Hva betyr nytt dyrehelseregelverk for akvakultur?

Dyrehelseregelverket som ble innført i 2022 innebærer noen endringer for akvakulturnæringen. Her informerer og veileder vi om de viktigste endringene og de som har størst praktisk betydning.

Publisert

Mye blir som før, med noen endringer

I første omgang videreføres store deler av det tidligere fiskehelseregelverket. Det vil gjelde sammen med det nye dyrehelseregelverket.

Regelverket for fiskevelferd, mattrygghet og biprodukt er uendret.

Lesehjelp for å finne fram i nytt regelverk

Med det nye regelverket får noen godkjenninger, tillatelser og pålegg fra Mattilsynet endret hjemmel i regelverket.

For å gjøre det enklere å finne fram i det nye regelverket, lager Mattilsynet lesehjelp som viser nytt regelverk for aktuelle områder, og mer detaljert hvilke artikler i forordningene som er sentrale. Eksisterende regelverket som videreføres omtales ikke her.

Vil ta tid å få alt på plass

Mattilsynet jobber med den praktiske gjennomføringen av de nye forskriftene i egne systemer.

Tilsynet med fiskehelse vil derfor i tiden fremover ha mye innslag av veiledning, slik at endringene blir godt kjent for de som er berørt.

Noen av endringene vil også innebære at enkelte godkjenninger vil ta noe mer tid på grunn av mer saksbehandling.

Bekjemping av ILA

Nærings- og fiskeridepartementet besluttet 19. april 2022 at det skal innføres et utryddelsesprogram mot ILA i henhold til bestemmelsene i nytt dyrehelseregelverk, se forordning (EU) 2016/429 art. 9 nr. 1 c).

Når det er mistanke om eller påvist ILA, skal det iverksettes smitteforebyggende tiltak for å forhindre spredning av sykdommen.

Mattilsynet har en faglig beredskapsplan for kontroll med utbrudd av ILA. I denne beskrives hvordan ILA skal bekjempes i områder i Norge som ikke har fristatus for sykdommen. Formålet er å hindre smittespredning fra infiserte anlegg.

Mer om de viktigste endringene

Under finner du mer om de viktigste endringene. Utfyllende informasjon kommer etter hvert som det blir klart.

Endringer for akvakulturanlegg

Endringer for transport av fisk

Endring sykdomshåndtering