Til hovedinnhold

Utstedelse av helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter

Her finner du informasjon om utstedelse av helsesertifikater på kjøtt og kjøttprodukter til land utenfor EU/EØS.

Faglig oppdatert

Når trenger du helsesertifikater?

Helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter utstedes av Mattilsynet ved eksport til land utenfor EU/EØS, og de er vår garanti overfor mottakerlandets kompetente myndighet om at produktene oppfyller deres folke- og dyrehelsekrav.

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet; vi har samme hygieneregelverk og det er sertifikatfri handel mellom Norge og EU. Vi utsteder derfor ikke helsesertifikater for varer til EU-land.

Utstedelse av helsesertifikater for kjøtt og kjøttprodukter

Utstedelsen av dokumentene skjer i to trinn:

  1. Forhåndsmelding
  2. Helsesertifikat

Slik søker du om helsesertifikat med forhåndsmelding

Veiledende hjelp for utfylling av kjøttsertifikater

Hvilke helsesertifikater kan du få utstedt?

Generelt engelsk helsesertifikat (7.1.129) kan benyttes til de fleste land, men enkelte land krever eget sertifikat. På våre skjemasider finner du oversikt over alle helsesertifikatene for eksport av kjøtt og kjøttprodukter som utstedes av Mattilsynet. Er det dokumenter du ikke finner, ta kontakt med ditt lokale avdelingskontor for hjelp.

Oversikt over alle helsesertifikatene som utstedes av Mattilsynet

Ved eksport til nye markeder må eksportør finne ut om generelt engelsk helsesertifikat aksepteres. Hvis ikke, har eksportør ansvaret for å innhente mottakerlandets importkrav og skaffe opplysninger om kontaktperson hos mottakerlandets kompetente myndighet.

Gebyr og søknad om endring av helsesertifikat

Utstedelse av eksportdokumenter er en særskilt ytelse som utføres av Mattilsynet mot et gebyr.

Gebyr ved utstedelse av eksportdokumenter

Det finnes egen side med informasjon om endring av helsesertifikat for sjømat. For kjøtt og kjøttprodukter kan ikke søknad sendes inn i Mattilsynets skjematjenester, men resten av informasjonen på denne siden er overførbar.

Må jeg ha helsesertifikat?

Noen land krever ikke sertifikater ved import av varer fra Norge. Mattilsynet anbefaler at man likevel får utstedt et generelt engelsk helsesertifikat på varene. Dersom varene avvises av importland eller av annen grunn ønskes returnert, må det ved retur følges av dokumenter som kan bekrefte identiteten og innholdet av forsendelsen. Et helsesertifikat utstedt av Mattilsynet er et eksempel på et slikt dokument.

Gjeninnførsel/retur av norske, animalske varer som har vært utenfor EØS-området

Høypatogen fugleinfluensa: Kan jeg eksportere fjørfekjøtt ut av EØS?

Gjennom EØS-avtalen er Norge harmonisert med EU på matområdet. Det er dermed dokumentfri handel mellom Norge og EU. Mattilsynet utsteder derfor ikke sertifikater på varer som skal selges i EU.

Opplysningene under forutsetter ingen nye utbrudd av høypatogen fugleinfluensa i besetninger. Restriksjoner som følge av utbruddet av høypatogen fugleinfluensa startet den 20. oktober 2021. Det vil si at kjøtt fra dyr som er slaktet i utbruddsområdet, men før denne datoen, kan omsettes og eksporteres fritt.

Bosnia-Herzegovina og Nord-Makedonia

Produktene skal ikke stamme fra dyr som har vært holdt i besetninger 10 km eller nærmere et utbrudd de siste tretti dagene. Dette tilsvarer besetninger innenfor restriksjonssonen, så lenge den er gjeldende.

Det kan eksporteres kjøtt med disse helsesertifikatene fra alle andre områder i Norge.

Generelt engelsk (eller spansk) helsesertifikat for kjøtt og kjøttprodukter

Produktene skal stamme fra dyr som har vært holdt i besetning lokalisert i sone som har vært fri for fugleinfluensa de siste tre årene, eller, etter stamping out-bekjempelse, de siste seks månedene.

Mattilsynet har definert de fire kommunene som utgjør restriksjonssonen som en sone, og stamping out var sluttført den 24. november.

Det vil si at fra og med 24. mai kan det eksporteres fjørfekjøtt fra kommunene Klepp, Time, Sandnes og Sola. Det kan eksporteres fjørfekjøtt med disse helsesertifikatene fra alle andre kommuner i Norge.

Hong Kong

Mattilsynet vil få avklart med Hong Kong om de godtar samme vilkår som i de generelle helsesertifikatene for kjøtt og kjøttprodukter.

Se endringer

Endringer i forbindelse med ny rutine for forhåndsmeldinger for ulike varegrupper

Noe tekst er fjernet og flyttet i forbindelse med dette.