Til hovedinnhold

Søknad og utpeking av aktivitet "Nytt kontrollsted"

Faglig oppdatert

Med ny kontrollforordning (forordning (EU) 2017/625), kom det flere endringer rundt systemet for import av grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter. Blant annet er det åpnet for at hver enkelt medlemsstat kan utpeke og listeføre kontrollsteder for identitets- og fysisk kontroll av ikke-animalske risikoprodukter nevnt i forordning (EU) 2019/1793. Dokumentkontrollen skal fortsatt gjøres ved en listeført grensekontroll ved første grensepassering inn til EU/EØS-området.

Mattilsynet har etablert et system for søknad og utpeking av kontrollsteder, som skal ivareta disse endrede reglene iht. forordning (EU) 2019/2123. Virksomheter som importerer visse grensekontrollpliktige ikke-animalske risikoprodukter iht. forordning (EU) 2019/1793, kan søke om å få sin virksomhet utpekt som kontrollsted, om grensekontrollstasjonen i Norge (GKS) ikke har egnede fasiliteter til å gjennomføre kontrollen.

Meldeplikt

Forsendelser med ikke-animalske risikoprodukter skal forhåndsmeldes og kontrolleres på en grensekontrollstasjon (GKS) som er godkjent for kontroll av denne type produkt. GKS kan være lokalisert i Norge eller en annet medlemsstat i EU/EØS, hvis forsendelsen ankommer der som første grensepassering inn til EU/EØS. 

Forhåndsmelding skal skje via TRACES NT. Les mer om TRACES NT (mattilsynet.no).

Grensekontroll

En forsendelse som skal kontrolleres ved en GKS skal alltid gjennomgå dokumentkontroll. I tillegg, for en gitt frekvens med forsendelser, skal det også foretas identitets- og fysisk kontroll av forsendelsen. Hvis forsendelsen plukkes ut til identitets- og fysisk kontroll, kan denne delen av kontrollen foregå ved et kontrollsted under gitte betingelser. Dette skjer etter at dokumentkontroll er gjennomført og godkjent ved en GKS. I tillegg må GKS som har gjennomført dokumentkontrollen godkjenne at forsendelsen sendes videre til et kontrollsted for den videre kontrollen. 

Mattilsynet utpeker kontrollsteder på bakgrunn av søknader fra private, men med følgende begrensninger: 

 • Aktuell utpekt grensekontrollstasjon ved ankomst i Norge, har ikke kontrollfasiliteter til å gjennomføre en identitets- og fysisk kontroll
 • Geografisk nærhet til en GKS som er utpekt til å kunne kontrollere ikke-animalske næringsmidler og fôrvarer (inntil 1 time transporttid fra aktuell GKS). 

 • Kun for forsendelser som GKS ikke har fasiliteter til å håndtere (per tid for forsendelser emballert i storsekk (enhetsvekt over 100kg)). 

Utpekte kontrollsteder vil bli listeført i TRACES NT og på nettsidene til EU-kommisjonen og Mattilsynet med tilleggstekstene: 

 • «Only after agreement with the CP/ Kun etter avtale med virksomheten*» 
 • «*Private operators importing PNAO and which are not themselves approved and listed as control points, cannnot make use of the above listed control points without prior agreement with the control point». 

Dette betyr at det må foreligge en avtale i forkant hvis en virksomhet, som ikke selv er utpekt som kontrollsted, ønsker å benytte seg av et kontrollsted i en annen virksomhet. 

Utpekte kontrollsteder – Control Points 

Hvis du ønsker at din virksomhet skal utpekes som kontrollsted, skal søknad skje ved å fylle ut søknadsskjema «Nytt kontrollsted» på Mattilsynets Skjematjeneste

Krav til godkjente kontrollsteder kommer frem av forordning (EU) 2019/1014. I tillegg finner du utfyllende opplysninger i artikkelen «Krav til lokaler for virksomheter som skal søke om utpeking som kontrollsted». 

Virksomheten må dokumentere at den kan oppfylle kravene, før virksomheten blir utpekt og listeført av Mattilsynet. Et kontrollsted kan miste sin utpeking og listeføring, midlertidig eller permanent, hvis kontrollstedet blir tatt i å bryte ett eller flere av vilkårene. 

Behandling av søknaden

Søknaden skal behandles av Mattilsynet, og vil vurdere de innsendte dokumentene opp mot virksomhetens historikk og kravene/vilkårene i forordningene. Ved behov vil Mattilsynet gjennomføre et tilsyn i lokalene eller ha et avklaringsmøte før behandlingen ferdigstilles.

Dersom søknaden godkjennes vil Mattilsynet utpeke og listeføre anlegget i TRACES NT, slik at kontrollstedet kan benyttes ved innmelding av forsendelser. Søknadsprosessen vil på sikt bli avgiftsbelagt.

Komme i gang etter listeføring

Når virksomheten er utpekt og listeført i TRACES NT som «Kontrollsted – Control Point», kan virksomheten benytte seg av muligheten for å få forsendelsen inn på kontrollsted for gjennomføring av identitets- og fysisk kontroll, samt lagring i påvente av analyseresultat. For å få muligheten til å benytte kontrollsted må du eller den som på vegne av deg melder inn forsendelsen, alltid bruke TRACES NT og gjøre ett av to følgende punkter:

 • Angi ønske om «Kontrollsted – Control Point» i TRACES NT (valg fra liste), i Common Health Entry Document (CHED) del I før forsendelsen ankommer EU.

eller

 • Etter at forsendelsen er plukket ut til fysisk kontroll, angi «Kontrollsted – Control Point» i TRACES NT (valg fra liste), i Common Health Entry Document (CHED) del I.

Det er GKS ved første passering av grensen inn til EU/EØS-området som bestemmer om de vil tillate videretransport til kontrollsted fra GKS. For at GKS skal tillate transport til et kontrollsted, er det noen vilkår som må være oppfylt. Det er:

 • Resultatet fra dokumentkontroll er tilfredsstillende.
 • Utfylling av CHED del I må skje i TRACES NT og dato for ankomst kontrollsted skal angis.
 • Det må foreligge en avtale i forkant hvis en virksomhet, som ikke selv er kontrollsted, ønsker å benytte seg av et kontrollsted i en annen virksomhet.

Når en forsendelse er tillatt transportert til et kontrollsted, skal ansvarlig for forsendelsen sikre følgende:

 • Forsendelsen skal kjøres direkte, omlasting i løpet av transporten er ikke tillatt.
 • Forsendelsen skal ingen andre steder enn til kontrollstedet angitt i CHED.
 • Kopi av CHED følger forsendelsen.
 • Varsle til Mattilsynet når (dato og tidspunkt) forsendelsen ankommer kontrollstedet.
 • Sikre at kontrollstedet er klargjort for kontroll og har personell tilgjengelig for lossing av forsendelsen når GKS-personalet ankommer for kontroll, i tillegg til ev bistand under prøvetaking.

Når forsendelsen ankommer kontrollstedet, skal personalet på GKS gjøre følgende:

 • Ved ankomst kontrollsted skal Mattilsynet sjekke at plombe angitt i CHED stemmer overens med plombe på mottatt forsendelse.
 • Bekrefte forsendelsens ankomst ved å fylle ut CHED i TRACES NT.
 • Gjennomføre identitets- og fysisk kontroll iht. gjeldende regelverk.
 • Kreve inn gebyr iht. timesatsene satt for grensekontroll. Gebyret vil inkludere all medgått tid til selve kontrollen, inkludert reisen til og fra kontrollstedet fra GKS.
 • Iverksette tiltak hvis vilkårene brytes.

Opphør av utpeking og listeføring

Utpekt kontrollsted er ansvarlig for å sikre at forsendelsen og lokalene oppfyller kravene satt til å være utpekt. GKS kan nekte overføring til kontrollsted, hvis lokalene ikke oppfyller kravene. Brytes vilkårene vil Mattilsynet varsle vedtak om at utpeking og listing opphører helt eller delvis og om det vil være enten midlertidig eller permanent. Kontrollstedet vil få sine opplysninger endret eller fjernet fra listen over kontrollsteder, iht. forordning (EU) 2019/2123.

Merk: den midlertidige ordningen om fysisk kontroll i virksomhetens lokaler, som er blitt benyttet for kontroll av produkter under forordning (EU) 2019/1793 emballert i storsekk, vil utløpe 10.09.2022.

Alle forsendelser med produkter under forordning (EU) 2019/1793, som er emballert i storsekk med første ankomststed i Norge må:

 • Kontrolleres i sin helhet ved første grensepassering inn i EU/EØS-området ved en GKS som har fasiliteter til å foreta kontroll av denne type produkter emballert i storsekk. For tiden er kun GKS Haugesund havn i Norge som kan gjennomføre slik kontroll i sine GKS lokaler

eller

 • Fått utpekt et kontrollsted som er listeført for denne type produkter (ikke-animalske risikoprodukter emballert i storsekk) før ankomst

Slik gjør du

Dette må søknaden inneholde

Når du mener virksomheten din oppfyller kravene til lokalene og de øvrige vilkårene, kan du søke om å bli utpekt og listeført som kontrollsted. Søknaden skal du sende til ditt lokale Mattilsyn via Mattilsynets skjematjeneste. Velg skjemaet Nytt kontrollsted. Dette må inneholde: 

 • Navn, besøksadresse (den fysiske adressen hvor forsendelsen skal kontrolleres og lagres) og annen relevant kontaktinformasjon. 

 • Dokumentasjon på at virksomheten/lageret er egnet for lagring av de aktuelle produktkategoriene. 

 • Annen dokumentasjon knyttet til vilkårene som gir nærmere beskrivelse av: 
  - Innmeldingen i meldesystemet TRACES og rettigheter/tilganger i TRACES. 
  - Produktkategori(er) og temperaturkrav for forsendelsene. 
  - Ansvarsforhold mellom ulike aktører (f.eks. importør, transportør, speditør, anlegg for videre transport mv.). 
  - Rutine for hvordan hele forsendelsen blir transportert uten at varene er blitt losset under transporten. 
  - Nærmere beskrivelse av lokalene hvor identitets- og fysisk kontroll inkl. prøveuttak skal foregå. Lokalitet må tilfredsstille minstekrav i forordning (EU) 2019/1014. For nærmere beskrivelse av minstekrav, se artikkel om krav til lokaler. 
  - Hvor/hvordan lagringen av forsendelsen foregår i anlegget/lageret (f.eks. tegninger som viser hvor varene skal lagres separat mens de er sperret for bruk). 
  - Rutine for båndlegging/sperre forsendelser ved kontrollstedet. 
  - Varsling til Mattilsynet om innkomne forsendelser i TRACES, som ønskes sendt til kontrollsted hvis de blir plukket ut til fysisk kontroll. 
  - Dokumentasjon på at virksomheten/lageret har tillatelse fra Tolletaten for lagring av ufortollede varer (bevilling som tollager). For virksomheter som allerede har søkt Mattilsynet og som mangler slik tollbevilling ved søknadstidspunktet, vil ikke kontrollstedet bli utpekt og listeført før Mattilsynet mottar dokumentasjon på at de har denne tollbevillingen. 

Send inn skjema