Krav til virksomhetene på fôrområdet

Det er ikke tilstrekkelig at fôret som dyrene får oppfyller kravene i regelverket. Virksomhetene på fôrområdet må også ha hatt kontroll med innsatsfaktorene og framstillingsprosessene som ender opp i sluttproduktet.

Publisert

Det er utarbeidet utfyllende regler som omhandler kravene til system hos virksomhetene på fôrområdet. Dette dokumentet gir en oversikt over systemkravene som gjelder virksomhetene.

Selvstendig ansvar for trygt fôr

Verdikjeden for fôrvarer består av mange ledd. Virksomhetene på hvert ledd har et selvstendig ansvar for å etterleve krav i regelverket og sikre trygt fôr.

Den gruppen virksomheter som omtales som "primærprodusenter av fôr" med tilknyttede aktiviteter, har litt mindre strenge krav til kvalitetssikringssystem enn de øvrige virksomhetene. Primærprodusenter av fôr omfatter de virksomhetene som høster fra jorda eller havet til fôr uten å bearbeide produktene samt de virksomhetene som fôrer dyr beregnet til matproduksjon. Primærprodusenter av fôr omfatter tradisjonelt landbruk og oppdrett av matproduserende dyr inkludert fiskeoppdrett.

Legg merke til at bønder som blander eget fôr der det brukes tilsetningsstoffer, ikke er primærprodusenter av fôr.

Hvem er omfattet av kravene?

Alle som produserer, transporterer, lagrer og omsetter fôrmidler, tilsetningsstoffer og fôrblandinger, men også de som dyrker/høster fôr og de som fôrer matproduserende dyr, er omfattet av systemkravene. De fleste systemkravene finner vi i forskrift om fôrhygiene, men det er også annet regelverk som er relevant.

Virksomheter som produserer fôrmidler av animalsk opprinnelse og fôr til ikke matproduserende dyr, finner systemkravene i biproduktregelverket.

Må ha kvalitetssikringssystem

For å kunne oppfylle kravene til fôr, må alle virksomhetene på fôrområdet ha fokus på hvilke farer som kan oppstå i sin produksjon og som kan få betydning for fôr- og mattrygghet, og ta de nødvendige forholdsregler og styre sine innkjøp og sin produksjon på en måte som hindrer at disse farene oppstår og/eller sikre at de holdes under et visst nivå.

For å få dette til, må alle virksomhetene ha iverksatt et kvalitetssikringssystem som dekker alle aktivitetene virksomheten omfatter. 

Registrerte og godkjente aktører

Systemkravene omfatter blant annet at alle virksomhetene skal være registrert eller godkjent av Mattilsynet og derved underlagt offentlig kontroll. De skal innføre kvalitetsstyring og de skal kunne sikre full sporbarhet.

Det er også bare tillatt å kjøpe varer og tjenester fra aktører som er registrert/godkjent og foreligger på Mattilsynets liste over registrerte/godkjente fôrforetak.

Lister over godkjente produkter og virksomheter