Merking av grovfôr

Målet med korrekt merking er å sikre at brukere av fôret får tilstrekkelig informasjon til å treffe informerte valg om hvilke produkter som best oppfyller behovene. 

Publisert

Korrekt merking er også med på å sikre trygt fôr, trygg bruk av fôret og derved trygg mat. Merking har derfor betydning for både folkehelse, dyrehelse og dyrevelferd.

Disse formålene oppnås gjennom merking fordi det bidrar til å sikre

  • sporing av produktet
  • at brukeren får nødvendig informasjon om bruk av produktet
  • at brukeren får informasjon om sammensetning av produktet og kan gjøre informerte valg tilpasset aktuelle behov

Det er viktig at merking ikke villeder brukeren.

Det er den driftsansvarlige for virksomheten som skal sikre at merkingen er etter regelverket. En forhandler som merker innkjøpte fôrvarer i sin egen virksomhet, blir ansvarlig for merkingen. Det samme gjelder hvis en virksomhet bare oversetter merkingen fra et annet språk til norsk. Driftsansvarlig for andre omsetningsledd skal så langt det er mulig, påse at merkingen er i tråd med regelverket og bidra til at vareopplysningene blir formidlet i hele kjeden fram til kjøper.

Bestemmelsene om merking av grôvfor står i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer jf. forordning (EU) nr. 767/2009 om omsetning og bruk av fôrvarer og forordning (EU) nr. 68/2013 fôrmiddelkatalogen. 

Veileder for merking av fôrvarer (PDF)

I tabellen er det angitt hva grovfôr skal merkes med, sammen med regelverkshenvisning til forskriften.

Opplysningene i tabellen er obligatoriske for merking av ubehandlet grovfôr eller grovfôr som kun er tilsatt konserveringsmidler eller tilsetningsstoffer for ensilasje. Dersom det tilsettes andre tilsetningsstoffer (f.eks. urea), er det ytterligere merkekrav etter artikkel 15 i forskrift om merking og omsetning av fôrvarer.

Merking av grovfôr
Type fôr og navn på fôrmiddel

Skal merkes med «Fôrmiddel» og hvilken type grovfôr det er. Det er anbefalt å bruke benevnelsene som er nevnt i fôrmiddelkatalogen kap. 6 på type grovfôr.

Høy: Dersom det er mer enn 3,5 % av tørrstoffet i høyet som inneholder aske som er uløselig i HCL, skal askeinnholdet merkes.

Halm: Det skal angis fra hvilken planteart halmen kommer fra. Behandlet halm skal merkes med hvilken behandling som er foretatt.

Art. 15 a) b)

Se fôrmiddel-katalogens tabell 6.

Navn og adresseNavn og adresse til fôrvirksomheten som er ansvarlig for merkingen.Art. 15 b)

Regelverk

Forskrift om merking mm av forvarer