Til hovedinnhold

Mattilsynet skal risikoklassifisere akvakulturanlegg med hensyn til fiskehelse og ha risikobasert overvåking

Publisert

Det nye dyrehelseregelverket krever at Mattilsynet skal risikoklassifisere alle akvakulturanlegg med hensyn til fiskehelse. Dette legger grunnlag for hvor ofte Mattilsynet skal ha en grundig gjennomgang av helsesituasjonen på anlegget.
Det er også grunnlag for hvor omfattende helseovervåking som er nødvendig og hvilke biosikkerhetstiltak som må settes inn for å redusere høy risiko.

Mattilsynets vurdering skal minst ta hensyn til 

 • mulighet for direkte spredning av sykdomsframkallende stoffer via vann
 • forflytning av akvakulturdyr.

Når det er relevant, skal Mattilsynet ta i betraktning

 • Produksjonstype
 • Arter av akvakulturdyr som holdes.
 • Biosikkerhetssystem, inkludert personalets kompetanse og opplæring.
 • Tetthet av akvakulturanlegg og foredlingsanlegg i området rundt det berørte anlegget.
 • Nærhet til anlegg med lavere helsestatus enn det berørte anlegget.
 • Det berørte anleggets og andre lokale anleggs sykdomshistorie.
 • Forekomst av smittede viltlevende akvatiske dyr i området rundt det berørte anlegget.
 • Risiko i forbindelse med menneskelig virksomhet i nærheten av det berørte anlegget, for eksempel sportsfiske, forekomst av transportveier eller havner der det skiftes ballastvann.
 • Tilgang til det berørte anlegget for predatorer som kan forårsake spredning av sykdom.
 • Anleggets tidligere resultater når det gjelder overholdelse av den vedkommende myndighetens krav.

Mattilsynet skal gjennomføre inspeksjoner i anlegg minst 

 • én gang i året på anlegg med høy risiko
 • én gang hvert andre år på anlegg med middels risiko
 • én gang hvert tredje år på anlegg med lav risiko

På inspeksjonen skal Mattilsynet

 • gå gjennom journaler, kliniske undersøkelser og laboratorieundersøkelser som er gjennomfør
 • gå gjennom driftsjournaler
 • undersøke alle produksjonsenheter 
 • undersøke klinisk syk eller døende fisk og ta ut nødvendige prøver for laboratorieundersøkelser dersom det er grunn til mistanke om sykdom i anlegget 

Regelverk

Dyrehelseforskriften/ Forordning (EU) 2020/429, artikkel 26 og 27