Til hovedinnhold

Registrering av hestehold (stall)

Alle anlegg (staller eller hestehold) der det holdes hest permanent eller midlertidig, skal være registrert hos myndighetene. 

Publisert

Det er den driftsansvarlig som skal gjøre registreringen. Den driftsansvarlige er den som driver hesteholdet til daglig. Her får vite hvordan du registrerer hesteholdet, og hvordan du finner registreringsnummeret hvis hesteholdet allerede er registrert.

Slik registrerer du hesteholdet

Dersom hesteholdet ikke er registrert hos Mattilsynet, må du gjøre dette på Mattilsynets skjematjeneste. Du får da tildelt et registreringsnummer for hesteholdet.

Søk om tillatelse for næringsrettet aktivitet med hest

Dersom du driver visse typer næringsrettet aktivitet med hest (eks. hestesenter), skal du ikke registrere, men søke om tillatelse hos Mattilsynet.

Slik finner du registreringsnummeret

Dersom hesteholdet allerede er registrert hos Mattilsynet, finner du registreringsnummeret for dyreholdet ditt i Mattilsynets skjematjeneste.

Dersom hesteholdet ditt er del av et dyrehold som tidligere har fått tildelt en dyreholds-ID, vil dette være registreringsnummeret for hesteholdet. 

Registreringen skal sikre smittesporing

Hensikten med kravet er at myndighetene skal ha oversikt hvor hesten har oppholdt seg, slik at det blir lettere å begrense et eventuelt sykdomsutbrudd.

Slik gjør du

Registrere nytt dyrehold

Du registrerer nytt dyrehold ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste og deretter velge skjemaet "Nytt dyrehold" i menyen.

Alternativt kan du henvende deg til lokalt avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forordning (EU) 2016/429, artikkel 84

Forordning (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)

Artikkel 84

Driftsansvarliges plikt til å registrere anlegg

1. Driftsansvarlige for anlegg som holder landdyr eller samler inn, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale, skal gjøre følgende for å få sine anlegg registrert i samsvar med artikkel 93, og før de starter driften:

a) Informere vedkommende myndighet om ethvert slikt anlegg som de har ansvar for.

b) Framlegge følgende opplysninger for vedkommende myndighet:

i) Den driftsansvarliges navn og adresse.

ii) Anleggets beliggenhet og beskrivelse av dets lokaler.

iii) Kategoriene, artene og antallet eller mengden av holdte landdyr eller avlsmateriale som de har til hensikt å holde på anlegget, og anleggets kapasitet.

iv) Anleggstype.

v) Andre sider ved anlegget som er relevante for å fastsette hvilken risiko det utgjør.

2. Driftsansvarlige for anleggene nevnt i nr. 1 skal informere vedkommende myndighet om følgende:

a) Eventuelle endringer ved anlegget med hensyn til forholdene nevnt i nr. 1 bokstav b).

b) Opphør av den driftsansvarliges eller anleggets aktiviteter.

3. Anlegg som skal godkjennes i samsvar med artikkel 94 nr. 1, skal ikke være forpliktet til å legge fram opplysningene nevnt i nr. 1.