Uttak og analyse av prøver knyttet til ILA-fri status

Detaljreglene om prøveuttak og analyse av prøvene fremkommer i dyrehelseovervåkningsforskriften.

Publisert

Detaljkravene i beslutning (EU) 2015/1554 er tatt inn i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr. Endringene vil også tas inn i Mattilsynets gjeldende instruks for overvåking og kontroll-programmer («OK-instruksen»).

Uttak og analyse av prøver

Ved lokaliteter med godkjent utryddelesprogram skal det tas ut 75 prøver to ganger i året i minimum en toårs periode for å oppnå fristatus. For vedlikehold av ILA-fri status skal det tas 30 prøver to ganger i året.

For å sikre tilstrekkelig antall risikobaserte prøver kan det være behov for mer enn ett prøveuttak i løpet av hver av de to månedene som utgjør testperioden om våren og testperioden om høsten.

Buffersoner og ekstratiltak

Regelverket krever at det i visse tilfeller vedtas buffersoner og ekstratiltak omkring soner og segmenter. Se fiskehelsedirektivet vedlegg V, del to, med nærmere detaljkrav for hva som vil være nødvendige tiltak.

Mattilsynet vil på vanlig måte forhåndsvarsle vedtak om buffersone og ekstratiltak som vi anser nødvendig å innføre. Lokaliteter som inngår i en buffersone vil bli pålagt overvåking. Slike tiltak vil bli gjort gjeldende spesielt i nærområder omkring segmenter i sjø.

Overvåkingen ved bufferlokaliteter skal starte samtidig med overvåkingen for fristatus for lokalitetene innenfor segmentet. Antall prøver som tas i buffersonene vil kunne variere fra sone til sone avhengig bl.a. av nærheten til andre anlegg.

Mattilsynet tar ut prøvene i ILA-frie områder

For å sikre at overvåkingen av ILA-fri status er i offentlig regi og ikke bare under offentlig tilsyn, skal Mattilsynets inspektører gjennomføre uttak av prøver og stå for forsendelsen av prøvene til utpekte laboratorier eller til Veterinærinstituttet.

Mattilsynet sender prøvene til utpekte laboratorier eller til Veterinærinstituttet

I forbindelse med stamfiskovervåking, har Mattilsynet utpekt private laboratorier for analyse for ILA og BKD. Utpekte laboratorier er PatoGen AS, PatoGen Nord AS, Pharmaq Analytiq AS, SINTEF Norlab AS og Blue Analytics AS. De utpekte laboratoriene kan analysere prøver som gjelder ILA-fri status tatt ut av Mattilsynets inspektører.

Det er en forutsetning at det ikke eksisterer en interessekonflikt mellom oppdretter og laboratoriet som svekker tillitten til at prøvene håndteres med tilstrekkelig objektivitet og uavhengighet. Det vil si at utpekte laboratorier som benyttes for offentlige prøver fra en oppdrettslokalitet, ikke kan eies helt eller delvis av oppdrettseier.

Prøvetaking i strid med disse kravene kan medføre at overvåkingen ikke fyller kravene til å oppnå eller vedlikeholde ILA-fri status.

Dersom oppdretter er i tvil om det eksisterer en interessekonflikt, kan Mattilsynet kontaktes for veiledning om kravene i regelverket. 

Oppdretter opplyser Mattilsynets inspektører om hvilket laboratorium prøvene skal sendes til. For å sikre en mest mulig effektiv overvåking ber Mattilsynet om at oppdretter til enhver tid sikrer at det ved aktuelle lokaliteter er tilgjengelig tilstrekkelig og rett prøvetakingsutstyr for Mattilsynets prøvetaking. Utstyret for innsending av prøvene må være ferdig adressert og frankert slik at Mattilsynets inspektører kan sende umiddelbart prøvene ved gjennomført prøveuttak. 

Laboratoriene sender faktura for analyse av prøvene til oppdretter

Laboratoriene som analysere prøvene fra ILA-frie segmenter og soner sender faktura for kostnadene direkte til oppdretter.

Dersom noe er uklart rundt prøver med hensyn på ILA-fri status, ta kontakt med Mattilsynet.

Regelverk

Dyrehelseovervåkningsforskriften