Til hovedinnhold
Søk

Krav til dyreholdjournal for storfe

Alle som har storfe, skal ha en oppdatert dyreholdjournal.

Faglig oppdatert

Disse opplysningene må stå i dyreholdjournalen

Dyreholdjournalen for storfe skal inneholde

 1. antall dyr i anlegget
 2. fødselsdato (inklusiv individnummer for hvert dyr), inklusiv kjønn og identifikasjonskode til dyrets mor
 3. dato for hvert enkelt dyr som dør, blir slaktet eller går tapt på annen måte
 4. opplysninger om dyr som flyttes fra anlegget:
  • dato for flyttingen
  • individnummer på dyrene som flyttes
  • navn og adresse til driftsansvarlig på mottakeranlegg, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID  
 5. opplysninger om dyr som flyttes til anlegget: 
  • dato for flyttingen
  • individnummer på dyrene som flyttes
  • navn og adresse til driftsansvarlig på avsenderanlegget, inklusiv produsentnummer / dyreholds-ID 
 6.  opplysninger om dødeligheten i anlegget
 7. opplysninger om smitteverntiltak (biosikkerhetstiltak) i anlegget
 8. opplysninger om anleggets produksjonstype (for eksempel melkeproduksjon, kjøttproduksjon og så videre)
 9. opplysninger om anleggets størrelse
 10. opplysninger om helse for alle storfe på anlegget: Overvåking, behandlinger, testresultater og andre relevante opplysninger for dyrene, produksjonstypen, og anleggets type og størrelse.

NB! Opplysningene i punkt nummer 1, 2, 3 og 4 trenger ikke føres i dyreholdjournalen forutsatt at det rapporteres til Husdyrregisteret innen 24 timer etter at hendelsen fant sted.

Du må oppdatere journalen og oppbevare den i ti år

Dyreholdjournalen skal sikre sporbarhet, for eksempel i forbindelse med bekjempelse av smittsom sykdom. Det er derfor viktig at dyreholdjournalen er ajourført til enhver tid. 

Dyreholdjournalen skal oppbevares av den driftsansvarlige i minimum ti år. Den skal kunne vises til det lokale Mattilsynet hvis vi spør om det. Plikten til å oppbevare dyreholdjournal gjelder selv om dyreholdet opphører.

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Den kan være enten på papir eller elektronisk. Det som er viktig, er at alle opplysningene det er krav om skal være med. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Landdyrsporbarhetsforskriften § 10

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 13

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 14

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Landdyrsporbarhetsforskriften § 16

Forskrift som utfyller dyrehelseforskriften med bestemmelser om landdyranlegg og rugerier og sporbarhet av landdyr og rugeegg (landdyrsporbarhetsforskriften) (FOR-2022-04-07-637)
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, artikkel 102

Artikkel 102
Plikt for driftsansvarlige for andre anlegg enn anlegg for avlsmateriale, til å føre registre

1. Driftsansvarlige for anlegg som omfattes av registreringskravet i samsvar med artikkel 93 eller godkjenning i samsvar med
artikkel 97 nr. 1, skal føre og oppbevare registre som inneholder minst følgende opplysninger:
a) Artene, kategoriene, antallet og eventuelt identifikasjon av landdyr som holdes i anlegget.
b) Forflytninger av holdte landdyr inn og ut av anlegget, eventuelt med angivelse av
i) deres opprinnelses- eller bestemmelsessted,
ii) datoen for slike forflytninger.
c) Dokumenter som skal ledsage holdte landdyr som ankommer eller forlater anlegget i samsvar med artikkel 112 bokstav b), artikkel
113 nr. 1 bokstav b), artikkel 114 nr. 1 bokstav c), artikkel 115 bokstav b), artikkel 117 bokstav b), artikkel 143 nr. 1 og 2, artikkel
164 nr. 2 og eventuelle regler vedtatt i henhold til artikkel 118 og 120 og artikkel 144 nr. 1 bokstav b) og c).
d) Dødelighet for landdyr som holdes i anlegget.
e) Biosikkerhetstiltak, overvåking, behandlinger, testsresultater og andre relevante opplysninger for
i) artene og kategoriene av landdyr som holdes i anlegget,
ii) produksjonstypen,
iii) anleggets type og størrelse.
f) Resultatene av eventuelle dyrehelsebesøk i samsvar med artikkel 25 nr. 1.
Registrene skal føres og oppbevares på papir eller elektronisk.

2. Den berørte medlemsstaten kan frita anlegg som utgjør en lav risiko for spredning av listeførte eller nye sykdommer, fra kravet
om å føre registre over alle eller noen av opplysningene angitt i nr. 1.

3. Driftsansvarlige for anlegg skal oppbevare registrene nevnt i nr. 1 og 2 på det berørte anlegget og skal
a) på anmodning umiddelbart gjøre dem tilgjengelige for vedkommende myndighet,
b) oppbevare dem i en minsteperiode som skal fastsettes av vedkommende myndighet, men som skal være minst tre år.

4. Som unntak fra nr. 3 kan driftsansvarlige unntas fra plikten til å føre registre over alle eller noen av forholdene angitt i nr. 1
dersom den berørte driftsansvarlige
a) har tilgang til den elektroniske databasen nevnt i artikkel 109 for de relevante artene, og databasen allerede inneholder de
opplysningene som skal føres inn i registrene, og
b) registrerer ajourførte opplysninger direkte i databasen

EUROPAPARLAMENTS- OG RÅDSFORORDNING (EU) 2016/429 (PDF, lovdata.no)

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035, artikkel 22 og 23

Artikkel 22
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for alle anlegg som holder landdyr

Driftsansvarlige for alle registrerte eller godkjente anlegg som holder landdyr, skal journalføre følgende opplysninger:
a) Identifikasjonskoden som framgår av identifikasjonsmerket, dersom det er påsatt, for hvert identifisert dyr som holdes i
anlegget.
b) Det entydige registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes opprinnelsesanlegg, dersom de kommer fra et annet
anlegg.
c) Det entydige registrerings- eller godkjenningsnummeret til dyrenes bestemmelsesanlegg, dersom de skal til et annet anlegg.


Artikkel 23
Journalføringsplikt for driftsansvarlige for anlegg som holder storfe, sau, geit og svin

1. Driftsansvarlige for registrerte anlegg som holder storfe, sau, geit og svin, skal journalføre følgende opplysninger om disse dyrene:
a) Fødselsdatoen for hvert dyr som holdes i anlegget.
b) Datoen hvert enkelt dyr døde naturlig, ble slaktet eller gikk tapt i anlegget.
c) Typen elektronisk identifikator eller tatovering og dens plassering, dersom en slik brukes på dyret.
d) Den opprinnelige identifikasjonskoden for hvert identifisert dyr som holdes i anlegget, dersom denne koden er endret,
samt årsaken til endringen.

2. Driftsansvarlige for anlegg som holder sau og geit, skal journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav a) i et format som
angir fødselsåret for hvert enkelt slikt dyr som holdes i anlegget.

3. Driftsansvarlige for anlegg som holder svin, skal unntas fra kravet om å journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 bokstav
a).

4. Dersom sau, geit og svin som holdes i anlegget bare kan identifiseres med det entydige identifikasjonsnummeret for anlegget der de ble født, skal driftsansvarlige for anlegg journalføre opplysningene nevnt i nr. 1 for hver gruppe av dyr som har
det samme entydige identifikasjonsnummeret for anlegget der de ble født, og det samlede antallet dyr i den gruppen.

5. Dersom svin som holdes i anlegget ikke kan identifiseres i samsvar med artikkel 53, skal driftsansvarlige for anlegg
a) ikke måtte journalføre opplysningene nevnt i nr. 1,
b) for hver gruppe av dyr som er flyttet fra deres anlegg, journalføre opplysningene nevnt i artikkel 102 nr. 1 bokstav b) i
forordning (EU) 2016/429 og det samlede antallet dyr i den gruppen.

Delegert kommisjonsforordning (EU) 2019/2035 (PDF, lovdata.no)