Til hovedinnhold

Krav til dyreholdjournal for bier

Alle som har bier, skal ha dyreholdjournal. Journalen skal oppbevares på anlegget i minst 5 år.

Publisert

Disse opplysningene skal stå i dyreholdjournalen

Driftsansvarlige for bigårder skal journalføre følgende:

 • Antall bikuber
 • Ved flytting av bier til og fra bigårder (unntatt midlertidig beiteskifte/vandring): 
  • navn og adresse til driftsansvarlig på avsender- og mottakeranlegg (gjelder ikke ved flytting mellom den driftsansvarliges egne bigårder) 
 • For hvert midlertidige beiteskifte (vandring) fra bigården:
  • Sted (bigårds-/vandreplassen biene flyttes til)
  • Start- og sluttdato for oppholdet på bigårds-/vandreplassen
  • Antall bikuber som flyttes
  • Numrene på bikubene som flyttes
 • Ved flytting av brukt bikubemateriell og utbygde vokstavler:
  • navn og adresse til alle som driftsansvarlig leverer til eller mottar fra

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. 

Regelverk

Dyrehelseforskriften

§ 4. Dyrehelseforordningen

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13 (forordning (EU) 2016/429 som endret ved forordning (EU) 2017/625 og forordning (EU) 2018/1629) om smittsomme dyresykdommer og om endring og oppheving av visse rettsakter på dyrehelseområdet («dyrehelseforordningen») gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 4. Krav til registrering, godkjenning, registre, journalføring og sporbarhet

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som endret ved forordning (EU) 2020/1625 og forordning (EU) 2021/2168) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13x (forordning (EU) 2022/1345) om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg som holder landdyr og samler inn, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.

§ 13. Journalføring av opplysninger om flytting av bier mv.

Driftsansvarlige for bigårder skal journalføre flytting av bier til og fra bigårdene sine, med angivelse av:
 1. a.
  navnet og adressen til den driftsansvarlige på henholdsvis avsender- eller mottakeranlegget, og
 2. b.
  nummeret på bikubene som flyttes.
Den driftsansvarlige skal i tillegg journalføre navnet og adressen til alle han leverer eller mottar brukt bikubemateriell eller utbygde vokstavler til eller fra.
Bestemmelsen i første ledd bokstav a gjelder ikke ved flytting mellom den driftsansvarliges egne bigårder. Bestemmelsen i første ledd bokstav b gjelder kun ved flytting av bikuber mellom den driftsansvarliges egne bigårder.
Artikkel 22
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for alle anlegg hvor det holdes landdyr
Driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg hvor det holdes landdyr, skal journalføre følgende opplysninger:
 1. a.
  Identifikasjonskoden som framgår av identifikasjonsmerket, dersom det er påsatt, for hvert identifisert dyr som holdes i anlegget.
 2. b.
  Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg dersom de kommer fra et annet anlegg.
 3. c.
  Det unike registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes bestemmelsesanlegg dersom de skal til et annet anlegg.
Artikkel 27
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg hvor det holdes honningbier
Driftsansvarlige for registrerte anlegg hvor det holdes honningbier, skal for hver bigård journalføre nærmere opplysninger om eventuelt midlertidig beiteskifte for holdte bikuber, med opplysninger som omfatter minst sted og start- og sluttdato for hvert beiteskifte, samt hvor mange bikuber som er flyttet.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no