Krav til dyreholdjournal for storfe

Alle som har storfe, skal ha en oppdatert dyreholdjournal.

Faglig oppdatert

Disse opplysningene må stå i dyreholdjournalen

Dyreholdjournalen for storfe skal inneholde

 1. antall dyr i anlegget
 2. fødselsdato (inklusiv individnummer for hvert dyr), inklusiv kjønn og identifikasjonskode til dyrets mor
 3. dato for hvert enkelt dyr som dør, blir slaktet eller går tapt på annen måte
 4. opplysninger om dyr som flyttes fra anlegget:
  • dato for flyttingen
  • individnummer på dyrene som flyttes
  • navn og adresse til driftsansvarlig på mottakeranlegg, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID  
 5. opplysninger om dyr som flyttes til anlegget: 
  • dato for flyttingen
  • individnummer på dyrene som flyttes
  • navn og adresse til driftsansvarlig på avsenderanlegget, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID 
 6.  opplysninger om dødeligheten i anlegget
 7. opplysninger om smitteverntiltak (biosikkerhetstiltak) i anlegget
 8. opplysninger om anleggets produksjonstype (for eksempel melkeproduksjon, kjøttproduksjon og så videre)
 9. opplysninger om anleggets størrelse
 10. opplysninger om helse for alle storfe på anlegget: Overvåking, behandlinger, testresultater og andre relevante opplysninger for dyrene, produksjonstypen, og anleggets type og størrelse.

NB! Opplysningene i punkt nummer 1, 2, 3 og 4 trenger ikke føres i dyreholdjournalen forutsatt at det rapporteres til Husdyrregisteret innen 24 timer etter at hendelsen fant sted.

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i ti år

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid. 

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum ti år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften §10, §12, §14, §16, §17

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 102

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 22 og 23