Til hovedinnhold

Uttak og analyse av prøver knyttet til ILA-fri status

Detaljreglene om prøveuttak og analyse av prøvene fremkommer i dyrehelseovervåkningsforskriften.

Publisert

Detaljkravene i beslutning (EU) 2015/1554 er tatt inn i omsetnings- og sykdomsforskriften for akvatiske dyr. Endringene vil også tas inn i Mattilsynets gjeldende instruks for overvåking og kontroll-programmer («OK-instruksen»).

Uttak og analyse av prøver

Ved lokaliteter med godkjent utryddelesprogram skal det tas ut 75 prøver to ganger i året i minimum en toårs periode for å oppnå fristatus. For vedlikehold av ILA-fri status skal det tas 30 prøver to ganger i året.

For å sikre tilstrekkelig antall risikobaserte prøver kan det være behov for mer enn ett prøveuttak i løpet av hver av de to månedene som utgjør testperioden om våren og testperioden om høsten.

Buffersoner og ekstratiltak

Regelverket krever at det i visse tilfeller vedtas buffersoner og ekstratiltak omkring soner og segmenter. Se fiskehelsedirektivet vedlegg V, del to, med nærmere detaljkrav for hva som vil være nødvendige tiltak.

Mattilsynet vil på vanlig måte forhåndsvarsle vedtak om buffersone og ekstratiltak som vi anser nødvendig å innføre. Lokaliteter som inngår i en buffersone vil bli pålagt overvåking. Slike tiltak vil bli gjort gjeldende spesielt i nærområder omkring segmenter i sjø.

Overvåkingen ved bufferlokaliteter skal starte samtidig med overvåkingen for fristatus for lokalitetene innenfor segmentet. Antall prøver som tas i buffersonene vil kunne variere fra sone til sone avhengig bl.a. av nærheten til andre anlegg.

Mattilsynet tar ut prøvene i ILA-frie områder

For å sikre at overvåkingen av ILA-fri status er i offentlig regi og ikke bare under offentlig tilsyn, skal Mattilsynets inspektører gjennomføre uttak av prøver og stå for forsendelsen av prøvene til utpekte laboratorier eller til Veterinærinstituttet.

Mattilsynet sender prøvene til utpekte laboratorier eller til Veterinærinstituttet

I forbindelse med stamfiskovervåking, har Mattilsynet utpekt private laboratorier for analyse for ILA og BKD. Utpekte laboratorier er PatoGen AS, PatoGen Nord AS, Pharmaq Analytiq AS, SINTEF Norlab AS og Blue Analytics AS. De utpekte laboratoriene kan analysere prøver som gjelder ILA-fri status tatt ut av Mattilsynets inspektører.

Det er en forutsetning at det ikke eksisterer en interessekonflikt mellom oppdretter og laboratoriet som svekker tillitten til at prøvene håndteres med tilstrekkelig objektivitet og uavhengighet. Det vil si at utpekte laboratorier som benyttes for offentlige prøver fra en oppdrettslokalitet, ikke kan eies helt eller delvis av oppdrettseier.

Prøvetaking i strid med disse kravene kan medføre at overvåkingen ikke fyller kravene til å oppnå eller vedlikeholde ILA-fri status.

Dersom oppdretter er i tvil om det eksisterer en interessekonflikt, kan Mattilsynet kontaktes for veiledning om kravene i regelverket. 

Oppdretter opplyser Mattilsynets inspektører om hvilket laboratorium prøvene skal sendes til. For å sikre en mest mulig effektiv overvåking ber Mattilsynet om at oppdretter til enhver tid sikrer at det ved aktuelle lokaliteter er tilgjengelig tilstrekkelig og rett prøvetakingsutstyr for Mattilsynets prøvetaking. Utstyret for innsending av prøvene må være ferdig adressert og frankert slik at Mattilsynets inspektører kan sende umiddelbart prøvene ved gjennomført prøveuttak. 

Laboratoriene sender faktura for analyse av prøvene til oppdretter

Laboratoriene som analysere prøvene fra ILA-frie segmenter og soner sender faktura for kostnadene direkte til oppdretter.

Dersom noe er uklart rundt prøver med hensyn på ILA-fri status, ta kontakt med Mattilsynet.

Regelverk

Dyrehelseovervåkningsforskriften

Avsnitt 2
Tildeling av status som fri for VHS eller fri for IHN i medlemsstater, soner og segmenter med ukjent helsestatus
En medlemsstat, en sone eller et segment med ukjent helsestatus med hensyn til VHS eller IHN, kan bare tildeles status som fri for VHS eller fri for IHN dersom
 1. a.
  alle anlegg og, dersom det er påkrevd, prøvetakingspunkter i viltlevende populasjoner som er valgt ut i samsvar med avsnitt 1 bokstav b), har vært omfattet av noen av følgende ordninger:
  1. i.
   Modell A - toårig ordning
   Anleggene eller prøvetakingspunktene skal ha vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i minst to sammenhengende år, som fastsatt i tabell 1.A.
   I denne toårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt negative resultater for VHS eller IHN, og enhver mistanke om VHS eller IHN skal være utelukket i samsvar med prøvetakingen og de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3.
  2. ii.
   Modell B - fireårig ordning med redusert prøveantall
   Anleggene eller prøvetakingspunktene skal ha vært gjenstand for helsebesøk og prøvetaking i minst fire sammenhengende år, som fastsatt i tabell 1.B. I denne fireårsperioden skal alle prøver som testes med de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 2, ha gitt negative resultater for VHS eller IHN, og enhver mistanke om VHS eller IHN skal være utelukket i samsvar med prøvetakingen og de diagnostiske metodene beskrevet i avsnitt 5 nr. 3.
 2. b.
  Dersom det er påvist VHS eller IHN under overvåkingen nevnt i bokstav a), skal aktuelle anlegg i medlemsstaten, sonen eller segmentet før de starter en ny toårig eller fireårig ordning
  1. i.
   omfattes av minstetiltakene for sykdomsbekjempelse fastsatt i artikkel 58-65,
  2. ii.
   gjeninnsettes med fisk fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment med status som fri for VHS eller status som fri for IHN, eller fra et anlegg i en medlemsstat, en sone eller et segment som omfattes av et utryddelsesprogram for VHS eller IHN.
Tabell 1.A
Ordning for medlemsstater, soner og segmenter i den toårige kontrollperioden nevnt i bokstav a) i) forut for oppnåelse av status som fri for VHS og status som fri for IHN
Type anlegg Antall helsebesøk per år i hvert anlegg Antall prøvetakinger per år i hvert anlegg Antall fisk i prøven1
Antall fisk i vekst Antall stamfisk2
a) Anlegg med stamfisk 2 2 50 (første besøk)
75 (andre besøk)
30 (første eller andre besøk)
b) Anlegg med utelukkende stamfisk 2 1 0 75 (første eller andre besøk)
c) Anlegg uten stamfisk 2 2 75 (første OG andre besøk) 0
Høyeste antall fisk per samleprøve: 10
Tabell 1.B
Ordning for medlemsstater, soner eller segmenter som bruker et redusert prøveantall i den fireårige kontrollperioden nevnt i bokstav a) ii) forut for oppnåelse av status som fri for VHS og status som fri for IHN
Type anlegg Antall helsebesøk per år i hvert anlegg Antall prøvetakinger per år i hvert anlegg Antall fisk i prøven 1
Antall fisk i vekst Antall stamfisk2
De første to årene
a) Anlegg med stamfisk 2 1 30 (andre besøk) 0
b) Anlegg med utelukkende stamfisk 2 1 0 30 (første eller andre besøk)
c) Anlegg uten stamfisk 2 1 30 (første eller andre besøk) 0
De siste to årene
a) Anlegg med stamfisk 2 2 30 (første besøk) 30 (andre besøk)
b) Anlegg med utelukkende stamfisk 2 2 30 (første OG andre besøk)
c) Anlegg uten stamfisk 2 2 30 (første OG andre besøk)
Høyeste antall fisk per samleprøve: 10
1 For kystsoner eller kystsegmenter skal prøvene tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.
2 Det skal tas prøver av rogn- eller spermvæske fra stamfisk på modningstidspunktet i forbindelse med stryking.
1 For kystsoner eller kystsegmenter skal prøvene tas tidligst tre uker etter at fisken er overført fra ferskvann til saltvann.
2 Det skal tas prøver av rogn- eller spermvæske fra stamfisk på modningstidspunktet i forbindelse med stryking.
Se hele forskriften

Kilde: Lovdata.no