Til hovedinnhold

Kjøttkontrollrapporter etter slakting av fjørfe

Kjøttkontroll er Mattilsynets kontroll av dyr før og etter slakting med tanke på dyrenes helse, velferd og egnethet til mat. Undersøkelse av bakgrunnsinformasjon om fjørfeflokken er også en del av kjøttkontrollen.

Publisert

Hensikten med kjøttkontrollen er å fange opp mulige risikoer for dyrehelse, dyrevelferd, samt å hindre at kjøtt som ikke er egnet til mat kommer på markedet. 

Kjøttkontrollrapporten inneholder informasjon om hva vi har:

 • registrert ved kontroll av levende dyr
 • kassert (erklært uegnet til konsum)
 • mottatt av relevant informasjon fra slakteriet og som vi vil videreformidle

Kjøttkontrollrapport er ikke en oppfølging av fjørfeholdet eller slakteriet

Dyreeier har rett på informasjon om hva vi har registrert. Disse registreringene gjelder forhold som kan ha betydning for dyrehelse eller dyrevelferd. Registreringen er ikke å anse som et vedtak fra oss, og det er ikke uttalerett eller klagerett på registreringen.

Vår kjøttkontrollrapport er knyttet til funn og vedtak i henhold til vår lovpålagte kontroll av kjøtt, og ikke rettet mot fjørfeholdet som ved et ordinært tilsyn.  Dyreeier har innsynsrett og anledning til å be om å få slettet åpenbart feilaktige registreringer. Som hovedregel vil ikke registreringer som angår dyrehelse og dyrevelferd medføre kassasjon av det levende dyret, men observasjoner kan inngå i helhetsvurderingen av flokken.

Hvordan bruker vi registreringer gjort i forbindelse med kjøttkontroll av fjørfe?

Registreringene som blir gjort i kjøttkontrollen er viktige for at vi kan oppdage forhold som kan ha hatt betydning for dyrehelse og dyrevelferd. Vi registrerer ikke alt. Det er kun de observasjonene som er ansett som særlig relevante, som blir registrert.

Dataene vil gi et grunnlag for vårt øvrige arbeid med å risikobasere offentlig kontroll med dyrehold. 

Dataene brukes også i kjøttkontrollen. Kontroll av slaktedyr fra fjørfehold som har mange registreringer fra tidligere leveranser, er mer tidkrevende.

Registreringer knyttet til levende dyr

Vi kontrollerer et representativt utvalg per transportenhet som ankommer slakteriet. Dersom det gjøres registreringer knyttet til fjørfeholdet eller transportegnethet vi mener skal følges opp, vil du enten bli kontaktet pr telefon, motta en egen rapport med ytterligere observasjoner og vurderinger, eller få besøk. 

Dersom det gjøres registreringer med betydning for vår vurdering av egnethet til mat, vil dette komme frem av kassasjonsvedtaket. 

Registreringer

Beskrivelse

Ingenting å anmerke

Et helhetsinntrykk av rene, tørre fjærkre, med normal fjørutvikling og riktige plassforhold

Glissen fjørdrakt

Flertall av de kontrollerte har en glissen fjærdrakt.

Skitne og fuktige dyr

Flertall av de kontrollerte var skitne og fuktige i fjørdrakten.

Tendenser til klumping

I mer enn halvparten av de kontrollerte skuffene klumpet fjærkreet seg.

Pesende dyr

I en eller flere kontrollerte skuffer ble det observert flere pesende fjærkre.

Deler av dyret i klem

I en eller flere kontrollerte skuffer ble det observert fjærkre i klem.

Flere dyr på rygg

I en eller flere kontrollerte skuffer ble det observert fjærkre liggende på rygg.

Beinproblemer

I en eller flere kontrollerte skuffer ble det observert flere fjærkre med beinproblemer.

Plukkefeil

I en eller flere kontrollerte skuffer ble det observert feil antall fjærkre.

Kassasjonsårsaker

Årsak

Beskrivelse

Forurensing

Skrottene er forurenset på grunn av fylt kro eller fylte tarmer, og det er ikke mulig å fjerne forurensingen til et akseptabelt nivå.
Forurensing tekniskSkrottene er forurenset som følge av tekniske årsaker på slakteriet, og det er ikke mulig å fjerne foruresingen til et akseptabelt nivå. Dette er skrotter som f.eks er falt på gulv, ødelagt av maestro, gallesøl, søl fra eggeplomme, oljesøl fra linjene.

Sirkulasjonssvikt/ Ascites

Tydelige væskeansamlinger i buk- og eller bryst-hule.Leverforandringer: hard, bølgete og skrumpet lever. På større kylling ser vi ofte lever med ujevn bulkete overflate og fibrinbelegg. På mindre kylling ser vi ofte en rødlig misfarget lever med butte kanter, fibrinbelegg på organer og forstørret hjerte.

Maskinskade

Skrotten er ødelagt av maskiner i forbindelse med slakting. F. eks. for lenge i skoldekar, feil i bedøvelseskammer, stopp på linja, revet i stykker.

Patologisk misvekst

Patologiske grunner til misvekst. Kyllingene som Mattilsynet kasserte på grunn av misvekst var små, dårlig muskelsatt og slaskete i skrotten.

Avvikende størrelse

Destruert av slakteriet fordi anleggets maskiner ikke kan tilpasses avvikende størrelser på skrotten.

Død før bedøving

Dyr som har dødd under plukking, transport og oppstalling.

Hudsykdom

Avvik i huden, for eksempel svimerker etter møkk.

 • Underhudsbetennelse: Gult osteaktig puss/verk som spredd under huden. Ofte med sår/sprekkdannelser ved gompen.
 • Hudbetennelse/sår: Dype betente sår som går ned til muskulatur.

Leversykdom

Avvikende form, størrelse, farge og tekstur på leveren.

Typiske leverforandringer:

 • Forstørret lever med glatt overflate og lyse små uregelmessige øyer omgitt av leverfarget nettverk.
 • Grønne flekker på lever og grå galleblære.
 • Gult osteaktig belegg på overflate av lever og galleblære.
 • Gule/hvite prikker spredt rundt i levervev og leveroverflate med pusslignende innhold.
 • Tydelige mørkerøde prikker i levervev.

Lukt og/eller farge

Avvikende lukt og/eller farge på skrotten, uten funn av endringer på organsettet.

Leddsykdom

Akutte eller kroniske leddbetennelser. Hovne ledd. Ved snitting ses puss i ledd og rundt sener.

Bukhinnebetennelse

Akutt eller kronisk betennelse i bukhinne Skrotter med illeluktende puss/verk i buk.

Brudd

Vingebrudd og beinbrudd. Ferske, åpne brudd med omfattende blødninger eller gamle brudd med tilhørende lokal infeksjon og/eller forandringer på organer.

Blodutredelser/lesjoner

Omfattende blodutredelser i muskulatur.

Myopati

Svært uttalt myopati med blodutredelser og/eller væskeansamlinger under huden skal føre til helkassasjon.

 • Wooden breast: Muskulaturen er hard og treaktig. Formen på brystmuskelen blir også mer kantet og overflaten mer ujevn, og det kan være varierende grad av hvite striper og væskeansamling under huden.
 • Spaghetti meat: brystmuskulatur er ofte flerret opp, muskelfibrene er spaghettiaktig, muskeloverflaten kan ha et kokt utseende.

Svulster

Svulstliknende vev og masse. For eksempel: hudkreft, tumor i indre organer.

Hjertesykdom

Avvikende hjerteform, størrelse og farge, inkludert betennelser i, på og rundt hjertet.

Allment syk

Brukes der det ikke er noen åpenbare andre observasjoner som er fremtredende, men skrott og organsett gir inntrykk av allmenn påkjenning og redusert vitalitet.

Utilstrekkelig avblødd

Feil farge på skrotten. For rød tilsier at det er mer blod enn tillatt i muskulaturen.

Luftsekkbetennelse

Akutt eller kronisk betennelse i luftsekken. Væske/skum/verk i buken med opprinnelse fra luftsekker.

Egglederbetennelse

Funn som tilsier akutt eller kronisk betennelse i egglederen. Illeluktende verk i kroppshulen eller innkapslet i egglederen (avlang gul lesjon).

Avmagring

Gelatinøst fettvev og/eller mangel på fettdeponier.

Vurderingen av resultatene etter kjøttkontroll av fjørfe settes automatisk basert på kassasjonsprosenter og dødelighet. 

Vurdering av antall kassasjoner uavhengig av årsak

Under 0,8%

Vi vurderer at det samlet sett for dette partiet er et lite antall kassasjoner.

Mellom 0,81-1,5%

Vi vurderer at det samlet sett for dette partiet er et normalt antall kassasjoner. 

Over 1,51%

Vi vurdere at det samlet sett for dette partiet er et for høyt antall kassasjoner.

Vurdering av høy dødelighet

Antall døde før slakting 

Over 0,3%

Unormalt høyt antall døde

Destruerte som følge av feil størrelse 

Over 0,5%

Unormalt mange destruerte 

Dødelighet 1. uke 

Over 1,5%

Unormal høy dødelighet første leveuke 

Dødelighet totalt

Over 4%

Unormal høy dødelighet i partiet 

Utledete felter i kjøttkontrollrapport 

Enkelte felter i rapporten får sine verdier fra utregninger basert på andre verdier. Dette er feltene og hvor de kommer fra: 

Felt 

Forklaring 

Antall levert 

 

Denne verdien kommer fra slakteriet. Skal være det som faktisk ble levert til slakteriet, inkludert døde ved ankomst og døde før bedøving. (Ikke det som var estimert forventet levert i oversendt matkjedeinformasjon (MKI)) 

 

Død før bedøving 

 

Antall dyr som var døde før bedøving 
Levert av slakteriet som PM observasjoner "Død før bedøving" 

 

Antall levende mottatt til slakt 

 

Kalkulert som "Antall levert" - "Død før bedøving" 

 

Antall kassert på linja 

 

Summen av antall for alle PM observasjoner, utenom antall for observasjonen "Død før bedøving" 

 

Antall godkjente 

 

Kalkulert som "Antall levende mottatt til slakt" - "Antall kassert på linja" 

 

Vedtak om kassasjon total 

 

Summen av antall for alle PM observasjoner, - antall for PM observasjonene "Død før bedøving" og "Avvikende størrelse" 

 

Dødelighet dette innsettet 1. uke 

 

Rapportert i oversendt MKI. 

 

Dødelighet dette innsettet totalt 

 

Antall i innsettet i oversendt MKI - "Antall levende mottatt til slakt". 
Vi inkluderer de som ble funnet døde før bedøving i «dødelighet i innsettet» 

 

Utregning av prosenter: 

En del av feltene vises også som en prosent. 
Det er da som en prosent av "Antall levert". 

Har du spørsmål til innholdet i kjøttkontrollrapporten du har fått? Ta kontakt med avsenderen. Kontaktinformasjon står nederst i rapporten du mottar fra Mattilsynet.