Til hovedinnhold

Fjørfe

Fjørfe er fugler som holdes for å produsere egg, kjøtt, fjær, avkom eller andre produkter. Hvis produktene fra fuglene kun brukes i egen husholdning, regnes fuglene ikke som fjørfe.

 

Smittestatus

Fugleinfluensasmitte sirkulerer blant ville fugler i hele Norge. Ville fugler kan dra med seg smitte til tamme fugler.
 

Les mer om fugleinfluensa

Meld fra om smittsom dyresykdom

Ring Mattilsynet på telefon 22 40 00 00 ved mistanke om, eller påvisning av, alvorlig smittsom dyresykdom.

Hvis du har kontaktet praktiserende veterinær, vil veterinæren melde fra til Mattilsynet. I så fall trenger du ikke kontakte oss selv.

Les mer

Regelverk

Forskrift om hold av strutsefugl Forskrift om hold av høns og kalkun Forskrift om kontroll med Salmonella i fjørfe, fjørfefôr, fjørfekjøtt og egg Forskrift om infisert sone for høypatogen aviær influensa og Newcastlesyke Instruks til Mattilsynet, Distriktskontorene, vedrørende isolasjon og undersøkelse av dyr. Forskrift om velferd for produksjonsdyr Forskrift om helsesertifikater – landdyr og avlsmateriale derav – forordning (EU) 2021/403 (landdyrhelsesertifikatforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om avlsmateriale fra holdte landdyr (avlsmaterialeforskriften) Forskrift om dyrevelferd ved fremvisning av dyr Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om import av visse levende dyr, avlsmateriale og animalske produkter fra tredjestater (dyreimportforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forebygging og bekjempelse av smittsomme dyresykdommer (dyresykdomsbekjempelsesforskriften) Lov om matproduksjon og mattrygghet mv. (matloven) Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om melding, rapportering, overvåkning, utryddelsesprogram og sykdomsfri status for bestemte dyresykdommer (dyrehelseovervåkningsforskriften) Lov om dyrevelferd Forskrift om opprettelse av restriksjonssone for å bekjempe høypatogen aviær influensa (HPAI-soneforskrift Kvinnherad) Forskrift om midlertidige bekjempelses- og nødtiltak for å hindre spredning av nærmere angitte dyresykdommer i og til EØS (dyresykdomsnødtiltaksforskriften)