Til hovedinnhold
Rapport

Overvåking og kartlegging av ILA-virus HPR0 i settefiskanlegg i 2022

ILAV HPR0 er den ikke-sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, og den ble funnet i ni av 78 settefiskanlegg. Siden analysene gir kun et øyeblikksbilde på smitte hos et begrenset utvalg fisk, må vi gå ut i fra at forekomsten av viruset er betydelig høyere i virkeligheten

Publisert

De siste årene har flere settefiskanlegg som har vært positive for ILA-virus HPR0, levert smolt til sjøanlegg med utbrudd av ILA. I en del tilfeller har det vist seg at den sykdomsfremkallende varianten av ILA-viruset, HPRdel, i sjøanlegget var beslektet med ILA-virus HPR0-funn med hensyn i settefiskanlegget.

Mangelen på oversikt over nasjonal forekomst av ILA-virus HPR0 i matfiskanlegg gjør det vanskelig å forske på og forstå nøyaktig hvilken risiko HPR0 i settefiskanleggene utgjør.

Hva ble undersøkt?

Forekomsten av ILA-virus HPR0 i 78 settefiskanlegg med laks og regnbueørret.

Tidsrom
2022
Hva lette vi etter?

Den apatogene varianten av ILA-viruset, HPR0.

Hva fant vi?

Det ble avdekket funn av ILA-virus HPR0 i ni av 78 undersøkte anlegg. 

I tillegg ble det avdekket ILA-virus HPRdel, med identisk gensekvens som vaksinasjonsviruset, i ett av anleggene. Dette har høyst sannsynlig opprinnelse fra vaksinering av settefisken.

Alle positive prøver kom fra settefiskanlegg med laks.

HPR0 ble funnet både i RAS-anlegg og gjennomstrømmingsanlegg. Det ble gjort flest positive funn i gjennomstrømmingsanlegg, men disse utgjorde 73 % av alle anleggene.

Siden det kun ble tatt ut overvåkingsprøver en gang per settefiskanlegg i løpet av året, og i et relativt avgrenset antall kar, er det sannsynlig at resultatet av overvåkingen underkommuniserer den faktiske forekomsten av ILA-virus HPR0 i norske settefiskanlegg.

Hvem utførte oppdraget?

Les rapporten på Veterinærinstituttets nettsider