske tester for å påvise antistoffer mot Newcastle disease-virus, utført på blodprøver som med et konfidensnivå på 95 % påviser infeksjon ved en prevalens på 5 %.
 2. b.
  Når det gjelder rugeegg fra fugler i fangenskap,
  1. i.
   er de ikke vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus,
  2. ii.
   kommer de fra flokker som

   enten

   • -
    ikke er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus,

   eller

   • -
    er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus med inaktiverte vaksiner,

   eller

   • -
    er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus med levende vaksiner som oppfyller kriteriene i vedlegg VI, og vaksinasjonen er foretatt minst 30 dager før rugeeggene ble innsamlet.
Artikkel 67
Krav ved forflytning av fugler i fangenskap beregnet på utstillinger
1. De driftsansvarlige skal bare flytte fugler i fangenskap til en utstilling i en annen medlemsstat dersom disse dyrene oppfyller vilkårene i artikkel 59.
2. Den driftsansvarlige for utstillingen, med unntak av rovfuglshow for rovfugler, skal sikre at
 1. a.
  innførselen av dyr til utstillingen er begrenset til fugler i fangenskap som er registrert på forhånd for deltakelse i utstillingen,
 2. b.
  innførselen til utstillingen av fugler som kommer fra anlegg som ligger i medlemsstaten der utstillingen finner sted, ikke setter helsestatusen til fugler som deltar i utstillingen i fare, ved å

  enten

  1. i.
   kreve samme helsestatus for alle fugler i fangenskap som deltar i utstillingen,

  eller

  1. ii.
   holde de fuglene i fangenskap som kommer fra medlemsstaten der utstillingen finner sted, i separate lokaler eller avlukker atskilt fra fugler i fangenskap som kommer fra andre medlemsstater,
 3. c.
  en veterinær
  1. i.
   utfører identitetskontroll av fugler i fangenskap som deltar i utstillingen, før de innføres til utstillingen,
  2. ii.
   overvåker fuglenes kliniske tilstand ved innførsel til og under utstillingen.
3. De driftsansvarlige skal sikre at fugler i fangenskap som flyttes til en utstilling i samsvar med nr. 1 og 2, bare flyttes fra slike utstillinger til en annen medlemsstat dersom de oppfyller ett av følgende krav:
 1. a.
  Dyrene ledsages av et helsesertifikat i samsvar med artikkel 81,

eller

 1. b.
  når det gjelder andre fugler i fangenskap enn rovfugler som har deltatt i et rovfuglshow, ledsages dyrene av en erklæring utstedt av veterinæren nevnt i nr. 2 bokstav c) som fastslår at fuglenes helsestatus som attestert i det originale helsesertifikatet i samsvar med artikkel 81, ikke er satt i fare under utstillingen, samt av det gyldige originale helsesertifikatet i samsvar med artikkel 81, utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten for forflytning av fugler i fangenskap til utstillingen, og som er vedlagt erklæringen,

eller

 1. c.
  når det gjelder rovfugler som har deltatt i et rovfuglshow, ledsages dyrene av et gyldig originalt helsesertifikat i samsvar med artikkel 81 utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten til bruk ved forflytning av rovfuglene til rovfuglshowet, forutsatt at de flyttes tilbake til opprinnelsesmedlemsstaten.
4. Veterinæren nevnt i nr. 2 bokstav c) skal bare utstede erklæringen nevnt i nr. 3 bokstav b) dersom
 1. a.
  dyrene flyttes tilbake til opprinnelsesmedlemsstaten,
 2. b.
  det er truffet tiltak for at den planlagte forflytningen av fuglene i fangenskap til opprinnelsesmedlemsstaten skal kunne avsluttes innenfor gyldighetstiden for det originale helsesertifikatet i samsvar med artikkel 81, utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten til bruk ved forflytning av fuglene i fangenskap til utstillingen,
 3. c.
  vilkårene i nr. 2 bokstav b) er oppfylt.
M1
Artikkel 71
Helsesertifikat for visse holdte landdyr
M1
1. De driftsansvarlige skal bare flytte fugler i fangenskap, bortsett fra brevduer til idrettsarrangementer, honningbier, humler, bortsett fra humler fra godkjente produksjonsanlegg som er isolert fra det omgivende miljøet, primater, hunder, katter, ildrer og andre kjøttetere til en annen medlemsstat dersom de ledsages av et helsesertifikat utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten.
M1
2. Som unntak fra nr. 1 kan de driftsansvarlige flytte fugler i fangenskap fra utstillinger og tilbake til fuglenes opprinnelsesmedlemsstat i samsvar med artikkel 67 nr. 3.
3. Som unntak fra nr. 1 kan det helsesertifikatet som er utstedt av vedkommende myndighet i opprinnelsesmedlemsstaten til bruk ved forflytning av rovfugler fra anlegget i opprinnelsesmedlemsstaten til et rovfuglshow i en annen medlemsstat, ledsage disse rovfuglene under deres hjemtransport fra denne utstillingen til opprinnelsesmedlemsstaten, forutsatt av forflytningen finner sted innenfor sertifikatets gyldighetstid.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Dyreimportforskriften

§ 3. Import fra tredjestater

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13f (forordning (EU) 2020/692 sist endret ved forordning (EU) 2022/54) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for import til Unionen og forflytning og håndtering etter import av forsendelser av visse dyr, avlsmateriale og produkter av animalsk opprinnelse gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Artikkel 62
Unntak fra kravene til dyrehelse for innførsel til Unionen av fugler i fangenskap
1. Som unntak fra kravene fastsatt i artikkel 3-10, unntatt artikkel 3 bokstav a) i), artikkel 11-19 og artikkel 53-61, skal forsendelser av fugler i fangenskap som ikke oppfyller de nevnte kravene, tillates innført til Unionen dersom de kommer fra tredjeland eller territorier som er særlig listeført for innførsel av fugler i fangenskap til Unionen basert på likeverdige garantier.
2. Som unntak fra kravene fastsatt i artikkel 11 og artikkel 54-58 skal forsendelser av brevduer som innføres til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der de vanligvis holdes, i den hensikt at de umiddelbart slippes løs for å fly tilbake til tredjelandet eller territoriet eller sonen, og som ikke oppfyller de nevnte kravene, tillates innført til Unionen dersom de oppfyller følgende krav:
 1. a.
  Bestemmelsesmedlemsstaten har bestemt at brevduene kan innføres til dens territorium fra tredjelandet eller territoriet eller sonen i disse i samsvar med artikkel 230 nr. 2 i forordning (EU) 2016/429.
 2. b.
  De kommer fra et registrert anlegg der det innenfor en radius på 10 km rundt anlegget, eventuelt innbefattet et nabolands territorium, ikke har forekommet utbrudd av høypatogen aviær influensa eller infeksjon med Newcastle disease-virus i løpet av minst de siste 30 dagene før lastedatoen for avsendelse til Unionen.
 3. c.
  De er ikke vaksinert mot høypatogen aviær influensa.
 4. d.
  De er vaksinert mot infeksjon med Newcastle disease-virus, og vedkommende myndighet i opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet har gitt garantier for at vaksinene som brukes, er i samsvar med de generelle og særlige kriteriene for vaksiner mot infeksjon med Newcastle disease-virus angitt i nr. 1 i vedlegg XV.
 5. e.
  De kommer fra et anlegg der det vaksineres mot infeksjon med Newcastle disease-virus.
3. Som unntak fra kravene i artikkel 59, 60 og 61 kan vedkommende myndighet i innførselsmedlemsstaten tillate innførsel til Unionen av brevduer som ikke transporteres direkte til et karanteneanlegg som er godkjent i samsvar med artikkel 14 i delegert forordning (EU) 2019/2035, dersom de
 1. a.
  er brevduer som innføres til Unionen fra et tredjeland eller territorium eller en sone i disse der de vanligvis holdes, i samsvar med nr. 2,
 2. b.
  umiddelbart slippes løs, under vedkommende myndighets kontroll, for å fly tilbake til opprinnelsestredjelandet eller opprinnelsesterritoriet eller en sone i disse.
M2
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no