Journal over helseopplysninger for svin

Har du et næringsrettet dyrehold, skal du føre journal over helseopplysninger for svin som befinner seg i anlegget ditt. 

Publisert

Helsejournalen er en del av dyreholdjournalen. Journal med helseopplysninger om svin skal inneholde opplysninger om

  1. sykdommer og skader hos dyrene og mulig årsak 
  2. behandling mot sykdom og skader hos dyrene og mulig årsak
  3. mulig dødsårsak eller årsak til avliving for dyr som dør naturlig eller avlives 
  4. dødelighet i anlegget 
  5. det forebyggende helsearbeidet i anlegget (f.eks parasittbehandling, vaksinering med videre) 
  6. resultatene av dyrehelsebesøk  

Punkt 1, 2 og 3 skal føres individuelt dersom dyrene er identifisert individuelt.

All legemiddelbruk på matproduserende dyr skal dokumenteres for å ivareta mattryggheten.

Du som er driftsansvarlig skal sørge for at kopi av helseopplysninger om sykdommer og skader og behandling av sykdom og skader følger med individuelt identifiserte svin som flyttes permanent til et annet anlegg.
 

Slik gjør du

Du kan velge selv hvilken form denne journalen skal ha. Du kan selv velge om den skal være elektronisk eller på papir. Journalen må uansett være lett tilgjengelig for veterinæren, og for Mattilsynet når vi kommer på tilsyn.

Regelverk

Europaparlaments- og rådsforordning (EU) 2016/429, art. 102

Landdyrsporbarhetsforskriften § 15