Til hovedinnhold
Søk

Du må registrere at du starter med småfe

Når du starter med sau- eller geitehold, må du registrere dette hos Mattilsynet.

Faglig oppdatert

Skaff et produsentnummer

Før du registrerer deg hos Mattilsynet bør du skaffe deg et produsentnummer (ti siffer) hos lokalt landbrukskontor i kommunen. Produsentnummeret representerer en kobling mellom landbrukseiendom og foretak. Landbrukskontoret tildeler et produsentnummer knyttet til gårdsbruket og deg som innehaver.

Små og hobbypregede sauehold som ikke har organisasjonsnummer, skal også få produsentnummer. Det lages da en kobling mellom eiendom og fødselsnummer.

Registrer dyreholdet hos Mattilsynet

OBS! Tar du over gårdsdriften ved generasjonsskifte? Da skal du ikke registrere dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste, men melde brukerskifte til husdyrregisteret@mattilsynet.no. 

Når du har fått produsentnummer, skal du registrere dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste. Som driftsansvarlig skal du blant annet gi opplysninger om

  • dyreholdets plassering
  • adresse
  • driftsansvarliges navn og adresse
  • dyreart
  • produksjonsform (type drift)
  • kapasitet
  • mengde dyr
  • og visse fasiliteter.

Du får en Dyreholds-ID

Når du har registrert saueholdet i Mattilsynets skjematjenester, får du automatisk tildelt Dyreholds-ID. Dette nummeret bruker du i øremerkene.

Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.
Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.

Slik gjør du

Her registrerer du dyreholdet

Du registrerer nytt dyrehold ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste og deretter velge skjemaet "Nytt dyrehold" i menyen.

Alternativt kan du henvende deg til lokalt avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 4.Krav til registrering, godkjenning, registre, journalføring og sporbarhet

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som endret ved forordning (EU) 2020/1625 og forordning (EU) 2021/2168) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om velferd for småfe