Skip to main content

Gebyr ved utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning

Utstedelse av dyrehelsesertifikatet for overføring av rogn og fisk mellom områder med ILA-fristatus ved innenlands omsetning er gebyrpålagt.

Publisert

Se vedlegg I. I forskriften omtales dyrehelsesertifikat som ”transportdokument” og gebyrlegges for ”utstedelse av transportdokument for levende akvatiske dyr”.

Regelverk

Forskrift om gebyrer til Mattilsynet

Vedlegg 1

Kapittel I. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 4

Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse
Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder:
Godkjenning av økologisk produksjon/foredling/import - innmelding i kontrollordning1 1 750 b
Godkjenning av virksomhet som produserer treemballasje eller leverer trevirke til slik produksjon for bruk av ISPM 15-merket 1 750 b
Godkjenning av import levende dyr 875 a
Godkjenning av isolat/karantenestasjon for import, levende dyr 1 750 b
Godkjenning av endring av dyreforsøk 1 750 b
Godkjenning av ATP-materiell 1 750 b
Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer: 2
Utstedelse av hygienesertifikat 875 a
Utstedelse av sunnhetsattest, fisk (inkl. tilhørende erklæringer) 375 -
Utstedelse av erklæringer, fisk (der denne blir gitt alene) 375 -
Utstedelse av dyrehelsesertifikat for akvakulturdyr, jf. forordning (EU) 2016/429art. 208 500 -
Utstedelse av bransjestandardattest/inspeksjonsattest, fisk 1 750 b
Utstedelse av helsesertifikat for eksport av fiskeavfall/animalske biprodukter 500 -
Utstedelse av plantesunnhetssertifikater (for eksport og reeksport) 500 -
Utstedelse av eksportsertifikat for levende dyr og avlsprodukter 500 -
Utstedelse av eksportsertifikat for ull 500 -
Sertifisering av settepoteter 1 750 b
Sertifisering av såvarer 875 a
Sertifisering av bigård (bigård under 20 kuber) 500 -
Sertifisering av bigård (bigård 20 kuber og mer) 875 a
Utstedelse av verifikasjon for beskyttede betegnelser 1 750 b
Tilleggsgebyr ved reise ved utstedelse av attester og sertifikater, ekskl. reise ved stikkprøvekontroll 875 a
Andre særskilte ytelser:
Avvikling av eksamen/utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler3
Kurs i regi av statsforvalteren/kommune
220 -
Avvikling av eksamen/utstedelse av tilleggsautorisasjon for kjøp og bruk av gnagermidler3
Kurs i regi av statsforvalteren/kommune
240 -
Gjennomføring av nettbasert autorisasjonskurs, nettbasert eksamen og utstedelse av autorisasjonsbevis for kjøp og bruk av plantevernmidler 875 a
Utstedelse av duplikater 875 a
Brukstillatelse for vaksiner 1 750 b
Godkjenning av plantesorter uten verdiprøving 1 750 b
1 Ytelsen utføres av DEBIO etter fullmakt fra Mattilsynet. DEBIO krever også inn gebyret.
3 Gebyret kreves inn av statsforvalteren.

Kapittel II. Gebyrer for særskilte ytelser fra Mattilsynet, jf. § 5

Særskilte ytelser: Gebyr Gebyrklasse
Behandling av søknad om autorisasjon/godkjenning av transportenheter, fartøy, anlegg, virksomheter og områder:
Godkjenning av anlegg fôrproduksjon 14 000 e
Anerkjenning av avlsorganisasjoner 7 000 d
Godkjenning av virksomhet som varmebehandler treemballasje eller trevirke for bruk av ISPM 15-merket 7 000 d
Godkjenning av virksomhet som varmebehandler trevirke med ovnstørking for bruk av Mattilsynets KD 56/30-merke 14 000 e
Tillatelse til hestesenter, omsetning av hester, treningsstall og hestepensjonat 7 000 d
Godkjenning av eksportvirksomheter, levende dyr 7 000 d
Godkjenning av avlsstasjoner 7 000 d
Godkjenning av dyreforsøk 7 000 d
Godkjenning av pilotforsøk (dyreforsøk) 4 375 c
Godkjenning av oppdrettere, formidlere, brukere, lokaler i forbindelse med dyreforsøk 7 000 d
Godkjenning av anlegg som behandler animalske biprodukter 14 000 e
Godkjenning av slakteri/tilvirkningsanlegg for akvatiske dyr fra akvakulturanlegg 14 000 e
Godkjenning av akvakulturanlegg i ikke-godkjent sone 70 000 g
Godkjenning av transportenheter, akvakulturdyr og fangstbasert havbruk 4 375 c
Godkjenning av fabrikkskip 7 000 d
Godkjenning av gjenutleggingsområder for skjell 7 000 d
Godkjenning av produksjonsområder 7 000 d
Godkjenning av ekspedisjonssentraler for skjell 35 000 f
Godkjenning av rensesentraler skjell 14 000 e
Godkjenning av fangstfartøy - sjøpattedyr 4 375 c
Godkjenning av virksomhet som mottakssted for kjøtt fra sjøpattedyr 7 000 d
Godkjenning av kontrollsted for selkjøtt 4 375 c
Godkjenning av lokaler på land hvor fiskevarer tilvirkes 14 000 e
Godkjenning, slakting landdyr - moderat 14 000 e
Godkjenning, slakting landdyr - omfattende 35 000 f
Godkjenning, produksjon/pakking/omsetning 14 000 e
Godkjenning av frittstående lager 7 000 d
Godkjenning av vannforsyningssystem - enkel 14 000 e
Godkjenning av vannforsyningssystem - omfattende 70 000 g
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem - enkel 14 000 e
Endringsgodkjenning av vannforsyningssystem - omfattende 35 000 f
Godkjenning av vannkilde/utvinning av vann/tapping av vann på flaske 35 000 f
Behandling av meldinger, søknader om tillatelse og godkjenning av produkter:
Godkjenning av vannbehandlingsprodukter 14 000 e
Behandling av:
a) meldinger om tilsetning av vitaminer og mineraler til næringsmidler, unntatt kosttilskudd og
b) meldinger og søknader om tillatelse til tilsetning av «andre stoffer» til næringsmidler, herunder kosttilskudd
14 000 e
Godkjenning av GM - mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven - forenklet søknad 14 000 e
Godkjenning av GM - mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven - full risikovurdering 35 000 f
Godkjenning av GM - mat og fôr som ikke er godkjenningspliktig etter genteknologiloven - full risikovurdering med stort omfang 70 000 g
Utstedelse av sertifikater/attester/erklæringer: 1
Utstedelse av dyrehelsesertifikat for akvakulturdyr - inspeksjon, jf. forordning (EU) 2016/429 art. 208 4 375 c
Andre særskilte ytelser:
Prøving og godkjenning av plantesorter, pr. år2 16 000 g
Kopi av DUS-test bestilt fra utenlandsk prøveinstitusjon3 3 755 -
DUS-test gjennomført i utlandet 70 000 g
Godkjenning for bruk av betegnelsen avløpsslambasert gjødsel med særskilte bruksvilkår 4 375 c
Gebyrklasser: Gebyr
a: 1 timeverk opp til 2 timeverk 875
b: 2 timeverk opp til 5 timeverk 1 750
c: 5 timeverk opp til 1 dagsverk 4 375
d: 1 dagsverk opp til 2 dagsverk 7 000
e: 2 dagsverk opp til 1 ukeverk 14 000
f: 1 ukeverk opp til 2 ukeverk 35 000
g: 2 ukeverk opp til 5 ukeverk 70 000

Kapittel III. Gebyrer for godkjenning av aktive stoffer og plantevernmidler, jf. § 5a

Del A: Aktive stoffer

Tjeneste Beskrivelse Gebyr
Godkjenning av aktivt stoff Søknad er sendt inn av flere søkere som samarbeider om nødvendig dokumentasjon 8 177 835
Søknad er sendt inn av én søker 5 451 895
Søknad om endring i godkjenning 242 310
Medrapportør aktivt stoff Søknad er sendt inn av flere søkere som samarbeider om nødvendig dokumentasjon 4 088 915
(Maksimale satser, må avregnes ift. arbeidsfordeling mellom rapportør og medrapportør) Søknad er sendt inn av én søker 2 725 945
Medrapportering som påbegynnes etter at rapporterende lands vurdering er oversendt EFSA 4 192 780

Del B: Preparater

Tjeneste Beskrivelse Gebyr
Godkjenning av preparater Norge er saksbehandlende land i sonen 472 490
(Førstegangsvurderinger og revurderinger) tillegg for flere aktive stoffer: 60 580
tillegg for ekvivalensbedømming: 14 540
tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer 72 695
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen - saken behandles av annet land) 218 070
tillegg for preparat som inneholder GM-mikroorganismer 72 695
Norge er saksbehandlende land for preparat som vurderes for hele EØS-området (preparater for bruk i veksthus, beisemiddel m.m.) 533 075
tillegg for flere aktive stoffer: 60 580
tillegg for ekvivalensbedømming: 14 540
Norge er saksbehandlende land for lavrisikopreparat 70 265
tillegg for flere aktive stoffer: 60 580
tillegg for ekvivalensbedømming: 14 540
Nasjonal godkjenning klebemiddel 70 265
Nasjonal godkjenning av lavrisikopreparat (Norge er berørt land) 10 290
Norge er saksbehandlende land når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen 70 265
Nasjonal godkjenning når dyrkingsareal er under 30 000 dekar i sonen (Norge er berørt land) 10 290
Gjensidig godkjenning - preparatet er godkjent i samme sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge 218 070
Gjensidig godkjenning - preparatet er godkjent i annen sone og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge 242 310
Gjensidig godkjenning - preparatet er kun vurdert etter direktiv 91/414/EØF og aktivt stoff er tidligere godkjent i Norge 242 310
Gjensidig godkjenning - tilleggsgebyr når aktivt stoff ikke tidligere er godkjent i Norge 60 580
Gjensidig godkjenning - lavrisikopreparat 10 290
Gjensidig godkjenning - preparat til små arealer (mindre enn 10 000 dekar dyrkingsareal i Norge) 10 290
Endring av preparat-godkjenning Norge er saksbehandlende land - endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering 205 960
Nasjonal godkjenning (Norge er berørt land i sonen - endringen gjøres etter saksbehandlende lands konklusjon) - endringen dekkes ikke av tidligere risikovurdering 133 270
Endringen dekkes av tidligere risikovurdering og medfører merarbeid for Norge 109 035
Endringer for lavrisikopreparat som medfører merarbeid for Norge 10 290
Endringer for preparat til dyrkingsareal under 30 000 dekar i sonen som medfører merarbeid for Norge. 10 290
Endring av tilvirkningsprosess eller plass o.l. (ekvivalensbedømming) som medfører merarbeid for Norge. 24 235
Endring av preparatsammensetning som medfører merarbeid for Norge 24 235
Andre endringer av administrativ art (f.eks. produktnavn) som medfører merarbeid for Norge 9 685
Dispensasjoner Nødssituasjon som gjelder plantehelse 2 420
Forskning og utvikling 2 420
Godkjenning av parallellhandel Preparatet er godkjent i et annet land i EØS-området og er identisk med et som alt er på markedet i Norge 24 235
Utvidet preparat-godkjenning Utvidelse av allerede godkjent preparat til bruk på vekst som dyrkes på lite areal eller til bruk ved et eksepsjonelt behov i vekst som dyrkes i større omfang. 10 290
Endring av pågående søknad Tillegg for endring av en pågående søknad, når endringen krever ny vurdering av de ensartede prinsippene (f.eks. bruksutvidelse, endret dose eller påføringsmetode). 60 580
Godkjenning av makroorganisme Nasjonal godkjenning etter nasjonale regler 6 735
Tilføyd ved forskrift 6 mai 2015 nr. 462 (i kraft 1 juni 2015), endret ved forskrifter 18 des 2015 nr. 1800 (i kraft 1 jan 2016), 19 des 2016 nr. 1709 (i kraft 1 jan 2017), 15 des 2017 nr. 2111 (i kraft 1 jan 2018), 7 des 2018 nr. 1849 (i kraft 1 jan 2019), 6 des 2019 nr. 1652 (i kraft 1 jan 2020), 8 des 2020 nr. 2644 (i kraft 1 jan 2021), 21 des 2020 nr. 3044 (i kraft 1 jan 2021), 9 des 2021 nr. 3494 (i kraft 1 jan 2022), 14 juli 2022 nr. 1350, 19 des 2022 nr. 2338 (i kraft 1 jan 2023), 11 des 2023 nr. 1995 (i kraft 1 jan 2024).
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no