Til hovedinnhold

Krav til lokaler for virksomheter som skal søke om utpeking som kontrollsted

Et kontrollsted er klassifisert som en del av en grensekontrollstasjon (GKS), og dermed er det en del krav som gjelder til lokalene.

Publisert

Varene kan ikke forlate lokalene eller det utvidede båndleggingsområdet til kontrollstedet før de er godkjente for omsetning (CHED er ferdig utfylt og signert av GKS-personell).

Så lenge varene befinner seg på kontrollstedet, ansees de som å være under Mattilsynets kontroll.

Minstekrav til lokaler som skal søke om utpeking som kontrollsted:

 • Områder der varer skal losses, skal være dekket av et tak og skal være lette å rengjøre og ha tilstrekkelig drenering og tilstrekkelig naturlig eller kunstig belysning.
 • Inspeksjonslokalet skal ha tilgang til rennende varmt og kaldt vann for vask og rengjøring av utstyr, samt muligheter for å vaske og tørke hender.
 • Tilstrekkelig kapasitet på lagringsområder, herunder kjøle-/fryserom dersom dette er hensiktsmessig for den varekategorien som kontrollstedet er utpekt for.
 • GKS-personalet skal ha tilgang til toaletter med muligheter for å vaske og tørke hender.
 • Rommene nevnt over skal være utstyrt med vegger, gulv og tak som er lette å rengjøre og desinfisere, ha tilstrekkelig drenering og tilstrekkelig naturlig eller kunstig belysning.
 • Kontrollstedet skal ha tilgang til:
  - utstyr til å losse, åpne og undersøke forsendelser
  - utstyr til rengjøring og desinfisering av lokaler og utstyr med bruksanvisninger, eller et dokumentert system for rengjøring og desinfisering dersom rengjøringen og desinfiseringen utføres av representanter som er uavhengige av grensekontrollstasjonen
  - tilstrekkelig utstyr for midlertidig lagring av prøver under regulert temperatur, i påvente av at de skal sendes til laboratoriet, og egnede beholdere for transport av prøvene.
 • Inspeksjonslokalet skal være utstyrt med:
  - relevant prøvetakingsutstyr og prøveemballasje
  - teip for forsegling og nummererte forseglinger eller tydelige merkede etiketter for å sikre sporbarhet.
 • Inspeksjonslokalet må være utformet på en slik måte at GKS-personalet kan utføre prøveuttak på en sikker måte.
 • Det forbys sambruk av lokalene i forhold til forskjellige type forsendelser (levende dyr, animalske produkter og ikke-animalske produkter), hvis ikke krav om skille i tid og grundig nedvask følges.
 • Lokalene kan brukes til annen aktivitet, når virksomheten ikke har forsendelser til kontroll. Men virksomheten må dokumentere at lokalene er nedvasket og desinfisert før kontroll kan skje.
 • Virksomheten/lageret må ha tillatelse fra Tolletaten for lagring av ufortollede varer (bevilling som tollager).

For mer informasjon og andre vilkår, se artikkel om kontrollsteder.

Regelverk

Forordning (EU) 2019/1014