Til hovedinnhold

Du må registrere at du starter med småfe

Når du starter med sau- eller geitehold, må du registrere dette hos Mattilsynet.

Faglig oppdatert

Før du registrerer deg hos Mattilsynet trenger du et produsentnummer. Dette får du ved å gjøre følgende:

  1. Kontakt ditt lokale landbrukskontor i kommunen. De gjør en kobling mellom ditt foretak og landbrukseiendommen din. Deretter opprettes det automatisk et produsentnummer til deg i produsentregisteret hos Landbrukets dataflyt.
  2. Når dette er gjort finner du produsentnummeret ditt ved å søke på organisasjonsnummeret ditt i produsentregisteret som driftes av Landbrukets dataflyt: Produsentnummer

Små og hobbypregede sauehold som ikke har organisasjonsnummer, trenger også et produsentnummer. De må selv kontakte Landbrukets dataflyt for å få dette. Det lages da en kobling mellom eiendom og fødselsnummer. 

Registrer dyreholdet hos Mattilsynet

OBS! Tar du over gårdsdriften ved generasjonsskifte? Da skal du ikke registrere dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste, men melde brukerskifte til husdyrregisteret@mattilsynet.no. 

Når du har fått produsentnummer, skal du registrere dyreholdet i Mattilsynets skjematjeneste. Som driftsansvarlig skal du blant annet gi opplysninger om

  • dyreholdets plassering
  • adresse
  • driftsansvarliges navn og adresse
  • dyreart
  • produksjonsform (type drift)
  • kapasitet
  • mengde dyr
  • og visse fasiliteter.

Du får en Dyreholds-ID

Når du har registrert saueholdet i Mattilsynets skjematjenester, får du automatisk tildelt Dyreholds-ID. Dette nummeret bruker du i øremerkene.

Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.
Dyreholds-IDen finner du under fanen Oversikt under oppførte tilsynsobjekter i skjematjenesten.

Slik gjør du

Her registrerer du dyreholdet

Du registrerer nytt dyrehold ved å logge deg inn i Mattilsynets skjematjeneste og deretter velge skjemaet "Nytt dyrehold" i menyen.

Alternativt kan du henvende deg til lokalt avdelingskontor.

Mattilsynets skjematjeneste

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften

§ 4. Krav til registrering, godkjenning, registre, journalføring og sporbarhet

EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13g (forordning (EU) 2019/2035 som endret ved forordning (EU) 2020/1625 og forordning (EU) 2021/2168) om utfylling av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 med hensyn til regler for anlegg for landdyr og rugerier, samt sporing av visse holdte landdyr og rugeegg gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
EØS-avtalens vedlegg I kapittel I del 1.1 nr. 13x (forordning (EU) 2022/1345) om fastsettelse av regler for gjennomføring av europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429 når det gjelder registrering og godkjenning av anlegg som holder landdyr og samler inn, produserer, bearbeider eller oppbevarer avlsmateriale gjelder som forskrift med de tilpasninger som følger av vedlegg I kapittel I, protokoll 1 til avtalen og avtalen for øvrig.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Forskrift om velferd for småfe