Til hovedinnhold

Definisjoner innen eksport

Her er en liste med en rekke ord og begreper som er viktig å kjenne til. 

Faglig oppdatert

Avdelingskontor som vurderer forhåndsmeldinger

Den avdelingen med tilsynsområde hvor varen er produsert, og der det føres tilsyn med den konkrete virksomheten som skal eksportere.

Egenerklæring

En bekreftelse overfor Mattilsynet på at særkrav er oppfylt

Eksport

Forsendelser av varer til land utenfor EU/EØS – området (tredjestater).

Eksportdokument

Samlebetegnelse for sertifikater og erklæringer som benyttes ved eksport.

Eksportparti

Ett vareparti eller flere som føres samlet ut av landet.

Eksportør

Enhver som er juridisk ansvarlig for utførsel av varer og/eller dyr som omfattes av mateksportforskriften.

Erstatningssertifikat

Et helsesertifikat som av ulike årsaker erstatter et allerede utstedt sertifikat

Erklæring/statement

Dokument med utfyllende informasjon angående ulike mattrygghets- og dyrehelsemessige problemstillinger. Informasjonen er som regel basert på resultater i overvåkings- og kartleggingsprogrammene i Norge. Dokumentet stemples og signeres av Mattilsynet. Erklæring utstedes ofte sammen med sertifikater, og kan være obligatoriske til enkelte land. Erklæringer lages av Mattilsynets hovedkontor ved behov, og legges på mattilsynet.no.

Forhåndsmelding

Bestilling eller forespørsel om godkjenning av et eksportparti mot norske regelverkskrav og myndighetskrav i mottakerlandet. Godkjent forhåndsmelding utgjør det faglige grunnlaget for sertifikatutstedelse (skrive ut sertifikat), som utføres av kontoret som vurderer forhåndsmeldingen.

Helsesertifikat

Dokument utstedt av Mattilsynet overfor kompetent myndighet i importlandet, for et bestemt eksportparti fra en eller flere angitte produsenter.

Listeført

Å være oppført på et importlands liste over produsenter eller produsenter og produkter, som landet har godkjent for import, jf. Mateksportforskriften § 5 første ledd.

Samhandel

Utførsel og innførsel av varer innenfor EU/EØS – området. Begrepet utførsel benyttes i forbindelse med samhandel og ikke i forbindelse med eksport.

Sertifikatkontor

Den avdelingen som utsteder sertifikater. Kan også være både lagerkontor og avdelingskontor som behandler forhåndsmeldinger.

Speditør

Virksomhet som søker om eksportdokument på vegne av en eller flere eksportører. Det er i mange tilfeller disse firmaene som henvender seg til avdelingen for å hente ut dokumentene.

Særkrav

Krav som settes som vilkår for import av et importland, og som ikke er omfattet av norsk regelverk.

Særskilte vilkår

Vilkår som utelukker produktet fra å kunne omsettes i EØS, jf. mateksportforskriften kapittel 3.