Til hovedinnhold

TSE-klasse avgjør om du får selge småfe

Du må være i TSE-klasse 3 for å kunne selge småfe. 

Faglig oppdatert

TSE (transmissible spongiforme encefalopatier) er en samlebetegnelse for noen sjeldne hjernesykdommer hos både mennesker og dyr, blant annet skrapesjuke. Skrapesjuke er en nasjonal liste 2-sykdom.

Skrapesjuke har to varianter – en klassisk form som er smittsom, og en atypisk form som ikke er smittsom. Overvåkingen gjelder den smittsomme varianten.

Dette er TSE-klassene

Det er hvor lenge småfe på ditt anlegg har vært overvåket for TSE som avgjør hvilken TSE-klasse de tilhører. De fleste småfe tilhører TSE-klasse 3.

TSE-klasse 1
Småfe på anlegget har ikke vært overvåket for TSE, eller de har vært overvåket i en kortere periode enn 2 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98, er påvist.

TSE-klasse 2
Småfe på anlegget har vært overvåket for TSE i mer enn 2 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98 er påvist.


TSE-klasse 3
Småfe på anlegget har vært overvåket for TSE i mer enn 3 år uten at TSE, med unntak av skrapesjuke Nor98 er påvist.


TSE-klasse 4*
Småfe på anlegget oppfyller vilkårene som stilles for å ha status kontrollerbar risiko for å ha klassisk skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A, avsnitt A. Når dine småfe oppfyller vilkårene, kan du søke Mattilsynet om at småfe på anlegget ditt kommer i denne klassen.


TSE-klasse 5*
Småfe på anlegget oppfyller vilkårene som stilles for å ha status neglisjerbar risiko for å ha klassisk skrapesjuke i TSE-forskriften § 2, jf. forordning (EF) nr. 999/2001 vedlegg VIII, kapittel A, avsnitt A. Når dine småfe oppfyller vilkårene, kan du søke Mattilsynet om at småfe på anlegget ditt kommer i denne klassen.

* TSE klasse 4 og 5 er kun aktuelt for de som ønsker å eksportere småfe til EU

Meld fra hvis du ser tegn på TSE-sykdom

Du som holder småfe har plikt til å melde fra til Mattilsynet umiddelbart dersom du har mistanke om eller vet om skrapesjuke hos dine småfe. Grunner til å mistenke skrapesjuke kan være at småfeet viser eller har vist nevrologiske eller atferdsmessige forstyrrelser. 

Du må også melde fra til veterinær så snart som mulig dersom du legger merke til noe av dette hos dine småfe:

  • Unormal dødelighet
  • Andre tegn på alvorlig sykdom 
  • Vesentlig redusert produksjonstakt av ukjent årsak 

Du har også plikt til å melde fra om andre tilfeller der småfe eldre enn 18 måneder har dødd eller blitt avlivet. Denne meldeplikten gjelder ikke for småfe som har blitt slaktet for humant konsum. Du skal gi meldingen så snart som mulig, enten til Mattilsynet eller til veterinæren som tar prøver etter avtale med Mattilsynet. 

Se hvordan du melder fra

Lavere TSE-klasse dersom du ikke oppfyller meldeplikten

Mattilsynet sjekker at du overholder meldeplikten din, for eksempel hvis du ønsker å selge dyr.

Det er hvor lenge småfe på ditt anlegg har vært overvåket for TSE som avgjør hvilken TSE-klasse du tilhører. Klassifiseringen i riktig TSE-klasse avhenger av at du overholder meldeplikten din.

TSE-klassen på småfe på anlegget ditt kan bli satt ned dersom du henter dyr fra et anlegg der småfe har lavere TSE-klasse enn småfe på ditt anlegg.

Regelverk

Landdyrforflytningsforskriften § 16

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om forflytning av landdyr, rugeegg og animalske produkter fra landdyr i EØS-området (landdyrforflytningsforskriften) (FOR-2022-04-07-636)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrforflytningsforskriften § 19

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrforflytningsforskriften § 21

Forskrift om dyrehelse (dyrehelseforskriften) (FOR-2022-04-06-631)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no